Postup pri poskytnutí 2% z daní

Vyhlásenie - Tlačivo

VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

____________________________

Vzory daňovéhovo priznania

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

 typ A

____________________________

DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY

typ B

 

 

Základná podmienka:

Fyzické osoby môžu poukázať 2% alebo 3% z dane v prospech jedného prijímateľa, pričom pre poukázanie musí byť výška 2% z vami zaplatenej dane minimálne 3,00 €.

Právnické osoby môžu poukázať 1,5% alebo 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov, pričom minimálna čiastka v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 

 

Zamestnanec /DP si nepodávate sám, ale Vám ho robia v práci/

Do 15. 2. 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň, zároveň ho informujte o úmysle poukázať 2% z dane a požiadajte o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2021;

Na potvrdení sú potrebné okrem Vašich údajov – dátum zaplatenia a výška dane, z ktorej vypočítate:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, iba v prípade, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. (aj v inej organizácii, nemusí to byť prijímateľ 2%)

Na základe údajov z Potvrdenia o zaplatení dane vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v roku 2019.
riadok 12 uveďte sumu dane, ktorú za Vás zaplatil zamestnávateľ (je to suma z riadku 03 v Potvrdení o zaplatení dane)
riadok 13 napíšte 2% (3%) z tejto sumy zaokrúhlená na eurocenty nadol inak povedané, že sumu nezaokrúhľujete, len odpíšete dve desatinné miesta. (minimálne 3,00 €).
Príklad – Zaokrúhlenie sumy 2% podielu zaplatenej dane: Ako sa zaokrúhli suma 25,483 eura a suma 25,488 eura na poukázanie 2% podielu zaplatenej dane?
Odpoveď: Suma 25,483 sa zaokrúhli na sumu 25,48 eura a suma 25,488 eura tiež na sumu 25,48 eura, na celé eurocenty nadol.

riadok 14 uvediete dátum z riadku 05 v Potvrdení o zaplatení dane; v prípade preplatku na dani z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie 31. marec 2022
 

Pomoc s darovaním
verify

* Tento údaj je povinný