Premeny sociálnych služieb v DSS Košúty

Premeny sociálnych služieb v DSS Košúty
Sociálna oblasť je dielo, ktoré nikdy nie je ukončené. Služba k životu v séniu si vyžaduje úctu k starému človeku. Zväčša ide o chorého, trpiaceho, bezbranného a krivdu znášajúceho človeka. Nie každý je však schopný a povolaný k tomu, aby jeho úzke Ja vydávalo isté žiarenie. 

Sme radi, že väčšina našich pracovníkov sa k tomu približuje. Všeobecný konsenzus kam smerovať v práci s mentálne postihnutými a psychicky chorými ľuďmi u nás v súčasnosti už existuje. Zariadenia poskytujúce služby sa v tomto ohľade v rámci Trnavského samosprávneho kraja sa zhodujú. Tradičný model, ktorý preferoval ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá bola málo orientovaná na rozvoj klientov vďaka zavádzania štandardov kvality sa menia k lepšiemu, čo v konečnom dôsledku pociťuje prijímateľ sociálnej starostlivosti. Rôznymi aktivitami a nosnými projektmi búrame izoláciu klientov od vonkajšieho sveta, jedná sa hlavne o klientov s ťažším postihnutím.

Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty je Trnavský samosprávny kraj. Sídlime v obci, ktorá má približne 1800 obyvateľov. Nachádzame sa štyri kilometre od Galanty a taktiež od Sládkovičova. Samotná budova sa skladá zo starej časti kaštieľa a architektonicky prispôsobenej novej časti. Prednú časť kaštieľa dal postaviť gróf Gyula Abrahámffy v roku 1896. V  roku 1953 sem umiestnili sociálne zariadenie, ktoré prešlo viackrát rekonštrukciou a  prístavbami. Pre zhoršenie zdravotného stavu klientov v  roku 2001 došlo k  reprofilizácii zariadenia na domov dôchodcov a  domov sociálnych služieb pre dospelých, pričom od roku 2004 sa datuje len domov sociálnych služieb. Aktivizácia nevráti pôvodný zdravotný stav chorého, avšak redukuje spoločenskú izoláciu, zabraňuje ochabovaniu funkcií, rozbíja cyklus k  takzvanej naučenej neschopnosti. Bolo by žiaduce, aby pracovná terapia bola koncipovaná ako príprava na prechod klienta z chráneného do bežného prostredia.

Projektom pod názvom Modernizácia a rekonštrukcia sociálnych služieb, naše zariadenie v  roku 2006 zahájilo proces skvalitňovania služieb a zo štrukturálnych fondov EÚ sme na bezbariérovom prízemí vytvorili terapeutické chránené dielne: košikársku, tkáčsku, výrobu sviečok a mydla.
Bolo dôležité zistiť ktorý deň, čas PSS vyhovuje, kedy aktivitu majú uskutočniť, kedy odpočívajú a kedy majú najlepší výkon. Od roku 2007 vedieme štatistický prehľad o odpracovaných hodinách podľa pohlavia. Technologický postup je pod dohľadom odborných pracovníkov s dodržaním bezpečnostných predpisov.
V tom istom roku sme vyškolili všetkých zamestnancov na zdravotnom úseku v oblasti bazálnej stimulácie a stali sa pracoviskom bazálnej stimulácie ako prvé zariadenie na Slovensku. Preškolenie sa uskutočnilo minulý rok a 2.nadstavbový stupeň sa uskutoční na jeseň tohto roku pôvodnou autorkou doktorkou Friedlovou z  Čiech. Cieľom vybaviť zamestnancov novými poznatkami a  praktickými zručnosťami, ktoré následne aplikovali u  našich klientov sme organizovali už tri medzinárodné workshopy. Prvý sa uskutočnil 5.-7. 9. 2007 pod názvom Medzinárodný workshop terapeutických chránených dielní - Ako na to?, za účasti odborníkov z krajín V4. Ďalším medzníkom bolo organizovanie 2. Medzinárodného workshopu pod názvom Ekológiou k tvorivosti klientov sociálnych zariadení v dňoch 1.-2. októbra 2013. Posledný workshop bol jednodňový, a  to 20.augusta 2015. Integračný charakter majú nosné programy dni otvorených dverí, môj najkrajší literárny zážitok, Košutský hudobný kľúč, ktorý má taktiež medzinárodný charakter. Tento rok sa uskutoční už 11. ročník, kde predpokladáme účasť 250 osôb. Prijímatelia sociálnych služieb v  rámci Trnavského samosprávneho kraja, Česka, Poľska a Maďarska budú prezentovať svoje nadanie v speve, tanci a voľnej disciplíne pred rodinnými príslušníkmi a študentmi škôl. V  roku 2016 došlo k  reprofilizácii poskytovania sociálnej služby a  tým pádom sme zriadili časť špecializovaného zariadenia. Od roku 2002 zriaďovateľom nášho zariadenia je Trnavský samosprávny kraj. Momentálna kapacita zariadenia je 69 osôb s počtom 50 zamestnancov.


Zapájame sa do rôznych projektov a bližšie informácie o aktuálnych daniach zverejňujeme na našej webovej stránke https://www.dsskosuty.sk/. Používame najnovšie zdravotné pomôcky, máme na mysli stropné zdviháky, ktoré uľahčujú manipuláciu s imobilnými prijímateľmi sociálnych služieb.

Veľmi sa nám osvedčili produkty od firmy Spig Zvolen. Zatiaľ máme len na troch izbách, ale plánujeme celé ležiace oddelenie vybaviť s týmito produktmi. Sociálna práca je dielo ktoré nikdy nie je ukončené, treba hľadať možnosti na spríjemnenie, skvalitnenie služieb pre tých, ktorí to potrebujú a vyznávame filozofiu, že starajúc sa o šťastie iných, nachádzame vlastné.

Lívia Katona

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk