Komplexná rehabilitácia v Inštitúte pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave

Komplexná rehabilitácia v Inštitúte pracovnej rehabilitácie na Mokrohájskej ulici v Bratislave
Pod pojmom komplexná rehabilitácia rozumieme súbor aktivít a intervencií výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edu kačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím.

Pod pojmom komplexná rehabilitácia rozumieme súbor aktivít a intervencií výchovného, sociálneho, pracovného a medicínskeho charakteru zacielených na zlepšenie psychického, sociálneho, edu kačného a zdravotného stavu klienta so zdravotným postihnutím.

Pracovná rehabilitácia je multifaktorálne podmienený proces in terakcií medzi subjektom (klientom) a objektom (inštitúciou, ktorá komplexnú rehabilitáciu poskytuje).

Cieľom jednotlivých intervencií v rámci interakcií je predovšetkým pomoc zdravotne postihnutému jednotlivcovi zaradiť sa do pracov ného a sociálneho života v spoločnosti aj napriek jeho zdravotnému hendikepu. Táto integrácia prebieha postupne cielene a vyznačuje sa individuálnym prístupom k zdravotne postihnutému jednotlivcovi.

Úspešnosť celého procesu podmieňuje viacej kardinálnych fakto rov. Medzi najzávažnejšie z nich patrí druh a rozsah zdravotného po stihnutia, vek v ktorom sa došlo k zdravotnému postihnutiu a osob nostné charakteristiky zdravotne postihnutého.

Spoločenská, pracovná, výchovná a zdravotná integrácia cez komplexnú rehabilitáciu, prebieha na jednotlivých úsekoch in štitútu. Výhodou inštitútu je, že všetky procesy komplexnosti pre biehajú pod jednou strechou a v jednom zariadení. Rehabilitační pracovníci tak môžu získať reálny obraz o zdravotne postihnutom klientovi v oblasti v ktorej rehabilituje alebo rehabilitoval.

Po zdravotnej intervencii, ktorá máva podobu medikamentóznu alebo fyzioterapeutickú, prichádza na rad intervencia pracovná v podobe pracovného poradenstva a možnosti vypĺňať svoj voľný čas drobnými remeselnými prácami v terapeutickej dielni alebo na pozemku inštitútu. V prípade, že inštitút navštevuje nezamestnaný klient zo zdravotným postihnutím, súčasťou jeho pracovnej rehabi litácie sú aj aktivity pracovníčok inštitútu pri hľadaní vhodnej prá ce, hlavne v smere pracovných kontraindikácií a odborné pracovné poradenstvo často spájané zo sprevádzaním na výberové konania, alebo počiatočná pomoc pri pracovnom zaradení v novej práci.

Sociálny charakter komplexnej rehabilitácie v inštitúte pracovnej rehabilitácie ponúkame vo forme sociálnych skupinových výcvikov spravidla 2x týždenne, alebo tiež v komplexných pracovných aktivi tách zameraných na udržanie pracovných návykov, na upevňovanie remeselne-umeleckých zručností alebo nadobúdanie nových zruč ností, či už priemyselného technického charakteru, alebo charakteru prác na pozemku či pomocných a prípravných prác. V rámci týchto aktivít prebieha sociálna rehabilitácia prirodzeným smerom takzva nou kolektívnou pracovnou činnosťou vyznačujúcou sa vzájomnou komunikáciou, kooperáciou, informáciou a interakciou. Možnosť so ciálnej integrácie v pracovnom kolektíve je tým najlepším obrazom o klientovi so zdravotným postihnutí.

Proces výchovnej rehabilitácie je procesom prelínajúcim sa cez všetky zložky komplexnej pracovnej rehabilitácie a netvorí samo statnú jednotku v zmysle „Tu vychovávame“. Výchovná rehabilitácia je o dodržiavaní stanovených pravidiel v inštitúte a o sebavýchove v komplexe často zložitých interakčných vzťahov, tak v societe zdra votne postihnutých ako aj v societe intaktných jednotlivcov či už v spoločenskom živote alebo na trhu práce.

Komplexná rehabilitácia v inštitúte pracovnej rehabilitácie je dobro voľná ponuka zdravotne postihnutým občanom, ktorí ju môžu prijať ako komplex všetkých činností alebo ako komplex len niektorých jej zložiek. Vždy však sleduje cieľ pomôcť občanovi pri zaradení sa do sociálneho a pracovného života v spoločnosti, upevňovaním vlast ných výchovných atribútov a svojho vlastného zdravotného stavu.

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk