Kreatívne podujatie Dni bez bariér 2019 v Arboréte Borová hora TUZVO

Kreatívne podujatie Dni bez bariér 2019 v Arboréte Borová hora TUZVO

ako nástroj voľnočasových aktivít a komunitného vzdelávania pre všetkých.

Presadzovanie myšlienky o bezbariérovej prístupnosti k vzdelávaniu je jedným z dôležitých krokov vo filozofii moderného myslenia a k naplneniu podmienky o rovnakom zaobchádzaní a prístupe podľa antidiskriminačného zákona. Slovenská republika (SR) ukončila ratifikačný proces o právach osôb so zdravotným postihnutím dňa 26. mája 2010, keď stála misia SR pri OSN uložila originály ratifikačných listín u depozitára – generálneho tajomníka OSN. Obidva významné dokumenty tak nadobudli platnosť 25. júna 2010 a boli publikované v zbierke zákonov pod č. 317/2010 Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a pod č. 318/2010 Opčný protokol k Dohovoru...


 

Kreatívne vzdelávacie hry v  prírodnej krajine vstupujú do každého sektora verejného a semiverejného priestoru (prístupného len v určitom čase) a postupne vytvárajú svoje pevné postavenie vo vzdelávacom a  kultúrnom svete dnešnej spoločnosti. Pojem „hravosť“ alebo „gamifikácia“ je využitie herných prvkov v  reálnom kontexte vzdelávania a  voľnočasových aktivít, ktoré sú podporované z niekoľkých dôvodov. Hry obohacujú rekreačné využitie krajiny a  rôznych priestorov a prírodných areálov.


 Americký herný dizajnér Bernard DeKoven (2014) vo svojej knihe „Hravá cesta“ opisuje príklady takýchto hier ako sú „Play festivaly“ a stretnutia s hernou komunitou s kreatívnym využitím nových technológií. V rámci realizačných aktivít je dôležité klásť dôraz na ochranu krajiny, bezbariérovosť a  bezpečnosť návštevníkov. Tieto formy vzdelávania sa bežne označujú ako „zážitková pedagogika“. Ako príklad zážitkového vzdelávania s  lesníckou problematikou uvádzame kreatívne vzdelávanie pre deti a  mládež, označované aj ako „lesnícka pedagogika“ s  využitím bezbariérových riešení a  prostredníctvom aktivít, ktoré posilňujú fyzické a  psychické schopnosti hendikepovaných osôb. Realizácia hravých aktivít je novým trendom, ktorý podporuje nové zručnosti, kreativitu, rozhodovanie a nezávislosť. Moderné vzdelávanie sa v posledných rokoch čoraz viac zameriava na atraktívne programy s  prvkami adaptívneho kreatívneho viacúrovňového vzdelávania s  prvkami internacionalizácie. Arborétum Borová hora (ďalej ABH) ako organizačná zložka Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej TUZVO) s  lokalizáciou v  atraktívnom prostredí Borovej hory, sa okrem iného podieľa na pedagogickom procese vysokoškolského vzdelávania na jednotlivých fakultách a  tiež na vzdelávaní verejnosti. Zachovanie a  ochrana prírodného dedičstva a  bohatstva v  intenzívne sa meniacich environmentálnych, sociálnych a  kultúrnych podmienkach a  rozvoj povedomia v  radoch širokej verejnosti je jednou z  hlavných úloh takýchto pracovísk. Medzi kľúčové otázky arborét, botanických záhrad a  im podobným zariadeniam na Slovensku neodmysliteľne patrí tvorba vzťahov s verejnosťou.

  

V  minulosti bol realizovaný seminár s medzinárodnou účasťou venovaný problematike sprístupňovania chodníkov (turistických, edukačných a rekreačných) pre telesne postihnutých ľudí „Chodníky pre osoby so zdravotným postihnutím na invalidnom vozíku v krajinách V4“, ktorý bol realizovaný vďaka medzinárodného projektu International-visegrad-fund_serialnumber-11510242; tradičné odborné podujatia v  rámci aktivít na zvyšovanie povedomia verejnosti: Dni bez bariér, Dni Rhododendronov, Dni ruží atď. Arboréta, botanické záhrady a  iné prírodné objekty sú priam predurčené na spájanie edukačných a  kreatívno-relaxačných činností. Prvý ročník podujatia „Dni bez bariér“ sa uskutočnil v ABH 6. – 8. mája 2019.

 

Cieľom podujatia bola prezentácia informačného systému novonavrhnutého edukačného chodníka pre zdravotne postihnuté osoby a možnosti jeho využitia. Podujatie sa nieslo v  duchu známych výrokov Konfúcia: „Ukáž mi a ja si to možno zapamätám“, „Zapoj ma a ja to pochopím”. Bolo realizované s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR z projektu č. 006TU Z-4/2019 Využitie gamifikácie ako kreatívnej metódy viacúrovňového vzdelávania v  prírodnom prostredí Arboréta Borová hora TUZVO. V rámci uvedeného podujatia arborétum navštívilo takmer 300 návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, klienti z  Národného rehabilitačného centra Kováčová, z  Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen atď. Podujatie prišla podporiť aj firma Spig, s. r. o. zo Zvolena so svojimi odbornými aktivitami, ukážkou kompenzačných pomôcok a  poradenstvom v  oblasti sociálnych služieb. Deti z Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen predstavili svoju rôznorodú záujmovú činnosť a vystavovali kreatívne výrobky z chránených dielní. Okrem technickej, a technologickej podpory bol prezentovaný na podujatí silný sociálny a emocionálny rozmer smerom k pomoci, k ochrane a zabezpečovaní rovnosti vo využívaní ľudských práv a  základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a  k  ich prirodzenej dôstojnosti.

 

Univerzity a  univerzitné pracoviská by mali byť príkladom pre profesionálne riešenia v  oblasti prístupu k  vzdelávaniu s  bezbariérovými prípadne univerzálnymi riešeniami a v ich presadzovaní. Účastníkom podujatia, okrem informácií o  histórii, zbierkach a  činnostiach ABH, bol predstavený nový informačný panel s  bezbariérovými prvkami a  pripravovanou edukačnou trasou s modrým značením, ktorá je určená aj pre zdravotne postihnuté osoby, s  dôrazom na riešenia pre telesne postihnuté osoby na vozíku. Fyzické prekonávanie bariér na trase, hlavne výškové prekonávanie priebehu trasy závisí od druhu postihnutia, fyzickej zdatnosti jednotlivca, vhodnej kompenzačnej pomôcky, technických parametrov vozíka, možnosti asistovaného sprevádzania a  podobne. Preto boli na paneli kvantifikované a opísané informácie o technických parametroch navrhovaného okruhu chodníka pre lepší odhad fyzických možností jednotlivca a časového plánovania pobytu na trase pre túto záujmovú skupinu respondentov. V uvedenom návrhu bol zohľadnený metodický postup zabezpečujúci všeobecné technické podmienky užívania stavieb určených na športové pohybové aktivity na vozíku a tiež metodika pre bezbariérové užívanie stavieb. Tento panel je prvým svojho druhu v  rámci podobných účelových zariadení (arborét, botanických záhrad) na Slovensku. ABH mieni naďalej pokračovať v takýchto aktivitách a zlepšovať podmienky pre prístup zdravotne postihnutým občanom. Organizátorka podujatia Ing. Mariana Jakubisová PhD. spolu s riešiteľským kolektívom z  TUZVO plánuje zrealizovať v  ABH v  rámci spomínaného projektu vzorový moderný „Playful informačný systém“ na uzavretom okruhu kreatívno-vzdelávacej trasy s  bezbariérovými prvkami. V  rámci plánovaných cieľov budú realizované výstupy na 3 úrovniach vzdelávania podľa diferencovanej náročnosti podľa formy, obsahu, rozsahu učiva a  aktivít s  využitím aj pre širokú verejnosť. Plánované kreatívne výstupy budú syntézou poznatkov z  rôznych vedných disciplín s  možnosťou využitia vo viacerých odborných aktivitách aj pre verejnosť. Na záver by sme chceli vyjadriť poďakovanie spolutvorcom podujatia, ktorí vytvorili podmienky pre úspešný priebeh tejto akcie: riaditeľke NRC Kováčová pani Ing. Oľge Zábojníkovej MPH., vedúcej RCA strediska Domova sociálnych služieb Symbia Zvolen pani PaedDr. Jane Izraelovej, konateľke firmy SPIG, s.r.o. pani Monike Ponickej, pánovi Bc. Jakubovi Jasíkovi z  firmy Spig, s.r.o. a  Ing. Blanke Šlechtovej z ORĽZ TUZVO, ktorá prišla nezištne pomáhať. Súčasne chceme poďakovať všetkým účastníkom podujatia, ktorí vytvorili nezabudnuteľnú atmosféru a  sú príkladom pre nás všetkých pri prekonávaní bariér osôb so zdravotným postihnutím. Podujatie bolo realizované s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR v rámci projektu č. 006TU Z-4/2019.

                                                                                                                                                                      Autor článku: M. Jakubisová Foto: Mariana Jakubisová (2019)

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk