Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie
Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa § 40 umožňuje poskytovať peňažný príspevok na  opatrovanie. Podľa štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí je na Slovensku 54 924 poberateľov tohto príspevku (júl 2016). 

Kto môže požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie?
Oprávnenou osobou na peňažný príspevok je osoba, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a  je manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec osoby s  ŤZP alebo býva s  osobou s ŤZP. Peňažný príspevok sa poskytuje priamo osobe, ktorá opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

V akých prípadoch je peňažný príspevok na opatrovanie priznaný?
Osoba s ŤZP je podľa komplexného posudku odkázaná na opatrovanie, ak je odkázaná na  pomoc inej osoby pri jednotlivých činnostiach (stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, potreba dohľadu) a rozsah tejto pomoci je aspoň 8 hodín denne. Stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby musí byť V. alebo VI., podľa zákona o sociálnych službách, prílohy č. 3.

Peňažný príspevok slúži teda na zabezpečenie každodennej pomoci osobe s ŤZP pri:
• úkonoch sebaobsluhy,
• starostlivosti o domácnosť,
• realizovaní sociálnych aktivít s cieľom zotrvať v prirodzenom domácom prostredí.

Musí osoba, ktorá bude vykonávať opatrovanie spĺňať nejaké podmienky?
Osoba – rodinný príslušník a osoba bývajúca s ŤZP môže vykonávať opatrovanie, ak:
• je plnoletá,
• má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• je fyzicky a  psychicky schopná vykonávať opatrovanie a  osoba s ŤZP jej udelila písomný súhlas s opatrovaním. Príspevok sa poskytuje vždy len jednej oprávnenej osobe.

Môže osoba, ktorá poberá príspevok na opatrovanie pracovať alebo študovať?
Príspevok sa môže sa poskytovať aj v prípade, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, vykonáva zamestnanie a jej mesačný príjem z tohto zamestnania nie je vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima (t.č. 396,18 euro). Vykonávanie zamestnania nesmie byť v rozpore s účelom a rozsahom opatrovania fyzickej osoby s ŤZP. Aj osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti z dôvodu zvyšovania kvalifikácie zabezpečí opatrovanie osoby s ŤZP inou osobou, môže tento príspevok poberať.

Od ktorého veku sa priznáva príspevok na opatrovanie?
Príspevok sa poskytuje osobe s  ŤZP od  6. roku veku, ak je odkázaná na  opatrovanie. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá posudok, a následne vydá písomné rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie musí nadobudnúť právoplatnosť.

V akom prípade úrad takýto príspevok neprizná?
Peňažný príspevok na opatrovanie sa neprizná, ak osoba s  ŤZP nespĺňa podmienky na priznanie tohto príspevku, a  teda nedosiahne V. alebo VI. stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby.
Neposkytne sa tiež, ak sa osobe s ŤZP poskytuje:
• peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
• opatrovateľská služba viac ako osem hodín mesačne,
• týždenná sociálna služba alebo celoročná pobytová sociálna služba.

Kde sa podáva žiadosť na peňažný príspevok na opatrovanie?
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Na tomto úrade vám poskytnú aj všetky potrebné tlačivá na vyplnenie.

Čo všetko musí žiadosť obsahovať?
Žiadosť uvedená musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o  priznanie peňažného príspevku, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3, jej rodné číslo, ak je pridelené. Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky posudok, ak nejde o chronický stav. (Posudkový lekár vychádza z lekárskeho nálezu, z ktorého vychádzal pri poslednom posúdení, ak od posúdenia osoby neuplynulo viac ako šesť mesiacov a nie sú známe nové skutočnosti o jej zdravotnom stave, ktoré podmieňujú zmenu miery funkčnej poruchy alebo zmenu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Posudkový lekár môže vychádzať aj z lekárskeho nálezu, ktorý je starší ako šesť mesiacov, ak je podľa posudkového lekára zdravotný stav osoby chronický s trvalým poškodením a miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie). Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, overený podpis notárom. Žiadosť o priznanie peňažného príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Ako dlho sa o takomto príspevku rozhoduje?
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, dňom doručenia žiadosti na  úrad. Podkladom na rozhodnutie je komplexný posudok. Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Ako sa vypláca peňažný príspevok na opatrovanie?
Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok je možné priznať a vyplatiť aj vtedy, ak opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý mal byť podkladom rozhodnutia o peňažnom príspevku na opatrovanie, ak sa preukáže, že boli splnené podmienky na jeho poskytovanie. Peňažný príspevok na opatrovanie sa vypláca v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal na jej účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo na  účet v banke, alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba, ktorej sa peňažný príspevok na opatrovanie priznal, určí.

Podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia je výška peňažného príspevku rôzna, podľa čoho sa určuje?
Základná výška peňažného príspevku je mesačne:
• 111, 32% sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
• 148, 42% sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
Ak osoba s ŤZP alebo viacero osôb s ŤZP, ktoré sú odkázané na  opatrovanie, navštevujú školské zariadenie alebo sa im poskytuje denná pobytová sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:
• 98, 33% sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
• 139,15% sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
Ak osoba opatruje viacero osôb s  ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 144,71% sumy životného minima pre plnoletú osobu.
Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 49, 80 € mesačne, ak:
• je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:
• je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako 1,4 násobok sumy životného minima,
• je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, tak sa sumy príspevkov znížia, ak príjem osoby s  ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy životného minima,
• je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá:
• starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
• invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o  viac ako 70% (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
• výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného prí- spevku na opatrovanie je mesačne:
• 46,38% sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP, • 61,22% sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Sumy peňažných príspevkov sa znížia, ak:
• je opatrovaná osoba s  ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.
Výška životného minima je t.č. 198,09 €.

Kto platí odvody do sociálne a zdravotnej poisťovne za osobu, ktorá je v aktívnom veku a vykonáva len opatrovanie? A ako sa to rieši?
Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie je dôchodkovo poistená najviac po dobu 12 rokov, ak:
• podá písomnú prihlášku na  dôchodkové poistenie z  dôvodu opatrovania osoby s ŤZP a
• nie je poistená z iných dôvodov (napríklad zamestnanie, výkon samostatnej zárobkovej činnosti) a
• jej nebol priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, alebo nedovŕšila dôchodkový vek.
Musí sa písomne sám zaregistrovať tak v sociálnej poisťovni, ako aj v zdravotnej poisťovni, aby štát odvádzal odvody za takú osobu.

Mám ako osoba s  ŤZP nejaké osobitné povinnosti voči úradu pri poberaní príspevku?
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je povinná najmä:
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť do 8 dní príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia.

Kedy mi úrad môže odňať príspevok?
Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže príspevok pozastaviť alebo odňať
• ak príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zistí nedostatky závažného charakteru týkajúce sa kvality a rozsahu pomoci vykonávanej pre osobu s ŤZP,
• ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel,
• ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na  trvanie nároku na peňažný príspevok na opatrovanie (napríklad, ak osoba s ŤZP po opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833 €),
• dňom smrti fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval peňažný príspevok na opatrovanie. Ak sa peňažný príspevok na  opatrovanie priznal pred smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytoval, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Poznámka na záver:
MPSVR SR v auguste 2016 predložilo na pripomienkovanie novelu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Podľa ministerstva hlavným cieľom navrhovaných zmien je zlepšenie finančnej situácie opatrovateľov, resp. ich rodín, keďže častokrát sú opatrovateľmi najbližší príbuzní. Prvou navrhovanou zmenou je zvýšenie samotnej výšky príspevku na  opatrovanie, v závislosti od  počtu opatrovaných a  rozsahu opatrovania, zo súčasných 220,51 eur na  247,61 eur, čo predstavuje reálne prilepšenie o 27,10 eur mesačne. V budúcom roku by sa to malo týkať 33 450 osôb. Druhou zmenou je zvýšenie ochrany príjmu opatrovanej fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím, ktorú opatruje opatrovateľ v produktívnom veku zo súčasného 1,4 násobku sumy životného minima (277,312 eur) na  1,7 násobok (336,753 eur), čo je navýšenie o  59,44 eur. Na  základe toho by si v budúcom roku malo prilepšiť 17 598 osôb. Ďalšou dôležitou úpravou je zásadné predĺženie obdobia platenia poistného na  dôchodkové poistenie štátom za  opatrovateľov, ktorí sú poistencami štátu. Návrh je, že štát bude platiť poistné za opatrovateľov, aj osobných asistentov bez časového obmedzenia. Bude však bezpodmienečne nutné, tak, ako to platí aj dnes, aby sa opatrovateľ prihlásil na dôchodkové poistenie v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Zmena zákona v tejto oblasti by mala platiť od 1. januára 2017, ak novelu schvália poslanci NR SR.

Ľudmila Gričová, CSŽ n.o
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk