Invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok

Sociálna poisťovňa v posledných mesiacoch riešila viacero sťažností od žiadateľov. Ak trpia viacerými ochoreniami, myslia si, že im body za tieto ochorenia zrátajú a tým aj zvýšia invalidný dôchodok. Zákon však takýto postup neumožňuje. Na Slovensku poberá invalidný dôchodok vyše 227-tisíc ľudí. Za invalidného sa človek považuje vtedy, ak má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav (ak trvá dlhšie ako rok) pokles schopnosti pracovať o viac ako 40%.

Jednotlivé zdravotné postihnutia a ich percentuálne ohodnotenie uvádza zákon. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak trpíte viacerými ochoreniami, percentá sa nesčítavajú. V takomto prípade je možné mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na ostatné zdravotné postihnutia len zvýšiť, a to najviac o 10 %,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Zdravotný stav žiadateľa o dôchodok hodnotí posudkový lekár na základe písomnej žiadosti. Tú treba podať na pobočke poisťovne podľa miesta trvalého pobytu. Priemerný dôchodok s invaliditou do 70% bol ku koncu roka 2012 189,32€ a dôchodok sinvaliditou nad 70% bol 332,46€. Pre zaujímavosť, najvyšší vyplácaný invalidný dôchodok je 1 216,60€. Invalidní dôchodcovia môžu súčasne poberať aj vdovský alebo sirotský dôchodok.
,,Ak sú súčasne splnené podmienky nároku na invalidný dôchodok a na vdovský/vdovecký dôchodok alebo sirotský dôchodok, vypláca sa vyšší dôchodok v plnej sume a nižší v sume jednej polovice,“ dodal hovorca Višváder.

Potrebné doklady
Na spísanie žiadosti:

• platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas)
• tlačivo Prehliadka ZISŤOVACIA – KONTROLNÁ, vyplnené a potvrdené ošetrujúcim lekárom
• doklad o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom) alebo potvrdenie školy odkedy až dokedy štúdium trvalo
• vojenská knižka alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
• rodné listy detí, prípadne rozhodnutie o tom, že dieťa bolo prevzaté do náhradnej starostlivosti rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku aj úmrtný list alebo výpis z matriky; ak dieťa bolo v starostlivosti inej osoby alebo ústavu, je potrebné predložiť aj doklad preukazujúci trvanie takéhoto obdobia

K žiadosti treba priložiť:
• potvrdenie o všetkých obdobiach, keď ste boli v evidencii nezamestnaných pred 1. januárom 2001; poberali ste podporu v nezamestnanosti v čase od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003
• hodnoverný doklad o chýbajúcom období zamestnania, z ktorého je zrejmé, odkedy – dokedy zamestnanie trvalo
potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými SR nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
- ďalšie doklady podľa toho, o preukázanie ktorých skutočností ide
- žiadosť o poukazovanie dôchodku na účet dôchodcu v banke, ak nežiada dôchodok poukazovať v hotovosti prostredníctvom pošty

Najčastejšie chyby žiadateľov
• žiadateľ neprinesie všetky potrebné doklady (napr. potvrdenie o období štúdia, doklad
• chýbajúcej dobe zamestnania, rodný list dieťaťa), čo má za následok ďalšie zisťovanie a predlžovanie konania
• uvedie nepresné alebo neúplné údaje, ktoré treba neskôr zisťovať
• chýba tlačivo „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet v banke“ potvrdené bankou, do ktorej sa má dôchodok poukazovať, ak poistenec nežiada o poukazovanie dôchodku v hotovosti
• nepredloženie potrebných lekárskych správ a nálezov

Výšku dôchodku ovplyvňuje
• obdobie dôchodkového poistenia získané do vzniku invalidity
• dopočítané obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku
• vymeriavacie základy dosiahnuté v rozhodujúcom období
• aktuálna dôchodková hodnota (ADH)
• % miery poklesu schopnosti pracovať

Dokedy rozhodnú?
Sociálna poisťovňa je povinná o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začiatku konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní, čo musia žiadateľovi písomne oznámiť. Priemerná dĺžka vybavenia žiadosti v roku 2012 bola 32 dní od podania žiadosti. Konanie sa začína spísaním žiadosti, pričom pobočka Sociálnej poisťovne spíše žiadosť o dôchodok a posúdi invaliditu žiadateľa plynule za sebou v jeden deň.
Zdroj: www.socpoist.sk 

Január 2014

Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zariadenie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

verify

* Tento údaj je povinný