Na Slovensku nie je jednoduché zamestnať sa osobám sa so ZP Plnohodnotný život pre každého občana

Na Slovensku nie je jednoduché zamestnať sa osobám sa so ZP Plnohodnotný život pre každého občana
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ZP) poskytuje komplexnú rehabilitáciu pre občanov so zdravotným postihnutím. Zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces, ktorého základnou náplňou je čo najviac minimalizovať priame a nepriame dôsledky trvalého alebo dlhodobého zdravotného postihnutia jedinca. 
V rámci komplexnej rehabilitácie ponúka pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú rehabilitáciu. O význame a prínose tohto inštitútu sme sa porozprávali s jeho riaditeľom Dušanom PIRŠELOM.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím sa snaží pomáhať postihnutým ľuďom, aby sa čo najefektívnejšie vedeli pohybovať v spoločnosti. Akú sú vaše programy?
V našom Inštitúte máme v rámci našich činností vytvorené programy či už individuálne alebo skupinové na podporu sociálnych zručností akými je kooperácia, asertivita, zodpovednosť voči sebe a druhým, empatia, sebakontrola. Snažíme sa identifikovať a posilňovať silné stránky a zisťujeme možnosti ich využitia v pracovnom uplatnení. Pracujeme so stresom, so schopnosťou pracovať v kolektíve, so schopnosťou efektívne si zorganizovať čas na prácu, snažíme sa naučiť našich klientov aktívne počúvať. Cielenými činnosťami podporujeme tréning pracovných návykov a výkonu, schopnosť zaradiť sa a fungovať v pracovnom kolektíve a snažíme sa zvýšiť motiváciu uplatniť sa na trhu práce.

Koľko klientov máte v priemere ročne, alebo dlhodobo. Koľko ľuďom ste už dokázali reálne pomôcť začleniť sa do spoločnosti? Neexistujú samozrejme žiadne štatistiky, ale myslím si, že mnohé slovenské podniky a inštitúcie neradi zamestnávajú postihnuté osoby. Je to tak?
Možno, že chýba väčšie povedomie jednotlivcov – vlastníkov podnikov, aby zamestnávali aj takýchto ľudí. Ako ho zvýšiť? Chce to najskôr analýzu spoločnosti, hodnôt...

Spomínali ste termín komplexná rehabilitácia. Mnohým Slovákom to nič nehovorí. O čo vlastne ide?
Komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie. Musím konštatovať, že komplexná rehabilitácia ešte nie je úplne známa v celom rozsahu, nie je moc ponúkaná, realizovaná a neuskutočňuje sa v časovej následnosti. Preto je žiaduce, do praktického života definitívne premietnuť koncepciu, podľa ktorej je (klient so špecifickými potrebami) aj bytosťou sociálnou, a psychickou so všetkými atribútmi, to znamená, že proces uzdravovania možno efektívne a rozhodne nie zanedbateľne ovplyvňovať cieľavedomým pôsobením aj na faktory sociologické a psychologické nie len somatické. Som hlboko presvedčený, že komplexná rehabilitácia nie je dôležitá len pre klientov so ZP, ale môže znamenať výhodu pre štát a spoločnosť. Totiž pôsobením všetkých zložiek KR sa klient so ZP stáva menej závislým na podpore štátu.

Ako chcete ďalej rozvíjať tento inštitút – túto nezištnú pomoc...
Pri ďalšom rozvoji nášho inštitútu a  zabezpečovaní jeho činnosti bude i  naďalej mojou prioritou snaha o  uplatňovanie moderných trendov komplexnej rehabilitácie v  praxi. Za týmto predsavzatím, vysloveným niekoľkými slovami sa skrýva rozsiahly proces, ktorým budem prispievať k rozvoju komplexnej rehabilitácie na Slovensku, k  vybudovaniu medzinárodného odborného uznania pre Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a významným cieľom má byť najmä aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností. Zmyslom týchto aktivít má byť ďalšie rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov z  postihnutia. Neodmysliteľnou súčasťou našej činnosti je tak isto rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb našich klientov, ich príprava na plnohodnotný život, integráciu a uplatnenie v práci a v spoločnosti.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím poskytuje svojim klientom tri druhy rehabilitácií: pracovnú, sociálnu, liečebnú a pedagogicko-výchovnú. Aké sú ich špecifiká?
Pracovná rehabilitácia je súbor opatrení a dlhodobej prípravy osôb so ZP na aktuálny pracovný trh. Umožňuje nácvik pracovných návykov a zručností potrebných na získanie vhodného pracovného miesta alebo udržanie si pôvodného zamestnania. Je významným prostriedkom integrácie osôb so ZP v rámci fungovania bežnej spoločnosti a jej cieľom je obnoviť stratenú alebo poškodenú pracovnú zručnosť, prispôsobenie sa na pracovné alebo iné aktivity s využitím tzv. zostatkového pracovného potenciálu a návrat jedinca do pôvodnej profesie alebo reprofilizácia. Sociálna rehabilitácia je proces, v ktorom osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu samostatnosti a  sebestačnosti v  maximálnej možnej miere s ohľadom na jej zdravotné postihnutie. Jedná sa o aktívne nástroje a služby, ktorých účelom je znižovanie závislosti postihnutej osobnosti. Napr. nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti a nákup, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik sociálnej komunikácie, nácvik priestorovej orientácia a  samostatného pohybu... Cieľom je dosiahnuť čo najvyšší stupeň spoločenskej integrácie a zabezpečiť dôstojný a maximálne hodnotný život osôb so ZP. Liečebná rehabilitácia je súbor včasných diagnostických, terapeutických a organizačných opatrení smerujúcich k optimálnej funkčnej zdatnosti osôb so ZP. Jej súčasťou je fyzioterapia, ergoterapia, psychológia, logopédia a zaisťovanie zdravotníckej techniky a pomôcok. A pedagogicko-výchovná rehabilitácia zahrňuje výchovu a vzdelávanie uvedených osôb. Zároveň ide aj o prevenciu vzniku a odstraňovanie negatívnych následkov zdravotného postihnutia v procese vzdelávania a rešpektuje individuálne možnosti a potreby osôb so ZP pri procese vzdelávania s ohľadom na ich spoločenské a pracovné uplatnenie.

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel, Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava
Sekretariát IPR: 02/59 209 106,
Ústredňa: 02/ 54 65 13 54 - 55
Fax: 02/ 54 65 00 63,
http://www.iprba.sk/
Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

U nás si môžeze vybaviť bezplatnú konzultáciu ohľadom zdvíhacích zariadení, ktorými sa kompenzuje znížená schopnosť pohybu ŤZP osôb. 


 

verify

* Tento údaj je povinný