Centrum sociálnych služieb TAU Turie

Centrum sociálnych služieb TAU Turie
Centrum sociálnych služieb TAU Turie je rozpočtová organizácia, zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj. V súčasnosti má 59 zamestnancov a 96 prijímateľov sociálnych služieb. Nachádza sa v malebnom prostredí katastrálneho územia obce Turie. Budova zariadenia je postavená v kotline, ktorá patrí medzí prírodne skvosty. 

 

 

 

Budova ma dve poschodia na ktorých sa okrem izieb nachádzajú, herne, spoločenské miestnosti, rehabilitačná miestnosť, kadernícky salón, miestnosť snoezelen a tiež reminisenčnú miestnosť.   Zariadenie má vybudovanú komunitnú záhradu v ktorej sa prijímateľky cítia veľmi príjemne a dokážu v nej relaxovať ale i pracovať. Pestujú si zeleninu, oberajú ovocie, využívajú skleník na prípravu planty, udržujú skalky a okrasné záhony. Tiež majú k dispozícii fit park, v ktorom si môžu zacvičiť a tak urobiť niečo pre svoje zdravie. Pri realizácii takýchto aktivít sa naše zariadenie zapája do projektov a snaží získať finančnú podporu z rôznych organizácii a sponzorov.   

Centrum sociálnych služieb TAU poskytuje celoročnú, týždennú a ambulantnú formu sociálnej starostlivosti zdravotne ťažko postihnutým ženám, mentálne, telesne, zmyslovo postihnutým ženám a ženám v  kombinácii postihu. Momentálne máme  v zariadení umiestnených 96 žien vo veku od 21 do 84 rokov. V Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba do dovŕšenia dôchodkového veku, Domov sociálnych služieb poskytuje odborné, obslužné  a ďalšie činnosti zamerané na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, úschova cenných vecí. Zabezpečujem pracovnú terapiu, záujmovú činnosť pre vyplnenie denného režimu prijímateliek sociálnych služieb. Ďalej môžeme poskytnúť tiež psychologické poradenstvo a rehabilitáciu, ktorým sa snažíme zvyšovať kvalitu poskytovania služieb. V našom zariadení sa zaviedla ambulantná a týždenná forma pobytu, ktorá napomáha životu zdravotne znevýhodnených v prirodzenom rodinnom prostredí, V prípade, že majú rodinný príslušníci záujem o ambulantnú formu privádzajú svojich príbuzných v ranných hodinách do zariadenia a poobede ich vyzdvihnú a zoberú domov, počas dňa sa venujú terapiám a zapájajú sa do denného režimu zariadenia. Vrámci DSS je vytvorený samostatný byt pre štyri ženy. 

Špecializované zariadenie – poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti zamerané na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, ktorá má zdravotné postihnutie, ako je Parkinsonova choroba, Alzhaimerová choroba, Autizmus /pervazívna vývinová porucha/, schizofrénia, demencia rôzneho typu. Poskytujeme sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie a žehlenie, ako i starostlivosť o bielizeň a šatstvo, osobné vybavenie, zabezpečujeme pracovnú terapiu, záujmovú činnosť a máme vytvorené podmienky na úschovu cenných vecí. Špecializované zariadenie zabezpečuje aj psychologické poradenstvo a rehabilitáciu. Forma poskytovanej služby je celoročná pobytová a ambulantná.

Zariadenie podporovaného bývania poskytuje odborné, obslužné a ďalšie činnosti zamerané na pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, aj je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Prijímateľ sociálnej služby sa usmerňuje a monitoruje pri zabezpečení sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o domácnosť  v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít, ako napríklad sprievod na lekárske vyšetrenie, sprievod na vybavenie úradných záležitosti, sprievod pri záujmových činnostiach a iné. Okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvára podmienky na vykonávanie iných činností, najmä stravovanie, psychologické poradenstvo a rehabilitáciu. V zariadení podporovaného bývania je umiestnených šesť žien.

Zdravotná starostlivosť je zabezpečená dodávateľským prostredníctvom praktického lekára, ktorý ordinuje v CSS 1 krát týždenne a psychiater ordinuje jeden krát mesačne. Vlastný ošetrovateľský a opatrovateľský prístup zabezpečuje personál, ktorý má profesionálny prístup. Pracuje s metódou bazálnej stimulácie, ktorej sme certifikovaným pracoviskom. Získali sme certifikát konceptu bazálnej stimulácie, ktorý podporuje percepciu, lokomóciu a komunikáciu. Základom konceptu bazálnej stimulácie je pôsobenie na senzorické systémy cielenou stimuláciou zohľadňujúcou biografiu klienta, aby bola aktivovaná jeho pamäťová stopa . Pri práci s bazálnou stimuláciou pracujeme s dotykom a hlavne jeho kvalitou. Klientom poskytujeme skľudňujúcu a povzbudzujúcu somatickú stimuláciu, polohovanie, masáž stimulujúcu dýchanie, optickú, auditívnu, orálnu, olfaktorickú a taktilne haptickú stimuláciu. Vždy podľa potrieb prijímateľky sociálnej služby.    

Naše centrum kladie veľký dôraz na sociálnu rehabilitáciu, sociálnu inklúziu, zabezpečenie denných aktivít prijímateľov sociálnej služby, čím zlepšujeme a udržiavame zručnosť, sebaobsluhu, integráciu do spoločnosti. Organizujeme rôzne spoločenské, kultúrne podujatia, športové podujatia, športové aktivity, výlety, rekondično-rekreačné pobyty. V súlade s individuálnymi plánmi a s ohľadom na osobnostné danosti, stupeň a druh postihnutia a individuálny záujem klienta vykonávame pracovnú terapiu a sociálnu rehabilitáciu.


Zo širokého spektra pracovnej terapie  by sme sa mohli zmieniť o práci v keramickej a stolárskej dielni, práca zo sklom /spekanie a ohýbanie, technika Tiffany/, výroba a vyrezávanie sviečok, tkanie kobercov, vyšívanie a šitie úžitkových predmetov, dramatický krúžok, pletenie výrobkov z prútia pedigu, muzikoterapia a biblio terapia, arteterapia /práca s papierom/, reminiscenčná terapia, práca s PC a internetom, posilňovňa a rehabilitácia, športové aktivity na antukovom ihrisku, turistika práca v záhrade. Jednou z oblasti rehabilitácie ktorú naše zariadenie ponúka je fyzioterapia, ktorá sa zaoberá liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Jej cieľom je prinavrátiť stratené schopnosti a funkcie ľudského organizmu ako celku, podporiť, udržať a obnoviť maximálnu funkčnú zdatnosť či spomalenie progresie choroby a úrazu.
Využíva špeciálne manuálne postupy, techniky a metodiky fyzioterapie. Zaoberáme sa hlavne kinezioterapiou individuálnym a skupinovým cvičením pri ktorých využívame rôzne postupy a metodiky.

Aktivity, ktorým sa v našom zariadení venujeme a aj výsledky práce majú významnú výpovednú hodnotu o aktuálnom prežívaní, čo pracovníkom zariadenia napomáha vedieť ako s s nimi pracovať, podporovať, viesť ich k svojpomoci, posilňovať ich samostatnosť, zodpovednosť a nezávislosť v čo najvyššej možnej miere a rešpektovať ich ako jedinečnú bytosť. 

Spolupráca s Beskydskou sedmičkouCentrum sociálnych služieb TAU Turie, ktoré je certifikovaným pracoviskom bazálnej stimulácie, bolo vďaka pani doktorke PhDr. Karolíne Friedlovej vybrané pre pilotný projekt na podporu Integrácie a aktivít žien z nášho zariadenia. Tento výber naše centrum veľmi oceňuje, nakoľko pani doktorka PhDr. Karolína Friedlová, ktorá je konateľkou spoločnosti INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o. a  odborný garant vzdelávacích programov Bazálni stimulace pre Českú a  Slovenskú republiku, je vo svojej práci veľmi úspešná. Integrácia prebehne formou výroby ocenenia pre účastníkov extrémnych pretekov Adidas - Continental Beskydská sedmička. Myšlienke spolupráce bol hneď od začiatku veľmi naklonený aj zakladateľ a organizátor Beskydskej sedmičky pán Libor Uher, ktorý ako prvý český horolezec zdolal všetky štyri najvyššie vrcholy pohoria Karákoram. Pán Uher je milovníkom extrémnych športov, ktorým sa aktívne venuje, medzi ktoré by sme zaradili aj Beskydskú sedmičku.

Vďaka tejto spolupráci sa Centrum sociálnych služieb TAU bude prezentovať pri ukončení Adidas Continental Beskydská sedmička, ktoré končí vo Frídku Místku. Všetci účastníci pretekov, ktorí ich úspešne ukončia, budú ocenení výrobkami, ktoré vlastnoručne vyrobia ženy z nášho zariadenia. Všetky výrobky, ktoré vychádzajú spod rúk našich žien, sú vyrobené s láskou v  srdci a  každý výrobok je jedinečný. Naše centrum je vďačné za túto možnosť prezentácie výrobkov, ktoré vyrábame, a tým naše ženy zapájame do aktívneho života.

Tiež sme vďační za myšlienku, že zdraví, športovo zdatní ľudia majú možnosť pomáhať ľuďom, ktorým toto nebolo dopriate a ktorí nemajú možnosť zapájať sa aktívne do športových podujatí. Naše veľké ďakujem patrí pani doktorke PhDr. Karolíne Friedlovej, pánovi Liborovi Uherovi, tiež pánovi Tomášovi Janečekovi ako i celému odbornému tímu, ktorý sa na uvedenej spolupráci podieľal. Poďakovanie patrí nielen za ľudský prístup, ústretovosť, obetavosť, ale hlavne za vytvorenie možnosti spolupráce. Veríme, že tento pilotný program nadviaže na ďalšie ročníky.

Bc. Miroslava Peknušová

Centrum sociálnych služieb TAU
Turie č.296,
013 12 Turie
t.č. 041/5989362
http://www.csstauturie.sk/

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk