Centrum samostatného života

Práva pacientov

Práva pacientov

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie je „zdravie stav úplnej telesnej, duševnej a  sociálnej pohody a  nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia“. Každý je zodpovedný za ochranu a podporu vlastného zdravia, ale zároveň sa očakáva, že spoločnosť k tomu zabezpečí primerané podmienky. Každý má právo na  zdravé životné podmienky a  zdravé životné prostredie, na ochranu zdravia, na  zdravotnú starostlivosť a  zodpovedajúcu pomoc v prípade choroby, ohrozenia chorobou, alebo ak je poškodenie zdravia trvalé. 
Preč so špecialistami

Preč so špecialistami

Čím je naše postihnutie rozsiahlejšie, tým viac sme považovaní za „chorých“, a tým viac si spoločnosť myslí, že nás musia ovládať a  rozhodovať o  nás odborníci. Spoločnosť vyvinula množstvo povolaní, ktorých úlohou je prispôsobiť nás a  vychovať nás na  svoj obraz. Sú to lekári, sociálni pracovníci, psychológovia, opatrovatelia a mnoho ďalších, ktorí si myslia, že vedia najlepšie, čo potrebujeme. 
Ako to bolo a je na Slovensku?

Ako to bolo a je na Slovensku?

Do  roku 1989 existovali na  Slovensku rôzne formy starostlivosti o ľudí s postihnutím, ktoré boli skôr zamerané na ústavnú starostlivosť a na opatrovateľskú službu v domácom prostredí. Väčšina z nás bola izolovaná od spoločnosti, odsúdená na doživotie v ústavoch alebo doma medzi štyrmi stenami. V ústavoch sa o nás staral zdravotnícky personál a sociálni pracovníci, ktorí riadili naše životy od rána do večera, deň čo deň, rok čo rok. 
Preč s inštitúciami

Preč s inštitúciami

Keďže nás považujú za „chorých“, prevažuje názor držať nás v izolácii od sveta - v ústavoch, domovoch sociálnych služieb, v rôznych staniciach opatrovateľskej služby, zvláštnych chránených pracoviskách, v špeciálnych školách, kam nás treba voziť špeciálnou prepravnou službou... Okolo nás, resp. na riešenie našich problémov vznikli a denne vzniká množstvo inštitúcií.
Diskriminácia postihnutých

Diskriminácia postihnutých

Všade na svete sú ľudia s postihnutím diskriminovaní. Diskriminácia znamená rozdielne zaobchádzanie – môžeme chodiť do špeciálnych škôl, môžeme pracovať v chránených dielňach, môžeme bývať v domovoch sociálnych služieb, môžeme sa prepravovať špeciálnou prepravou... (ak vôbec môžeme). 
Čo znamená nezávislý spôsob života

Čo znamená nezávislý spôsob života

Nezávislý spôsob života znamená, že ľudia s postihnutím majú možnosť rovnocenného výberu v oblasti sociálnej, politickej, ekonomickej a kultúrnej rovnako ako nepostihnuté osoby. My sme sa rozhodli termín „Independent“ prekladať ako samostatný, čo lepšie vystihuje jeho podstatu než nezávislý. Každý jednotlivec a každé postihnutie je iné, preto je každá osoba s postihnutím jedinečná. 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk