Tento informačný portál, tak ako aj časopis slúži na pomoc ľuďom ktorý to potrebujú.

Zoznam nadácií
Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách  a  potrebujeme pomoc pri získaní finančných  prostriedkov  na doplatenie kompenzačných pomôcok alebo sa ocitneme v sociálnej núdzi. Preto uvádzame adresy niektorých nadácii a občianskych združení, ktoré vám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.

Rady pri oslovovaní nadácii:
 -  nadáciu alebo občianske združenie oslovte vždy písomnou formou -  žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj  problém a stručne žiadosť odôvodnite.

 Ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie:
- správu lekára o diagnóze,
- prefotený preukaz osoby s ŤZP
- kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny
- kópiu predfaktúry,  alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku)
- dátum narodenia dieťaťa
- uveďte prípadne sumu, ktorú žiadate na pomôcku
- číslo účtu, na ktorý bude v prípade kladného vybavenia žiadosti zaslaný finančný príspevok
- kontaktnú emailovú adresu  prípadne tel. číslo
-  dokladujte svoju príjmovú situáciu
- ak potrebujete vyššiu čiastku, je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a združenia.

V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.

 

DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY
Charakteristika: Pomáha deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím zvyšovať kvalitu života aj vo forme príspevku na zdravotné pomôcky.
Kontakt: 
Adresa: Stavbárska 38, 821 07 Bratislava
Tel: +421 2 4363 4354, +421 2 4342 2634
Ing. Alena Synková, CSc. – riaditeľka
e-mail: dfsr@dfsr.sk
www: http://www.dfsr.sk

DOBRÝ ANJEL
Charakteristika: Pravidelnými mesačnými príspevkami pomáha rodinám s deťmi, kde otec, mama alebo niektoré z detí trpí na zákernú chorobu, v dôsledku ktorej sa táto rodina dostala do finančnej núdze.
Kontakt
Adresa: Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
Tel.: 052/431 37 57
Email: dobryanjel@dobryanjel.sk
www: http://www.dobryanjel.sk/

NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY
Charakteristika: Je nezávislá organizácia so špeciálnym zameraním na komplexnú starostlivosť o zdravotne postihnuté deti a mládež. Vznikla v roku 1991 za účelom zriadenia a prevádzkovania činností Rehabilitačného centra pre zdravotne postihnuté deti.
Kontakt: 
Adresa: Kudlákova 2, 841 01 Bratislava
Správca nadácie: Mgr. Denisa Vidová
Tel: 0264461164,  0911 954 030
E-mail: nadacia.harmony@nextra.sk
www: http://www.nadaciaharmony.sk/nadacia/index.php

NADÁCIA PONTIS - SRDCE PRE DETI
Charakteristika:
Srdce pre deti je úspešný charitatívny projekt denníka Nový Čas, ktorý spravujeme v Nadácii Pontis. Pomáhame deťom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením aj vďaka vašej podpore! Podporujeme iba deti do 18 rokov. Pridajte sa k nám na našej novej facebook fanpage SPD.
Kontakt
Adresa : Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava
tel.: 02 5710 8133, 0948 479 350
Email: srdcepredeti@nadaciapontis.sk
www: www.srdcepredeti.sk

NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ
Charakteristika: pomoc sociálne odkázaným deťom prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok, hygienických potrieb, ošatenia, úhradou výdavkov za dopravu dieťaťa do nemocnice či do školy, úhradou poplatkov za stravu dieťaťa v školskej či internátnej jedálni, zaplatenie školského výletu a pod.
pomoc zdravotne postihnutým deťom prostredníctvom nákupu zdravotných pomôcok na základe potrieb konkrétneho dieťaťa, úhradou faktúr za lieky, pobyty v nemocnici, liečenia, preplatením operácie mimo územia SR, atď.
Kontakt:
Adresa: Mostová 2, 81102 Bratislava
Tel.: 0902/148 346 (Pon-Pia: od 16.00 do 19.00)
E-mail: nadacia@pomocdetom.sk
www: http://www.pomocdetom.sk/

NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU
Charakteristika: 
Nadácia POMOC JEDEN DRUHÉMU podáva pomocnú ruku ľuďom s ťažkým osudom. Venuje sa najmä rodinám s handicapovanými deťmi a  ľuďom v ťažkej životnej situácii. Nadácia niekoľko rokov prispieva rodinám  na rehabilitačné pobyty a pomôcky. Od roku 2014 prevádzkuje tiež rehabilitačné centrum, kde je pre deti pripravená hravá miestnosť a niekoľko druhov terapíí (TheraSuit, masáže, bioptrónová terapia, stimulácia nôh relaxačnou masážou, kinesiotaping, cvičenie na veľkej lopte a oxygenoterapia).
Našu nadácia je možné požiadať o pomoc finančnú, materiálnu ale aj o pomoc vlastným časom.
Kontakt: Nitrianska 103, 920 01 Hlohovec
tel.: +421 (0)33 7353 111
Email formulár:  na stránke
www:  http://www.pomocjedendruhemu.sk/home/