LenTalk aplikácia, ktorá pomôže deťom s poruchami autistického spektra v komunikácii

LenTalk aplikácia, ktorá pomôže deťom s poruchami autistického spektra v komunikácii
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá aplikáciou Lentalk, ktorá je primárne určená pre deti s poruchami autistického spektra. Aplikácia LenTalk kombinuje dve dôležité funkcie – komunikáciu prostredníctvom obrázkov a denný/ týždenný harmonogram. Príspevok opisuje možnosti využitia aplikácie pri každodennej práci s deťmi s PAS a jej funkcie. Kľúčové slová
tablet, aplikácia LenTalk, komunikácia detí s PAS prostredníctvom aplikácie, denný/týždenný harmonogram

Úvodom
Nadácia Pontis 9.2.2017 predstavila novú slovenskú aplikáciu LenTalk, ktorá významne pomôže deťom s poruchami autistického spektra (ďalej len s PAS) pri komunikácii. Je šitá na mieru cieľovej skupine nie len vďaka komunikácii cez obrázky, ale i možnosti nastavenia a používania obrázkovo – slovného denného harmonogramu, ktorý je pre deti s  PAS veľmi dôležitý. Prostredníctvom aplikácie dieťa s PAS môže komunikovať a lepšie porozumie. Aplikáciu vyvíjali odborníci z Lenova. Na jej vývoji sa podieľali odborníci, ktorí s deťmi s PAS denne pracujú a aj samotní rodičia. Vďaka podpore z nadačného fondu Lenovo v Nadácii Pontis je dostupná úplne zadarmo. Je určená pre tablety s operačným systémom Android. Poruchy autistického spektra sa prejavujú deficitom v troch oblastiach, a  to v oblasti sociálnych interakcií a v sociálnom správaní, v komunikácii a v  predstavivosti, záujmoch a v hre. Pre oblasť komunikácie sú charakteristické problémy s tvorením reči, vyjadrovanie a s porozumením. Deti s PAS lepšie rozumejú tomu čo vidia ako tomu čo počujú a práve preto sa na komunikáciu alebo podporu komunikácie a porozumenia používa vizualizácia slov, čiže obrázky, obrázkovo slovné komunikačné karty. Vizualizácia rozvíja komunikačné zručnosti a porozumenie. Vizualizácia času približuje dieťaťu s  PAS sled činností. Pomocou vizualizácie denného harmonogramu má dieťa prehľad aké činnosti ho v ten deň čakajú a ako po sebe nasledujú. Vizualizácia denného harmonogramu ho vedie k aktivite aj samostatnosti. A práve toto nová aplikácia ponúka.


Základné funkcie aplikácie

Komunikácia pomocou obrázkov Používateľ si môže vybrať z prednastavenej databázy 450 obrázkov alebo z vlastných fotografií, ktoré je možné jednoducho pridať.

Hovorené slovo
Používateľ si môže vybrať, či dieťaťu k obrázku pustí aj nahratý zvuk. Vďaka nemu si dieťa jednoduchšie priradí obrázok k významu. Do aplikácie je možné pridať aj vlastný zvuk (napríklad nahovorený hlasom rodiča).

Denný harmonogram
Prevedie dieťa jeho dennými aktivitami. Pomáha dopredu poznať aktivity, ktoré ho počas dňa čakajú a lepšie sa orientovať v čase. Program je možné nastaviť až na dva týždne dopredu.

Vysoká miera personalizácie
Používateľ si môže prispôsobiť veľkosť a farbu komunikačných kachličiek, ako aj použité obrázky a zvuky.

Aplikácia pomáha
• Porozumieť okoliu (vizuálne spracovanie informácií)
• Vyjadriť vlastné potreby
• Eliminovať problémové správanie, ktoré vzniká z frustrácie z nemožnosti vyjadriť sa
• Zlepšovať verbálne zručností
• Vytvárať denné harmonogramy – lepšia orientácia v čase, pocit istoty
• Rozvíjať jemnú motoriku

Ako špeciálny pedagóg pracujúci s deťmi s PAS, som mala možnosť spolupracovať pri vývoji aplikácie, tvorbe databázy obrázkov a pri testovaní. Aplikáciu používam u  šesťročného chlapca M. s PAS na komunikáciu, ako denný harmonogram a na tvorbu procesuálnych schém. Procesuálne schémy používam najmä pri pracovných a výtvarných činnostiach a pri sebaobslužných činnostiach. Výhodu aplikácie vidím aj v možnosti fotografovať priamo do tabletu a v nahratí fotky priamo do komunikačnej kachličky. Reálne fotky používam práve pri tvorbe procesuálnych schém a nahrádzam nimi aj niektoré už existujúce obrázky, ktoré ponúka databáza obrázkov. V komunikačnej časti aplikácie M. používa krátke frázy, kde má nastavené základné a  najčastejšie používané žiadosti. Učíme sa však vyjadriť požiadavku viacslovnou vetou. M. sa rýchlo naučil orientovať sa v komunikačnej časti a tak mi pomocou obrázkov, ktoré sú zaradené do jednotlivých kategórii vyskladá z obrázkov vetu. Mohli by sme aplikáciu prirovnať k digitálnej verzii VOKSu. Pre lepšie porozumenie významu hovoreného slova aj ja M. ukazujem obrázky. Tým, že som u M. od začiatku intervencie používala komunikačné kartičky, nemal problém s používaním aplikácie. M. má bohatú pasívnu slovnú zásobu. Obrázky, ktorých význam nepozná zaradím do edukácie. V časti denný harmonogram má M. nastavené všetky aktivity pre konkrétny deň, ktoré ho v ten daný deň čakajú a v akom poradí budú nasledovať.

Týždenný harmonogram sa dá nastaviť až na dva týždne dopredu, tak si M. môže pozrieť aj to, čo ho čaká počas celého týždňa. Týždenný harmonogram sa na obrazovke zobrazí ako týždenný plán aktivít, v  ktorom každý stĺpec zodpovedá jednému dňu.

V dennom harmonograme M. prechádza jednotlivými aktivitami chronologicky, zobrazuje sa vždy len jeden konkrétny obrázok aktivity, M. si obrázok pozrie a po vykonaní aktivity ho prstom posunie – odhodí doprava alebo doľava. Takto postupne prejde všetkými aktivitami denného harmonogramu. Jednotlivé obrázky s aktivitami sa dajú ešte individuálne nastaviť napríklad pridaním pochvaly za vykonanie aktivity, zapnúť časovač, vyžiadanie potvrdenia a nastavenia ponuky možnosti výberu z komunikačnej časti. Nastavenie výberu z komunikačnej časti používam u  M. napríklad pri aktivite WC, kde nastavujem možnosť voľby chcem ísť na WC, nechcem ísť na WC. Alebo pri HRE, kde si môže M. vyberať z ponuky viacerých obrázkov hračiek. Ďalšiu funkciu, ktorú v dennom režime používame, je že M. vnáram do jednotlivej aktivity niekoľko podaktivít, čiže ju zozkrokrokujem.
Napríklad aktivita DESIATA pozostáva z ďalších dvoch aktivít.

M. predtým používal obrázkovo – slovný denný režim, obrázkovo – slovné kartičky mal o  prilepený na stene suchým zipsom a postupoval z hora na dol. Prejsť na digitálnu podobu denného režimu nebol pre M. žiaden problém, rýchlo si osvojil systém práce s harmonogramom na tablete. Harmonogram v tablete umožní mať ho stále pri sebe, používať ho kedykoľvek a kdekoľvek. Uľahčí integráciu dieťaťa s PAS do bežných škôl a zariadení. A odbúra výrobu veľkého množstva kartičiek či schém.

Aplikácia umožňuje pracovať v dvoch režimoch. V režime správca (rodič, učiteľ) nastavuje obrázky a vykonávam úpravy v harmonograme priamo v tablete. Režim dieťa slúži dieťaťu priamo na prácu s aplikáciou.

Na záver by som napísala, že nová aplikácia LenTalk umožní deťom s PAS efektívne komunikovať s okolím a vyjadriť tak svoje potreby a želania. Práca s tabletom je pre deti motivujúca, atraktívna a umožňuje zažiť úspech pri komunikácii. Naučia sa vyjadriť čo potrebujú ony a porozumieť tomu, čo hovoríme my.

PaedDr. Michaela Rumanková
MŠ Iľjušinova 1, Bratislava,
špeciálna trieda pre deti s PAS

Marec 2017

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk