Zručnosti pre život

Zručnosti pre život
Pod pojmom „zručnosti pre život“ si všetci predstavíme niečo iné. Ćasto možno vyne- cháme úplne základné aktivity, ktoré nám prídu ako samozrejmosť, a teda im až takú dôležitosť neprikladáme, pretože ich ovlá- dame akosi automaticky.

Pod pojmom „zručnosti pre život“ si všetci predstavíme niečo iné. Ćasto možno vyne- cháme úplne základné aktivity, ktoré nám prídu ako samozrejmosť, a teda im až takú dôležitosť neprikladáme, pretože ich ovlá- dame akosi automaticky. Varenie, pečenie, upratovanie, spravovanie vlastných financii, či orientácia v meste... to všetko nám príde ako niečo, čo by mal ovládať každý mladý človek. Nie pre všetkých sú však tieto zruč- nosti také jednoduché, akoby sa nám na prvýkrát mohlo zdať.

Aj z toho dôvodu vznikol v Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom v Banskej Bystri- ci (SPOSA BB) program s názvom „Zručnos- ti pre život“, kde sa práve takýmto veciam môžu priučiť tí, pre ktorých to samozrejmosť nie je. Program je primárne pod vedením Katky, našej „koučky“, no pri pomoci sa vždy môžu zapojiť aj dobrovoľníci, ktorí o to majú záujem.

Jednou z aktivít bola tvorba itineráru výletu do Zvolena a jeho samotná organizácia. Po- trebné bolo zistiť všetko – o koľkej sa stretá- vame, kedy a ako sa dostaneme do Zvolena, ktoré miesta navštívime, ako sa k nim dosta- neme, koľko financii budeme na výlet potre- bovať, kedy sa vrátime späť, atď..

Mimo premýšľania nad organizáciou výletu, zmysluplného rozdelenia financii si tak vy- skúšali aj vedenie skupiny v meste, ktoré ne- poznajú a aj samotnú organizáciu v ňom. Pri- blížili sme si, aj prostriedky, ktoré nám môžu pomôcť, pokiaľ sa stratíme v cudzom meste, ako napríklad rôzne navigačné aplikácie, ku ktorým máme prístup takmer všetci.

Ďalšou z činností, v ktorej plánujeme pokra- čovať aj naďalej je spoločné varenie. Založili sme si spoločný receptár, do ktorého bude- me zapisovať všetko, čo si v SPOSE spoloč- ne pripravíme. Len prednedávnom to bolo „kuracie mäso v SPOSA marináde“. Vareniu však predchádzalo starostlivé prejdenie si všetkých ingrediencii, ktoré sú na jedlo po- trebné. Spoločne sme sa snažili odhadnúť ceny, ktoré by mohla každá ingrediencia mať a z čoho by sme si mohli následne vytvoriť rozpočet. Hoci sa občas „strieľalo“ úplne ved- ľa, došli sme nakoniec k rozpočtu, z ktorého by nám vyšlo 7 porcií. Naši chlapci boli po- tom vyslaní nakúpiť všetko, čo bolo potreb- né, čo zvládli na jednotku a po vypracovaní spoločného postupu sme sa konečne mohli vrhnúť na varenie. Popri tom sme si vysvet- ľovali aj samotnú „chémiu varenia“, aby sme vedeli, prečo robíme veci tak ako ich robíme, napríklad, že soľ do uhorkového šalátu nedá- vame len preto, aby bol slaný, ale aby uhorky pustili šťavu – túto, aj mnoho iných nápo- mocných informácii, sme sa snažili zdeliť tak, aby to vedeli všetci v budúcnosti využiť.

Aj takýmito činnosťami (a mnohými inými) sa v SPOSE snažíme pomáhať mladým ľu- ďom s poruchami autistického spektra. Nie je to vždy jednoduché, nie vždy to ide tak ľahko, ako by sme si možno predstavovali. No aj napriek tomu je to niečo, čo nám všet- kým dáva zmysel a veríme, že aj takýmito malými krokmi prepojíme našich klientov s praxou, ku ktorej sa, žiaľ, doteraz dostali len okrajovo... ak vôbec.
Článok pripravila: Viktória Mamatejová, SPOSA BB

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk