Služby včasnej intervencie sú tu pre vás

Služby včasnej intervencie sú tu pre vás
Konečne, povzdychnú si mnohí z vás, ktorí ste sa s inakosťou svojich detí borili dlhé roky sami. Čakali na stretnutie spriaznených duší, odborných či laických, ktoré vás vo vašom žití s postihnutým dieťatkom posunulo ďalej – ďalej k poznaniu (...ochorenia svojho dieťatka, spôsobu zaobchádzania s ním, poznaniu seba, partnera, priateľstva,...) a k pochopeniu, k vyrovnanejšiemu a naplnenejšiemu žitiu napriek (ne)možnostiam. Tento „zázrak“ sa udial osobným zainteresovaním dôležitých osôb z  Nadácie SOCIA a  MPSVaR, ktoré to mohli ovplyvniť. 
Služby včasnej intervencie sa dostali do novely zákona o sociálnych službách č. 485/2013 ako nový druh sociálnych služieb a odborných činností s účinnosťou od 1.1.2014. Povinnosť zabezpečiť túto službu má vyšší územný celok, v ktorom má dieťa trvalý alebo prechodný pobyt. Ak službu poskytuje neverejný poskytovateľ, obec alebo vyšší územný celok ju môžu finančne podporiť. Zatiaľ je vznik Centier včasnej intervencie financovaný zo súkromných zdrojov. Z nich sa zabezpečuje získanie priestorov, ich vybavenie a vyškolenie a financovanie pracovníkov pre prvý rok fungovania.

Momentálne je zriadených na Slovensku 5 centier – Bratislava, Žilina, Prešov od roku 2015, a Banská Bystrica, Košice od  tohto roku. V  budúcom roku by malo vzniknúť Centrum včasnej intervencie v Trenčianskom kraji.

Čo môžeme poskytnúť? Čo všetko Centrum včasnej intervencie prináša? Pre koho tu sme?
Podľa zákona o sociálnych službách možno poskytnúť túto službu dieťaťu so zdravotným postihnutím do 7 rokov veku a jeho rodine. Cieľom sociálnej služby je zabrániť tomu, aby nedochádzalo k ohrozeniu vývoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, podporiť jeho optimálny vývoj a zabezpečiť takú pomoc a podporu rodine, aby sa neocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá by ich vylúčila z komunity. Toľko citácia zo zákona.

Podľa názoru odborníkov sú prvé tri roky života nesmierne dôležité pre nasmerovanie správneho vývoja. Správnou stimuláciou vývinu sa môže ovplyvniť situácia detí s akýmkoľvek zdravotným postihnutím a do budúcna tak zníži ich potenciálnu závislosť na  ďalších (inštitucionálnych) službách pre nich. Prvé roky života sa práve najviac odohrávajú v rodine. Preto chceme umožniť rodičom, aby mohli podporovať vývin svojho dieťaťa tak, aby dokázalo čo najviac využiť svoje možnosti, schopnosti a predpoklady. Inými slovami Centrum včasnej intervencie je tu pre rodiny s dieťatkom s ohrozeným vývinom (predčasne narodené) alebo so zdravotným znevýhodnením.

Naším cieľom je sprevádzať rodinu pri hľadaní riešenia jej aktuálnej situácie najlepšie v prirodzenom prostredí rodiny. To znamená, že ak budete mať o našu sociálnu službu záujem, môžete nás kontaktovať mailom alebo telefonicky. Vyjasníme si, či naša služba môže spĺňať Vaše očakávania, a ak áno, následne Vám zašleme anamnestický dotazník a dohodneme si prvú návštevu v rodine. Práca v domácom prostredí je vo včasnej intervencii veľmi dôležitý prvok – dieťatko môže ľahšie nadviazať spoluprácu, lebo je v známom prostredí, rešpektujú sa jeho denné rituály, nie je stresované ďalším presunom za odborníkom, ktorých rodina musí absolvovať nemálo.


Na prvé stretnutie si potrebujete prichystať vyplnený dotazník a výsledky vyšetrení od odborných lekárov. Necháme Vám na preštudovanie a podpis zmluvu o spolupráci. Na ďalších stretnutiach si dohodneme individuálny plán – oblasti, ktoré sú aktuálne najdôležitejšie a  treba ich riešiť, ako často sa budeme vidieť, ktorí vhodní odborníci by mohli byť prizvaní a pod. Včasná intervencia umožňuje spoluprácu viacerých odborníkov na  jednom mieste. V našom Centre môžete využiť služby špeciálneho a liečebného pedagóga, psychológa, sociálneho pracovníka a logopéda. Spolu s Vami budeme pre Vaše dieťatko hľadať spôsoby jeho rozvoja a budeme riešiť potreby celej Vašej rodiny v danej situá- cii. Sme tu teda pre dieťa, rodičov, súrodencov i starých rodičov, aby sme spolu prechádzali náročným obdobím v živote rodiny.
Okrem individuálnej práce s rodinami organizujeme pre ne podporné skupiny, pobyty, prizývame ďalších odborníkov na  prednášky, prípadne organizujeme iné neformálne stretnutia ako výrobu stimulačných hračiek, Mikulášske posedenie a pod.Informácie o nás nájdete na web stránke centravi.sk alebo nás môžete kontaktovať na mailovej adrese bbystrica@centravi.sk Mgr. Gabriela Štítová sociálny pracovník CVI Banská Bystrica
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk