Občianske združenie Naša chalúpka

Občianske združenie Naša chalúpka
Slovo inklúzia je v našej spoločnosti neznámou Popoluškou a to isté sa dá povedať i o denných stacionároch, ktoré výraznou mierou pomáhajú nielen iba v začleňovaní ŤZP do spoločnosti, ale najmä po psychickej stránke týmto osobám a ich rodinným príslušníkom uľahčujú ich život.
Toto bolo jednou z nosných myšlienok pani Marty Ondrišejovej, ktorá sa rozhodla svoje odborné znalosti i skúsenosti zrealizovať aj v praxi. Zároveň je i matkou ťažko postihnutého syna a všetky tieto aspekty ju viedli k tomu, aby sa zamýšľala nad tým, ako týmto ľuďom zabezpečiť dôstojný život, začleniť ich v rámci možností do spoločnosti a pričiniť sa o ich akceptáciu zo strany jej zdravej časti.
Zhmotnením týchto úvah bolo založenie občianskeho združenia Naša Chalúpka, ktoré vzniklo dňa 15.12.2017 v Partizánskom.
V tom čase bolo v meste iba jedno zariadenie, ktorého činnosť však bola obmedzená a z toho dôvodu nedokázalo poskytovať adekvátnu pomoc ŤZP ľuďom.


Začiatky zvyčajne bývajú ťažké, avšak v tomto prípade malo občianske združenie šťastie. Jeho inšpirátorkou a donorkou sa stala Vám všetkým dobre známa pani Marcela Konrádová Václavková. Vďaka jej veľkým skúsenostiam či už odborným, alebo praktickým, silnej charizme a neoceniteľným organizačným schopnostiam, dostalo toto občianske združenie pri narodení do vienka pevné základy, silnú víziu, prepotrebnú energiu i manuál, čo sa následne v pozitívnom zmysle prejavilo už v počiatkoch, čím došlo k vyhnutiu sa detských chýb, ktoré často brzdia aj dobré nápady.
Myšlienka pani Václavkovej Konrádovej „cesta bez prekážok zväčša nikam nevedie“ bola tým najlepším motivátorom, vďaka ktorej sa združenie dokázalo preniesť aj cez problémy a úskalia, ktoré naša spoločnosť stavia týmto aktivitám neuvedomujúc si ich nepriaznivý dosah.
Aj preto združenie dokázalo neochvejne ísť za svojim cieľom uvedomujúc si, že iba cieľavedomou prácou sa im podarí postupne plniť krôčik po krôčiku svoje ciele. Vďaka tomu sa im po 9 mesiacoch podarilo od mesta získať svoje vlastné priestory, čo bol základ, od ktorého sa už mohli odvíjať ďalšie aktivity, ktorých konečným cieľom je vybudovanie denného stacionára. Momentálne sa usilujú získať finančné prostriedky na rekonštrukciu a následnú debarierizáciu. Niektoré úpravy už začali realizovať aj vďaka ľuďom, ktorí sa ich aktivity snažia všemožne podporovať a pomáhať im. Po ukončení prác budú v týchto priestoroch poskytovať ambulantnú sociálnu službu pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Ako mi povedala riaditeľka pani Ondrišejová, zameranie ich činnosti je širokospektrálne, nie iba úzko nasmerované, o čom svedčia aj ich doterajšie aktivity.
V rámci podpory inklúzie sa im podarilo zorganizovať úspešné podujatie „Človeče nehnevaj sa“. Jednalo sa o spoločensko - charitatívne podujatie, ktorého cieľom bolo priblížiť občanom Partizánskeho život ŤZP spoluobčanov a malo napomôcť vzájomnému spoznávaniu sa. Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore z komunitného - participatívného rozpočtu mesta Partizánske. Táto známa hra bola vybratá z dôvodu, pretože je univerzálnym modelom pre malé deti, dospelých, seniorov, zdravých i ľudí so zdravotným postihnutím.
Hra ľudí spája, hra učí ich trpezlivosti, tvorivosti a tak o zábavu bolo postarané. Do hry sa zapojilo 110 ľudí.. Zámerom podujatia bolo poukázať na nový inovatívny spôsob integrácie osôb so zdravotným postihnutím a to formou hry, čím došlo k prepojeniu svetov zdravých a zdravotne ŤZP ľudí.
V spolupráci s Tescom v Partizánskom sa im podarilo už 2 krát v minulom roku zorganizovať projekt: „Ľudia navzájom bez bariér“, pretože najlepšou formou integrácie ľudí so znevýhodnením je práca. Síce ich členom zdravotný stav neumožňuje pracovať, ale vďaka tomuto projektu si naši štyria ľudia
skúsili, aké je to v skutočnom zamestnaní.
Na dve hodiny si vyskúšali niektoré pracovné pozície a keďže projekt mal veľký úspech, v budúcnosti ho čaká pokračovanie.
Minulý rok od nadácie VÚB získali grand na ergoterapeutickú činnosť s projektom: „Výroba zvieratiek ľudí s mentálnym postihnutím pre zdravé deti“.
Za získaný grand dokázali zakúpiť zakúpili šijací stroj a materiál na ergoterapiu. Vyrábajú hračky a rôzne textilné výrobky, ktoré im slúžia najmä na
prezentáciu činnosti ich združenia. Hlavným cieľom tejto ergoterapeutickej činnosti bolo odpútať pozornosť klienta s mentálnym postihnutím od seba samého a jeho ochorenia, udržať dobrú duševnú pohodu, nadviazať vzťahy v rámci kolektívu, vyplniť mu voľný čas, reedukovať narušené funkcie, rozvíjať
komunikačné a sociálne zručnosti a rozvoj zdravého sebavedomia.
Pani riaditeľka Ondrišejová sa síce postupne snaží napĺňať plány, avšak vďaka svojej kreativite neustále pracuje na ich skvalitňovaní a rozširovaní, za čo jej patrí obdiv i vďaka.

Ing. Hraško Peter
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk