Interaktívne karty denného režimu, o tom ako deťom pomáhame porozumieť...

Interaktívne karty denného režimu, o tom ako deťom pomáhame porozumieť...
Jeden z  princípov štruktúrovaného učenia detí s  PAS je používanie denného režimu. Denný režim je vizualizovaný sled jednotlivých činností behom dňa a  tvoria ho režimové karty. Režimové karty znázorňujú jednotlivé činnosti a  úroveň používaných režimových kariet závisí od vývinovej úrovne konkrétneho jednotlivca. Režimové karty môžu byť predmetné (zástupne miniatúrne predmety), fotografie, obrázky, symboly, slovné. Používanie denného režimu dieťaťu prináša vizualizované informácie o štruktúre dňa. Prostredníctvom režimu dňa dieťa získava informácie o tom, aké aktivity ho v konkrétny deň čakajú a kde ich bude vykonávať. Denný režim dieťaťu umožňuje predvídať, plánovať, mať prehľad o  čase a  aktivitách, a  to práve dieťa s  PAS potrebuje, pretože väčšina detí s PAS má deficit v porozumení reči a denný režim pre neho predstavuje poskytnutie vizualizovaných informácii. Dieťa nezačne používať denný režim automaticky. Treba ho to naučiť. Dieťa sa musí naučiť, čo ktorá karta znamená, čiže spojiť si to s konkrétnou činnosťou a miestom, kde sa aktivita bude vykonávať. Dĺžka nácviku závisí od mentálnej úrovne dieťaťa. Ako špeciálny pedagóg pracujúci v  triede pre deti s  PAS každému dieťaťu vytvorím taký denný režim, ktorému rozumie a učím ho denný režim používať. V našej špeciálnej triede deti používajú obrázkové kartičky, fotografie alebo zástupne predmety. Každé dieťa má svoj vlastný denný režim, ktorý je u  každého dieťaťa odlíšený farebne. Vďaka dennému režimu dieťa vie, čo ho v ten deň čaká, aké aktivity bude vykonávať a  kde. Denný režim deti používajú samostatne alebo s pomocou špeciálneho pedagóga, závisí to od schopností každého dieťaťa. Ale naším cieľom je, aby denný režim dieťa používalo čo najviac samostatne a aby mu aj rozumelo. Nie každé dieťa hneď rozumie obrázkom či symbolom. Vtedy je nutné používať predmety alebo reálne fotografie. Ale čo ak dieťa nerozumie ani tomuto? Čo ak nácvik trvá príliš dlho a dieťa stále nerozumie čo konkrétny obrázok, fotografia či predmet znamená? Nedokáže si to spojiť s  činnosťou, ktorá sa od dieťaťa požaduje? Ako mu pomôcť, ako mu zabezpečiť porozumenie a predvídanie? Tieto otázky sme si kládli aj my v špeciálnej triede pre deti s  PAS v  MŠ Iľjušinova. Našťastie spolupracujeme s IT špecialistom Ing. Dušanom Barancom, ktorý sa problematike autizmu rozumie a  je tvorcom programu Vizuálne čítanie. Spolu s  ním sme vytvorili interaktívne režimové karty. Každá karta je reálna fotografia, ktorá obsahuje čip. Pomocou funkcie NFC (Near Field Comunication), čítačky a tabletu s funkciou NFC, karta prehrá video, ktoré znázorňuje konkrétnu činnosť. NFC je technológia umožňujúca rýchlu a zabezpečenú výmenu dát medzi zariadeniami. V  našom prípade medzi tabletom a  komunikačnou kartou. Videa sme natočili priamo v  našej triede, pri činnostiach, ktoré počas dňa s deťmi robíme, natočili sme všetky aktivity, terapie, ktoré u nás dieťaťu poskytujeme. Dieťa používa denný režim ako doteraz, tak ako sa denný režim používa, akurát s tým rozdielom, že nepozerá iba na statický obrázok, ale zapája sa ďalší komunikačný kanál. Dieťa si pozrie na tablete video priložením karty s čipom na čítačku. Ide o video s konkrétnou aktivitou, ktorá sa od dieťaťa očakáva. Vníma činnosť, ktorú ma vykonať a  vidí priestor, v ktorom ho má vykonať. To môže pomôcť dieťaťu v  porozumení činnosti na obrázku. Tak isto ako pri manipulácii s bežnou tranzitnou režimovou kartou, aj kartu s čipom dieťa prenesie k volacej karte, nalepí ju tam a po ukončení činnosti ju odnesie naspäť k dennému režimu a odloží ju do košíka k ukončeným aktivitám. Už pri práci s  programom Vizuálne čítanie, kde sa dieťa učí porozumieť slovesám nie z  obrázkov, ale z  krátkych animácii, sme si všimli, že ich dieťa omnoho ľahšie pochopí a presne receptívne či expresívne identifikuje. Tak sme u  detí, ktoré mali problém s  porozumením obrázkov, fotografií či predmetov začali používať interaktívne režimové karty. Otestovali sme prvé dieťa, ktoré malo s porozumením ťažkosti. Video na kartičke mu umožňuje porozumieť, akú aktivitu má vykonať a kde ju má vykonať. Jednoduchšie si pomocou videa spája obrázok na kartičkách s  aktivitou, zlepšuje sa jeho porozumenie a zvyšuje sa jeho samostatnosť, čo má pre dieťa obrovský prínos. Od používania interaktívnych režimových kartičiek očakávame u  detí zvýšenie porozumenia vizuálnej informácie. Porozumením vizuálnej informácii budú deti vedieť čo sa od nich očakáva, budú vedieť plánovať, orientovať sa v činnostiach, ale i v čase a  priestore. Tým sa zvýši aj samostatnosť a  nezávislosť. Vďaka interaktívnym kartám budú vedieť a naučia sa rešpektovať, kedy sa majú učiť, kedy sa môžu hrať, kresliť si a kedy pôjdu napríklad na ihrisko či domov. Tým, že sa naučia rozumieť a  rešpektovať štruktúru dňa, to aké majú povinnosti a kedy sa môžu hrať, sa môže eliminovať aj možné nežiaduce správanie. Veríme, že interaktívne karty budú prínosom pre mnoho detí, ich pedagógov a rodičov. PaedDr. Michaela Rumanková špeciálny pedagóg v triede pre deti s PAS MŠ Iľjušinova, Bratislava
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk