Osobná asistencia – Rozsah osobnej asistencie

Osobná asistencia – Rozsah osobnej asistencie
Rozsah osobnej asistencie sa určuje podľa činností uvedených v prílohe č. 4 zákona č.447/2008 Z. z., ktoré si nemôže fyzická osoba so zdravotným postihnutím vykonávať sama a počtu hodín, ktoré sú potrebné na ich vykonanie.
Každý človek je individualista a z toho vyplýva, že aj u občanov s rovnakým druhom zdravotného postihnutia môže tá istá aktivita trvať rôzne dlho. Pri stanovovaní rozsahu sa zohľadňujú a rozlišujú činnosti vykonávané každodenne, pravidelne a tie ktoré sa vykonávajú zriedkavejšie.

Rozsah hodín sa vypočítava na kalendárny rok. Pre určenie optimálneho počtu hodín osobnej asistencie t.j. takého počtu, ktorý umožňuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím viesť nezávislý život podľa jej predstáv a súčasne zodpovedá skutočnej potrebe a časovému úseku pre jednotlivé činnosti určenej zodpovedným pracovníkom, je dôležité prihliadať najmä na:
• vyjadrenie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím o svojich potrebách
• na jeho postavenie v rodine a pôsobenie ostatných členov rodiny pri poskytovaní pomoci tomuto občanovi
• a na to v akom prostredí žije.

Príloha č. 4 k zákonu č. 447/2008 Z. z. Zoznam činností na účely určenia rozsahu potrebnej osobnej asistencie
1. vstávanie,
2. líhanie,
3. polohovanie,
4. osobná hygiena
4.1. umývanie,
4.2. kúpanie,
4.3. česanie,
4.4. holenie,
4.5. úprava nechtov,
4.6. mejkap,
4.7. vyprázdňovanie čriev a mechúra,
5. obliekanie,
6. vyzliekanie,
7. príprava jedla,
8. podávanie jedla,
9. podávanie liekov,
10. nakupovanie,
11. pomoc pri domácich prácach,
12. starostlivosť o pomôcku (napríklad osobné motorové vozidlo),
13. dorozumievanie
13.1. písanie,
13.2. čítanie,
13.3. telefonovanie,
13.4. artikulačné tlmočenie,
13.5. taktilné tlmočenie,
13.6. tlmočenie v posunkovej reči,
13.7. sprostredkovanie komunikácie pre sluchovo postihnuté osoby a pre hluchoslepé osoby,
13.8. predčítanie pre nevidiacich
14. dohľad,
15. pomoc pri akútnom ochorení,
16. pomoc počas dovolenky,
17. sprievod dieťaťa do školy a zo školy alebo do predškolského zariadenia a z predškolského zariadenia, ak je rodič alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
18. pomoc nepočujúcemu rodičovi počujúceho dieťaťa aj nepočujúceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nepočujúcej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje sluchové postihnutie nie sú schopné zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením hovorenej reči v súvislosti s rozvíjaním hovorenej reči,
19. pomoc nevidiacemu rodičovi nevidiaceho dieťaťa aj vidiaceho dieťaťa od jedného roku veku do deviateho roku veku a nevidiacej fyzickej osobe, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu pri činnostiach, ktoré vzhľadom na svoje zrakové postihnutie nie sú schopní zvládnuť pre problémy s vnímaním a pochopením písomných informácií a grafických informácií, vytváraním vizuálne orientovaných pojmov a predstáv v súvislosti s rozvíjaním schopností priestorovej orientácie, a to predčítaním textu,
20. preprava alebo premiestňovanie pri pracovných aktivitách, vzdelávacích aktivitách, občianskych aktivitách, rodinných aktivitách a voľnočasových aktivitách.

Účel osobne j asistencie
Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia a podpora nezávislosti a možnosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodovať o sebe. Osobná asistencia je určená najmä pre tých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí chcú rozhodovať o svojom živote, chcú organizovať svoje každodenné aktivity.

Osobný asistent má pomáhať občanovi s postihnutím vykonávať tie aktivity, ktoré by občan rovnakého veku bez zdravotného postihnutia vykonával bežne sám, bez asistencie a pomoci inej osoby.
Miera potrebnej pomoci a každodenné aktivity sú u každého človeka iné, závisí od jeho osobnostných predpokladov, životného štýlu a aktivít. Pri osobnej asistencii sa od občana s ťažkým zdravotným postihnutím očakáva vysoká miera angažovanosti, aktivity a schopnosti plánovania a preberania zodpovednosti vo všetkých fázach jej realizácie.
Ak má človek so zdravotným postihnutím ambíciu vystupovať vo svojom živote nezávisle a slobodne bude sa snažiť rozhodovať o chode vecí a udalostí, ktoré sa ho bezprostredne alebo sprostredkovane týkajú. Aj keď je z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia pri viacerých, niekedy takmer pri všetkých činnostiach, ktoré musí denne či vo väčších časových intervaloch vykonávať, odkázaný na pomoc niekoho iného, nemusí stratiť kontrolu nad charakterom a organizáciou týchto činností a právo hodnotiť úroveň a efekt pomoci v závislosti od jeho vlastných predstáv. Prvým predpokladom aktívnosti je
schopnosť občana stanoviť si rozsah hodín osobnej asistencie, ktorý bude potrebovať v závislosti od jeho životného štýlu. Sociálny pracovník v spolupráci s občanom skúma, pri ktorých činnostiach a úkonoch potrebuje občan pomoc osobného asistenta. Pri určovaní potrebného rozsahu osobnej asistencie sa
zohľadňujú činnosti vykonávané každodenne, týždenne, mesačne, sezónne a ročne.

Výška peňažnéh o príspevku
Zodpovedá ročnému rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách. Od júla 2023 Sadzba za 1 hodinu osobnej asistencie je 5,52 €. Výška sa znižuje o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Iný príjem osoby s ŤZP nemá vplyv na výšku príspevku.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/penazne-prispevky/pp-osobnu-asistenciu/

Komu je asistencia určená, ako žiadať o kompenzačný príspevok, aké povinnosti asistencia prináša a iné užitočné informácie ponúka www.osobnaasistencia.sk

Agentúra OA Bratislava
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie Bratislava,
organizačná zložka
Vrútocká 8, 821 04 Bratislava 2
0948 529 976, 02/4341 1686
agenturaba@osobnaasistencia.sk
Sídlime v mestskej časti Ružinov - Trnávka.

Mestskou hromadnou dopravou sa k nám dostanete trolejbusmi 204 a 205. Vystúpte na zástavke Hanácka, prejdite na Vrútockú ulicu, hľadajte zelenú novostavbu na pravej strane ulice. Sídlime v bezbariérových priestoroch na prízemí budovy.

Agentúra OA Žilina
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Agentúra osobnej asistencie Žilina,
organizačná zložka
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
0948 611 170
agenturaza@osobnaasistencia.sk
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk