Kedy môže vykonávať rodinný príslušník osobnú asistenciu dieťaťu?

Kedy môže vykonávať rodinný príslušník osobnú asistenciu dieťaťu?
Je potrebné vedieť, že:
Peňažný príspevok sa neposkytuje, ak:
• osobnú asistenciu vykonáva rodič alebo náhradný rodič dieťaťa s ŤZP vo veku od 6 do 18 rokov,
• osobnú asistenciu vykonáva súdom ustanovený opatrovník osoby s ŤZP,
• sa osobe s ŤZP poskytuje opatrovanie alebo opatrovateľská služba.
To znamená, že rodinný príslušník dieťaťu od  6 -18 rokov nemôže vykonávať osobnú asistenciu. 
Kto sú zákonom stanovený rodinní príslušníci, ktorí môžu vykonávať osobnú asistenciu rodinnému príslušníkovi staršiemu ako 18 rokov?
• manžel,
• manželka,
• rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do  starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na  základe rozhodnutia súdu,
• alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za  opatrovníka fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím,
• deti,
• starí rodičia,
• vnuci,
• súrodenci,
• nevesta,
• zať,
• svokor,
• svokra.

Za  akých podmienok môžu rodinní príslušníci vykonávať osobnú asistenciu inému rodinnému príslušníkovi, ktorý je ŤZP a  má priznanú osobnú asistenciu?
Rodinní príslušníci osobnú asistenciu môžu vykonávať inému rodinnému príslušníkovi, ktorý je ŤZP a má priznanú osobnú asistenciu, ak má viac ako 18 rokov a má v posudku uvedené že potrebuje pomoc pri týchto činnostiach:
• vstávanie,
• líhanie,
• polohovanie,
• osobná hygiena: umývanie, kúpanie, česanie, holenie, úprava nechtov,
• mejkap,
• vyprázdňovanie čriev a mechúra,
• obliekanie, • vyzliekanie,
• podávanie liekov,
• artikulačné tlmočenie,
• taktilné tlmočenie,
• tlmočenie v posunkovej reči,
• predčítanie pre nevidiacich,
• pomoc pri akútnom ochorení.

Rodinný príslušník môže vykonávať osobnú asistenciu v ročnom rozsahu hodín osobnej asistencie určenom v komplexnom posudku najviac 1460 hodín ročne, t.j. 4 hodiny denne v prípade že rozsah hodín priznaný na uvedené činnosti je 4 hodiny alebo vyšší.
V prípade nižšie priznaného rozsahu hodín na uvedené činnosti, napr. dve hodiny, môže vykonávať len toľko koľko mu bolo na tieto činnosti v skutočnosti priznaných.
V zákone už nie je podmienené, že rodinní príslušníci môžu vykonávať osobnú asistenciu len v prípade, ak by osoba s ŤZP mala priznaných viac ako napr. 10 hodín denne osobnej asistencie. 

Spracovala: Ľudmila Gričová, CSŽ n.o., e-mail: csz@csz.sk
Konzultácia a bezplatné zameranie priestorov pre zdvíhacie zameranie u Vás doma, alebo odskúšanie schodolezu.

U nás si môžeze vybaviť bezplatnú konzultáciu ohľadom zdvíhacích zariadení, ktorými sa kompenzuje znížená schopnosť pohybu ŤZP osôb. 


 

verify

* Tento údaj je povinný