VITALITA n.o. LEHNICE

VITALITA n.o. LEHNICE

Ak hľadáte domov pre vašich milovaných príbuzných, miesto kde ich čaká rodinná atmosféra, tiché, príjemné prostredie a odborný personál, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky ste na správnom mieste. Vitalita nezisková organizácia Lehnice zabezpečuje klientom odkázaným na opateru dlhodobé aj krátkodobé kvalitné dostupné riešenia šité na mieru na zdravotníckych a sociálnych oddeleniach. 

Okrem toho ponúka pre širokú verejnosť spektrum nadštandardných služieb zameraných na komplexnú rekondíciu a rehabilitáciu organizmu. 

 

Naša organizácia je naraz aj zdravotníckym aj sociálnym zariadením. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme na dvoch lôžkových oddeleniach a v dvoch ambulanciách.

V našom objekte sa nachádza Oddelenie dlhodobo chorých,  Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Ambulancia všeobecného  lekára, Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR)

Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na :
a) prevenciu, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Procedúry : Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vám v príjemnom prostredí ponúka procedúry zamerané na odstránenie únavy, vyčerpanosti, bolesti pohybového aparátu a celkové zlepšenie kondície organizmu.

 

 

 

 

 

 

Postup pri prijatí

do Zariadenia opatrovateľskej služby a do Zariadenie pre seniorov

Podmienky prijatia do sociálneho zariadenia VITALITA n.o. vyplývajú zo zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z.

Klient môže byť do sociálneho zariadenia VITALITA n.o. prijatý po splnení nasledovných podmienok:

- bolo mu vydané právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu od obce

-  klient alebo rodina  požiadala o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Postup pri podávaní žiadosti:

1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Pred podaním žiadosti o prijatie do ZOS alebo do ZpS si musí občan (žiadateľ) podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade. Prílohou k žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. Tlačivo Vyjadrenie lekára si môžete stiahnuť z našej webovej stránky.

V žiadosti je potrebné uviesť, že klient má záujem o umiestnenie do Zariadenia opatrovateľskej služby VITALITA n.o. Lehnice / Zariadenie pre seniorov VITALITA n.o. Lehnice. K žiadosti je potrebné doložiť aktuálne lekárske správy a nálezy a tlačivo vyplnené všeobecným lekárom klienta, s ktorým má klient uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
 

2. Lekársky posudok, sociálny posudok a posudok o odkázanosti na sociálnu službu

Na základe predloženej Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu príslušný obecný úrad, mestský úrad vydá lekársky posudok a sociálny posudok, na základe ktorých bude vydané "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".

Po vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a nadobudnutí jeho právoplatnosti, si podá občan osobne, alebo písomne Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na príslušnom obecnom / mestskom úrade.

Po posúdení Žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby požiada príslušný obecný / mestský úrad  o uzatvorenie zmluvy medzi našim zariadením a klientom. Následne naše zariadenie uzatvára s klientom Zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

VITALITA n.o. LEHNICE

930 37 Lehnice č. 113

tel: +421 31 5918 200 (non-stop recepcia)

+421 31 5918 232 -manažérka pre sociálne služby

fax: +421 31 5918 201

www. vitalita-lehnice.sk

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk