Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa

Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa
Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa je zriadený Banskobystrickým samosprávnym krajom ako rozpočtová organizácia. V Domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby klientom so zdravotným znevýhodnením - deťom, mládeži a dospelým s  mentálnym, kombinovaným postihnutím a  poruchami autistického spektra vo veku od 3 do 35 rokov ambulantnou, týždennou a celoročnou formou pobytu a zdravotne znevýhodneným dospelým do dovŕšenia dôchodkového veku s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím ambulantnou formou pobytu. 
Kapacita zariadenia je 128 klientov. Naši klienti sú zdravotne znevýhodnení občania s veľkou chuťou žiť... žiť tak ako ich ostatní rovesníci bez hendikepu. Žiť šťastne, veselo, žiť plnohodnotným životom, aj napriek ich zdravotnému znevýhodneniu a umiestneniu v domove sociálnych služieb. To súvisí bezprostredne s ich integráciou. Pozitívna sociálna integrácia je nesmierna dôležitá pre pozitívny rozvoj ich osobnosti vo všetkých oblastiach a aspektoch, pre ich plnohodnotné fungovanie v svojej komunite, spoločnosti a rovnako nesmierne žiaduca a efektívna je aj pravidelná pozitívna podpora integrácie rozmanitými adekvátnymi pracovnými metódami a aktivitami.
Pozitívna sociálna integrácia je prioritne predmetom činnosti úseku výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra DSS Hrabiny Nová Baňa. Úsek výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra, v rámci ktorého plnia jeho pracovníci prioritne výchovno – rehabilitačné úlohy je subsystémom špeciálneho systému výchovy a starostlivosti o viacnásobne postihnutých jedincov a jedincov s poruchou autistického spektra. Celý tento systém má funkciu výchovnej a sociálnej rehabilitácie ako súčasti komplexnej rehabilitačnej starostlivosti, ktorá sa v našom zariadení realizuje.

Predmetom úseku výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra v DSS Hrabiny Nová Baňa je: Zdravotne znevýhodnený klient zariadenia ako osobnosť s individuálnymi bio-psycho-sociálnymi potrebami vo vzťahu k druhu a stupňu postihnutia (klient s  pervazívnou vývinovou poruchou – autizmom), klient ako subjekt sociálnej práce, zdravotnej starostlivosti, výchovnej činnosti, ale predovšetkým klient ako prijímateľ sociálnej služby.
Kvalita sociálnej služby a všetkých odborných činností zameraná na uspokojovanie požiadaviek a  potrieb klientov s autizmom – poruchou autistického spektra s  cieľom dosiahnuť čo najvyššiu možnú mieru ich samostatnosti a  to jednak v  podmienkach Domova sociálnych služieb ako i v širšom sociálnom prostredí.

Obsah práce je orientovaný na tieto činnosti:
• Individuálne plány
• Sociálna rehabilitácia a pracovná terapia
• Terapeutická činnosť
• Záujmová a krúžková činnosť
• Výchovno-vzdelávacia činnosť
• Kultúrna činnosť, sociointegračné aktivity

Pri práci s klientmi úseku výchovy a práce s poruchami autistického spektra apelujeme na používaní nasledovných metodických postupoch určených pre klientov s autizmom:
• terapia SNOEZELEN,
• podpora senzomotorickej integrácie,
• využívanie PECs programu (Picture Exchange Communication Program) – piktogramy,
• iné pracovné metodické postupy s klientmi s  poruchou autistického centra: napr. ABA program (Applied Behavioral Analysis program – ABC karty), Teach program, krabicové úlohy, pozitívne podmieňovanie. Tieto metodické postupy budú predmetom práce s klientmi s poruchou autistického spektra, vývinovou pervazívnou poruchou v DSS Hrabiny Nová Baňa v pilotnom projekte zameranom na podporu a rozvoj práce s touto cieľovou skupinou.

Aktívny život nášho zariadenia je priblížený aj na našej webovej stránke: http://www.dsshrabiny.sk/58/aktivity-2016/

PhDr. Antónia Prôčková Hirjáková
Vedúca úseku výchovy a práce s klientmi s poruchou autistického spektra
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk