Peňažný príspevok na prepravu

Peňažný príspevok na prepravu
Som osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, nemôžem cestovať autobusom ani vlakom a auto nevlastním. Môžem dostať nejaký príspevok na prepravu?
Ak nie ste vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla a podľa posudku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ste odkázaný na individuálnu prepravu, môžete príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny písomne požiadať o  peňažný príspevok na prepravu za podmienok, že sa vám neposkytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a váš príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) neprevyšuje päť násobok sumy životného minima (t.č. je to 990,45 €). 
Nie je celkom jasné kedy mi úrad prizná príspevok na prepravu, za akých podmienok?
Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe písomnej žiadosti posudzuje či ste odkázaný na individuálnu prepravu, a ak spĺňate podmienky na individuálnu prepravu príspevok sa prizná. Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka, vlak, trolejbus) a späť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
• zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej (cievnej) insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej (srdcovopľúcnej) nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov (zvieračov konečníka).
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať stručné odôvodnenie. Potrebné tlačivá na vyplnenie vám poskytnú na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Koľko trvá kým mi príspevok schvália?
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Ak je podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Je tento peňažný príspevok rovnaký každý mesiac a v akej výške?
Peňažný príspevok je možné poskytnúť mesačne najviac vo výške 51,02% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (101, 07€), avšak uhrádzajú sa len skutočné výdavky na prepravu podložené dokladom, čiže výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu osoby s ŤZP.

Ako sa vypláca príspevok na prepravu?
Peňažný príspevok na  prepravu sa vypláca mesačne pozadu. Peňažný príspevok sa prizná a vyplatí od  prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Poskytuje sa za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok na prepravu najneskôr do 20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch na prepravu, ktorý je osoba s ŤZP povinná predložiť za každý kalendárny mesiac, najneskôr do  piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách
• v hotovosti do rúk osoby s ŤZP,
• alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť osoby s ŤZP na  uvedené číslo účtu v banke,
• alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky,
• alebo na  účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na prepravu priznal, určí.

Na aké cesty môžem využívať prepravnú službu, ak mám priznaný príspevok na prepravu?
Peňažný príspevok na prepravu je určený na zabezpečenie prepravy osoby s ŤZP na pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity.

Aké povinnosti mi vyplývajú ako osobe s ŤZP pri poberaní príspevku na prepravu?
Ak poberáte peňažný príspevok musíte každý mesiac predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu, za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Tento doklad obsahuje najmä údaje o subjekte ktorý zabezpečil prepravu, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu. Prepravnou službou sa rozumie napr. taxislužba a každá prepravná služba, ktorá je zabezpečovaná osobou, ktorá má právoplatné oprávnenie na vykonávanie prepravy osôb, obcou alebo registrovaným poskytovateľom sociálnych služieb. Peňažný príspevok sa poskytuje len na základe skutočných preukázaných výdavkov na  prepravu zabezpečovanú vyššie uvedenými osobami. Ak sa vyskytnú zmeny, napr. ak nemôžete využívať ďalej prepravnú službu, ste povinný písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na  trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Môžem poberať zároveň peňažný príspevok na  prepravu, ako aj peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla?
Nie, môže sa poskytovať len jeden z  príspevkov. Výnimku tvorí obdobie, ak sa má preprava osoby s ŤZP vykonávať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách. Vtedy sa na určitý čas môže poskytnúť príspevok na prepravu.

Môže mi úrad odňať príspevok na  prepravu?
Áno, úrad môže pozastaviť alebo odňať tento príspevok, ak sa nevyužíva na daný účel, ak sa poskytol neprávom alebo jeho poskytovanie prestalo plniť svoj účel. Príspevok sa odníma aj v prípade, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na  trvanie nároku na príspevok (napríklad ak osoba s ŤZP po  opätovnom prehodnotení zdravotného stavu už nie je osobou s ŤZP alebo hodnota majetku osoby s ŤZP je vyššia ako 39 833,-€.
Peňažný príspevok na prepravu sa ruší dňom smrti osoby s ŤZP, ktorej sa tento príspevok poskytoval. Ak sa peňažný príspevok na prepravu priznal pred smrťou osoby s ŤZP, splatné sumy, ktoré sa nevyplatili do dňa jej smrti, sa nevyplatia.

Ľudmila Gričová, CSŽ n.o.
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk