Konajme dobro a konajme ho dobre

Konajme dobro a konajme ho dobre
Pri našej nezištnej dobrovoľníckej činnosti stretávame veľa úžasných ľudí. Dávajú sa dokopy priateľstvá, spája sa pomoc, nechýba úsmev, objatie, vďačnosť aj obrovská pokora, úcta, nádej, ľudskosť.

Pri našej nezištnej dobrovoľníckej činnosti stretávame veľa úžasných ľudí. Dávajú sa dokopy priateľstvá, spája sa pomoc, nechýba úsmev, objatie, vďačnosť aj obrovská pokora, úcta, nádej, ľudskosť.

Poslanie NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA je:
Pomoc s potravinami, hygienickými potrebami, zdravotníckymi pomôckami, oblečením a hračkami, finančnou pomocou, ozdra- vujúcimi pobytmi)

Robíme rôzne projekty: plávanie, tanec, tvorivé dielne. Sústreďu- jeme sa na humanitárnu pomoc pre ľudí. V nadácii pôsobia všetci, ako dobrovoľníci, bez nároku na odmenu. Nadácia je apolitická. Po- máhame v rámci našich možností, vďaka nezištnej podpore darcov a vďaka 2% z darovania daní na pomoc ľuďom. Nadácia nemá dotá- cie od štátu.

Ďakujeme jednotlivcom aj partnerom, že môžeme spolu POMÁHAŤ!

Mdd bolo nezabudnuteľné

Balóny, smiech, občerstvenie, tanec aj zábava. Deň detí bol neza- budnuteľný pre všetkých. Deti z Nadácie Anjelské Krídla dostali dar- čeky, nechýbalo prekvapenie a spoločný čas sme si fakt užili. Deti robia náš život dôležitým a vzácnym. Každé dieťa je dar. Art Štú- dio Z v Žiline nám pomohlo celú akciu zorganizovať. Ďakujeme.

Konajme spolu ZÁZRAKY

Pred tým, ako sme sa všetci narodili, naplánovali sme si, čo sa máme v najbližšom živote naučiť. Naučiť sa s pokorou a úctou prijímať ži- votnú cestu a pomáhať tým, ktorí sú na to odkázaní.

Nie všetci máme tú možnosť vychutnávať si dni bez bolesti a trápe- nia. Počúvajme naše srdcia, odpovedia nám na všetko. Doprajme šťastie a úsmev aj iným.

Keď pomôžeme, meníme svet okolo nás. Každá jedna aj maličká pomoc, posúva tento svet vpred a dáva nádej a žiarivú iskričku v očiach. Cez projekt JEDLO AKO DAR pomáhame nezištne rodi- nám v núdzi.

Život je zázrak. Konajme spolu ZÁZRAKY 

Kontakt:

nadácia anjelské krídla
Slovenských Dobrovoľníkov 30 | 01003 Žilina info@nadaciaanjelskekridla.sk
www.nadaciaanjelskekridla.sk
fb: Nadacia Anjelské Krídla | Insta: Nadacia_anjelske_kridla

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk