Peňažný príspevok na kúpu auta

Peňažný príspevok na kúpu auta
Kto môže požiadať o peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla? Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ktoré majú problémy s  mobilitou alebo problémy zvládnuť inú situáciu vo verejných dopravných prostriedkoch môžu písomnou formou požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny o  priznanie peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla (OMV). 
Aké podmienky musím spĺňať, aby mi tento príspevok bol priznaný?
Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny po  začatí konania zisťuje, či ste odkázaný/á na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, a  či by ste využívali toto vozidlo v stanovenej frekvencii, najmenej dvakrát do týždňa na prepravu na určené miesta a späť, napr. do školského zariadenia, zamestnania, do domova sociálnych služieb, denného centra, špecializovaného zariadenia.

Je tento peňažný príspevok limitovaný vekom?
Peňažný príspevok je limitovaný aj vekom a  je možné ho poskytnúť osobe s  ŤZP len do 65. roku veku.

Čo znamená byť „odkázaný na  individuálnu prepravu“?
Podľa zákona o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (autobus, vlak, trolejbus, električka,) a späť,
• nastupovať do vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
• zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb, najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej (srdcovopľúcnej) nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov (zvieračov konečníka).

Musím byť zamestnaná, aby som dostala príspevok na auto?
Osoba s ŤZP nemusí byť zamestnaná v čase podania žiadosti, ale musí v žiadosti preukázať, že bude zamestnaná alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v zariadení sociálnych služieb alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie. Musí tiež preukázať, že bude využívať osobné motorové vozidlo najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára. Preukazovanie potvrdzuje písomným dokladom od daného budúceho zamestnávateľa, školy, sociálneho zariadenia. Upozorňujeme však, že peňažný príspevok na  kúpu osobného motorového vozidla je možné priznať aj vtedy, ak sa osoba s  ŤZP prepravuje najmenej jedenkrát v týždni z a do domova sociálnych služieb alebo podobného zariadenia alebo osoba s  ŤZP navštevuje školské zariadenie najmenej dvakrát v mesiaci z dôvodu, že má určený individuálny študijný plán alebo je ubytovaná v internáte.

Aká je výška peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla?
Peňažný príspevok sa poskytuje v dvoch sumách. Na kúpu OMV bez automatickej prevodovky je možné tento poskytnúť najviac vo výške  13 277,58 €. Peňažný príspevok na  kúpu osobného motorového vozidla s automatickou prevodovkou je možné poskytnúť najviac vo výške 16 596,96 € za predpokladu, že je osoba s ŤZP podľa komplexného posudku odkázaná na  úpravu osobného motorového vozidla, ktorou je automatická prevodovka (napr. že má ochrnuté nohy) a má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla, teda že má vodičský preukaz. Ak si viaceré osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom zabezpečujú kúpu jedného osobného motorového vozidla, (napr. ak sú obaja manželia s ŤZP odkázaní na  individuálnu prepravu) výška peňažného príspevku na  kúpu osobného motorového vozidla sa určí pre každú z nich z časti ceny osobného motorového vozidla, ktorá pripadá pomerne na každú z nich. Cena osobného motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 26 555,14 €.

Kedy úrad neprizná príspevok na  kúpu OMV?
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla sa neprizná ak osoba s ŤZP nespĺňa podmienky vyššie uvedené a aj vtedy,
• ak by ste chceli kúpiť vozidlo staršie ako päť rokov,
• ak by ste vozidlo kúpili pred schválením žiadosti a
• v prípade, ak váš príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb by presiahol sumu päťnásobku životného minima (t.č. je to 1 344,4€).

Ak spĺňam všetky zákonom dané podmienky, podľa čoho sa poskytne následne takýto príspevok na OMV?
Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla predložením tzv. predfaktúry alebo predložením dokladu o kúpe osobného motorového vozidla - faktúry, ktorú musí vyhotoviť firma, osoba, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá. Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny a žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Tlačivo na vyplnenie takejto žiadosti poskytuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. K žiadosti je potrebné doložiť lekársky nález nie starší ako šesť mesiacov a iné doklady, ktoré úrad vyžaduje. Ako dlho trvá vybavenie mojej žiadosti o peňažný príspevok na kúpu OMV? Riešenie každej žiadosti je individuálne a prí- slušné úrady rozhodujú rôzne dlho. Lehota na  vypracovanie posudku je 60 dní od  začatia konania a  lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v uvedenej lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Kedy mi vzniká nárok na peňažný príspevok a jeho výplatu?
Nárok na  príspevok vzniká vydaním právoplatného rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na  kúpu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách buď
• v hotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na  žiadosť osoby s  ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na  kúpu osobného motorového vozidla priznal na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na  území Slovenskej republiky alebo na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla priznal, určí.

Kedy je možné požiadať o ďalší príspevok?
Ďalší peňažný príspevok je možné znovu poskytnúť, ak od  právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na  kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a:
• osoba s  ŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na  ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo
• osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, je vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo sa osoba s ŤZP zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o jeho vyradenie z evidencie. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za  splnenú aj vtedy, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Do kedy si musím po priznaní príspevku auto kúpiť?
Kúpiť osobné motorové vozidlo je potrebné do  troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku. Ak osobné motorové vozidlo nie je možné kúpiť z dôvodov na strane výrobcu, predajcu alebo distribútora, osoba s ŤZP je povinná predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla z dôvodov na  strane výrobcu, dovozcu alebo predajcu osobných motorových vozidiel.

V akých prípadoch úrad žiada vrátenie poskytnutého príspevku?
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť, ak:
• pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo je povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla,
• sa osobné motorové vozidlo nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
• sa jej poskytol peňažný príspevok na základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba alebo bude navštevovať školské zariadenie a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku sa tak nestalo.

Čo sa stane s autom, na ktoré osoba s ŤZP dostala príspevok a  táto zomrie pred uplynutím siedmich rokov?
Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od  poskytnutia peňažného príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve. Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade, ak bolo osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované alebo hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely konania o dedičstve je najviac 995,82 €, alebo v prípade, ak dedičia uhradili túto pohľadávku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ľudmila Gričová, CSŽ n.o. emial: csz@csz.sk
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk