60 rokov inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP v Bratislave

60 rokov inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP v Bratislave
60 rokov v živote človeka znamená čas na rekapituláciu a hodnotenie. 60. výročie vzniku IPR poskytuje príležitosť na zamyslenie sa o minulosti, prítomnosti ktorú prežívame a budúcnosti.

Stredobodom nášho záujmu je holistický prístup k žiakom a ku klientom. Súčasný turbulentný vývoj vo svete a dlhodobé pod financovanie školstva a vedy, zdravotníctva a inštitúcii so sociálnym zameraním na Slovensku nevytvárajú vždy optimálne prostredie pre kvalifikovaný rozvoj.

Napriek tomu je náš Inštitút stabilizovaný pilier s vyváženou kvalifikačnou štruktúrou a s dobrými výsledkami. Je vyjadrením sociálnej zodpovednosti štátu a je otázne, či by v súčasnom období vôbec vznikol, keď veľká časť politikov a oligarchie si myslí, že štát má byť „minimálny“.

Sme svojim spôsobom revolucionári, lebo robíme veci, ktoré treba urobiť a keby nebolo nás, tak by ich ani nikto neurobil. Peniaze sú v prevádzke dôležité, ale nie je to hlavná motivácia. A práve preto si všetkých zamestnancov v inštitúte veľmi vážim. Pretože slúžia ľudskosti a solidarite, nie len peniazom.

V prvom rade by som sa chcel poďakovať za empatický prístup nášmu zriaďovateľovi Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny. Bez nášho ministerstva by sme nemohli fungovať na scéne spolo čenských potrieb.

Som presvedčený, že práve 60. výročie založenia IPR povzbudí našich učiteľov, žiakov a všetkých pracovníkov k tomu aby svoje schopnosti, znalosti, entuziazmus venovali rozvoju nášho Inštitútu. Verím , že zamestnanci v IPR majú niekoľkonásobne väčší tvorivý potenciál ako sami dnes využívajú. Každý z nás môže byť lepší, tvorivejší a úspešnejší ako sme dnes. Aj náš Inštitút môže byť ešte lepší a úspešnejší, ak každý začne od seba očakávať viac a vyžadovať od seba viac.

Mojím najväčším prianím je, aby sa zvýšil počet tých, ktorých posiela IPR do života s chladnou hlavou, ale horúcim srdcom.

Svoje najlepšie sily by mali venovať boju so sociálnym utrpením a neuspokojiť sa, kým neodhalia a nenasmerujú všetky materiálne prostriedky na lepší a ušľachtilejší život“. Želám si pre náš Inštitút, aby bol súčasťou týchto dejín minimálne ďalších 60 rokov. Aby bol studnicou poznania, ale aj zdrojom mravného rozvoja a dôstojnosti človeka.Toto želanie by malo byť zároveň mojím a našim verejným záväzkom.

 S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel
 Riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so ZP

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk