Klub Forresta Gumpa, n.o.

Klub Forresta Gumpa, n.o.
Naša organizácia vznikla v decembri 2011. Zakladateľkami sme dve mamičky, ktoré máme dieťa so zdravotným postihnutím, Lucia Ta- žiková a  Darina Pištejová. Našim cieľom bolo zlepšiť našim deťom, ale aj iným deťom s podobným osudom, podmienky pre ich rozvoj a trávenie voľného času. Celý rok 2012 sme hľadali vhodné priestory, v ktorých by sa mohla mládež a dospelí so zdravotným postihnutím stretávať a zmysluplnou činnosťou rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti.


Také sme si vyhliadli v časti objektu Jazykovej školy na Užhorodskej 8, v Košiciach (bývalé jasle) a rozhodli sme sa, že v nich vybudujeme denný stacionár. Mesto Košice nám priestory dalo do prenájmu s výraznou zľavou ako prípad osobitného zreteľa v decembri 2012. V priebehu apríla až augusta 2013 sa nám podarilo dlho nevyužívané a  zanedbané priestory bývalých jaslí zmeniť na vskutku útulné zariadenie sociálnych služieb, Denný stacionár Forresta Gumpa.

Zámer sa vydaril vďaka tisíckam dobrovoľníckych hodín, ale aj ústretovým úradníkom štátnejsprávy a samosprávy. Projektsme financovali z 2% dane z príjmov a z darov súkromných osôb a firiem. Za čo všetkým úprimne ĎAKUJEME.

A prečo sme sa rozhodli pomenovať našu organizáciu po filmovom hrdinovi Forrestovi Gumpovi?
Dôvodom bolo jedno z posolstiev filmu, ktoré sa stalo naším heslom: „Aj osoby so zdravotným postihnutím môžu byť pre spoločnosť užitočné a môžu prežiť plnohodnotný život.“

Činnosť organizácie
Svojou činnosťou chceme prispieť k integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti a zmierňovať nepriaznivé dôsledky ich zdravotného postihnutia tak, aby sa rešpektovala ich individualita, možnosti vývoja, schopnosti a potreby. Medzi našu hlavnú činnosť patrí poskytovanie sociálnych služieb v Dennom stacionári Forresta Gumpa. Pobyt v zariadení denného stacionára zvyšuje kvalitu života prijímateľovi sociálnej služby a normalizuje ho v rodine. To znamená, že osoba so zdravotným postihnutím ostáva v rodine a čas dňa trávi v kolektíve seberovných, kde vykonáva zmysluplnú činnosť s cieľom rozvoja svojej osobnosti. Zároveň rodina, ktorá zabezpečuje celodennú starostlivosť pre svojho handikepovaného príbuzného, je na niekoľko hodín z dňa odbremenená od tejto starostlivosti, a tým je jej umožnená sebarealizácia, či už v pracovnom procese, alebo v inej oblasti života.

Ďalšie činnosti:
• sociálne poradenstvo, napr. v oblasti poskytovania príspevkov na kompenzáciu zdravotného postihnutia,
• špeciálno-pedagogické poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania,
• ekonomické poradenstvo pre osobných asistentov, pre invalidných občanov, pre chránené dielne, pre neziskové organizácie, vrátane spracovania daňového priznania,
• zapožičiavanie špeciálno-pedagogických a zdravotníckych pomôcok,
• sprostredkovanie osobných asistentov.

Činnosť denného stacionára
Denný stacionár poskytuje tieto služby:
• pobyt v pracovných dňoch v čase od 7.00 – 17.00 hod.,
• pomoc pri odkázanosti, ako napr. pomoc pri sebaobsluhe,
• sociálnu rehabilitáciu, ktorou je podpora samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, nácvik sebaobsluhy, používanie špeciálnych pomôcok, vykonávanie jednoduchých prác a pod.,
• pracovnú terapiu za účelom obnovy, udržania a rozvoja fyzických, mentálnych a  pracovných schopností klienta a osvojenia pracovných návykov a  zručností, ako napr. triedenie, lepenie, strihanie, modelovanie, montážne a demontážne práce, šitie, samoobslužná činnosť, príprava jednoduchých jedál, stolovanie, upratovanie a pod.,
• záujmovú činnosť, ktorej súčasťou je kultúrna, spoločenská a športová činnosť s cieľom rozvíjania estetického cítenia a celkového rozvoja osobnosti, ako napr. hudobný, dramatický, výtvarný, športový krúžok a krúžok anglického jazyka.
• iné terapie, ako napríklad hipoterapia
• sociálne poradenstvo nielen pre svojich klientov, ale aj pre ich rodiny,
• sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci
• stravovanie
 

Kontakt:
Klub Forresta Gumpa, n.o.
Klub Forresta Gumpa, n.o.
Kvetná 16, 040 15 Košice - Šaca

Denný stacionár Forresta Gumpa
Užhorodská 8, 040 11 Košice
mobil: 0903269043, 0911555432
e-mail: luciatazikova@centrum.sk
http://klubforrestagumpa.webnode.sk/

banka: Fio banka, a.s. • č. ú.: 2900 221 270 / 8330
IČO: 457 37 584
DIČ: 282 0018 575

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk