Aktuálne informácie pre ŤZP

Aktuálne informácie pre ŤZP
Životné minimum sa zvýšilo o 2,5%
Životné minimum sa aj tento rok zvýšilo. Jeho suma sa pre prvú plnoletú fyzickú osobu zvýšila na 210,20 eura, pre druhú plnoletú fyzickú osobu na 146,64 eura a pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa na 95,96 eura mesačne. Životné minimum, ako aj príspevky a dávky naň naviazané stúpli o 2,5%.
Sumy životného minima sa upravia nasledovne:
• jedna plnoletá fyzická osoba - 210,20 eura
• ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba - 146,64 eura
• zaopatrené neplnoleté dieťa a nezaopatrené dieťa - 95,96 eura
Životné minimum sa upravuje k 1. júlu daného roku, avšak dávky naň naviazané sa upravia buď k júlu 2019 alebo k januáru 2020 v závislosti od toho, ako úpravu tej - ktorej dávky, príspevku, stanovuje príslušná legislatívna norma.

Niektorí poistenci nebudú musieť prísť k posudkovému lekárovi osobne
Od 1. septembra 2019 bude môcť posudkový lekár Sociálnej poisťovne v niektorých prípadoch určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude pre posúdenie zdravotného stavu pred posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne vždy potrebná. Zdravotný stav posudkový lekár potom posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Týka sa to ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napr. ťažkých onkologických prípadov, prípadov po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, poistencov po amputácii končatín a pod.
Poistenec bude o možnosti posúdenia zdravotného stavu v neprítomnosti vopred informovaný, keď o tom rozhodne posudkový lekár.
Ak poistenec napriek tomu prejaví vôľu osobne sa zúčastniť na posúdení jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, Sociálna poisťovňa mu vyhovie a predvolá ho.
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vianočný príspevok k dôchodku sa zdvojnásobí
Vianočný príspevok k dôchodku bude v tomto roku dvojnásobný a jeho maximálna výška dosiahne 200 eur. Nárok na maximálnu sumu vianočného príspevku majú aj naďalej tí dôchodcovia, ktorých suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, v tomto roku to predstavuje 210,20 eura. Okrem zdvojnásobenia sumy vianočného príspevku sa rozširuje okruhu dotknutých osôb prostredníctvom zvýšenia hranice nároku na príspevok z pôvodnej úrovne 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve na 65 %. To znamená, že v tomto roku bude horná hranica nároku na vianočný príspevok vo výške 658,50 eura a získa ho tak viac dôchodcov. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku, ktorú schválili poslanci.
Spôsob určenia výšky príspevku je solidárny, čím nižší dôchodok, tým vyšší príspevok. Pri dôchodku napríklad 250 eur dostane dôchodca vianočný príspevok vo výške 185,60 eura, čo predstavuje zvýšenie oproti minulému roku o 92, 80 eura. Pri 300 eurovom dôchodku to bude 167,60 eura namiesto vlaňajších 83,80 eura a napríklad pri 400 eurách si tí skôr narodení prilepšia o 131,60 eura. Ak dôchodok dosiahne 658,50 eura, vianočný príspevok bude vo výške 13 eur.
Vianočný príspevok sa vypláca v období mesiaca december počas poberania dôchodku vo výplatnom termíne. Sociálna poisťovňa ho vyplatí automaticky, o jeho výplatu nebude potrebné žiadať.
Zdroj: MPSVR
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk