RTV ÚHRADY - Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

RTV ÚHRADY - Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu
Ťažko zdravotne postihnuté osoby
Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s  fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady. 
Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti.
Doklady potrebné k preukázaniu skutočnosti:
čitateľná kópia preukazu osoby ŤZP alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.
Ak je platiteľ osoba ŤZP, k preukázaniu oslobodenia odberného miesta elektriny s adresou rozdielnou ako trvalé bydlisko slúži doklad od dodávateľa elektriny preukazujúci, že platiteľ je na danej adrese odberateľ elektriny.
K preukázaniu je potrebné predložiť rodné číslo osoby ŤZP.

Pokiaľ ste sa stali odberateľom elektriny v novom odbernom mieste elektriny, a máte v zmysle zákona nárok na oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP, máte povinnosť danú skutočnosť oznámiť vyberateľovi úhrady.
Potrebné doklady:
Zmluva alebo faktúra od dodávateľa elektriny za nové odberné miesto elektriny, fotokópia preukazu osoby ŤZP
popr. Rozhodnutie z ÚPSVaR a rodné číslo ŤZP osoby.

Pre dôchodcov - Polovičná sadzba úhrady
Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na polovičnú sadzbu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik skutočnosti.
Do tejto doby platiteľ platí úhradu 4,64€ za každý aj začatý kalendárny mesiac.

Na polovičnú sadzbu majú nárok poberatelia najmä nasledovných dôchodkových dávok:
• starobný dôchodok
• invalidný dôchodok
• vdovský dôchodok
• sirotský dôchodok
Poberatelia výsluhových dôchodkov majú nárok na polovičnú sadzbu úhrady po dovŕšení 60 rokov.

Poberatelia dávok v hmotnej núdzi
Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je poberateľom dávky v  hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s  poberateľom dávky v  hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže výbercovi úhrady.
Doklady potrebné k preukázaniu skutočnosti:
Dôchodcovské dávky:
Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, Čestné vyhlásenie, rodné číslo

Dávka v hmotnej núdzi: Aktuálne Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, rodné číslo.

Všetky písomnosti a žiadosti je možné vybavovať prostredníctvom Slovenskej pošty, kde sú k dispozícii aj naše formuláre pre prihlásenie/zmenu/odhlásenie.

Kontakt: Rozhlas a televízia Slovenska Odbor výberu úhrad Mlynská dolina 845 45 Bratislava
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk