Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť

Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť
Častokrát sa osud s nami zahráva a keď príde situácia, že sa v sekunde zmení život celej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte narýchlo začať fungovať.

Príbuzní musia premýšľať, čo všetko treba vybaviť, kde na  aký úrad ísť žiadať o  príspevky. Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný, prepúšťajú z  nemocnice domov, mali by jeho zástupcu poučiť o starostlivosti o takého pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho života bola na dôstojnej úrovni. Najvhodnejší spôsob, ktorý však u  nás nefunguje, je ten, aby takýto pacient už mal všetko pripravené skôr, ako ho prepustia domov.

Imobilný pacient potrebuje:

• polohovaciu posteľ s antidekubitným matracom,
• mechanický alebo elektrický vozík s vhodnou podložkou,
• zdvihák,
• odsávačku, ak je potrebná,
• pomôcky na inkontinenciu,
• ďalšie pomôcky podľa potrieb.
 

Niektoré pomôcky sa musia vybaviť cez príslušnú zdravotnú poisťovňu a  to tak, že je potrebné navštíviť rehabilitačného lekára, ktorý má právomoc predpisovať pomôcky. Polohovacie postele sú plne alebo čiastočne hradené, podobne aj množstvo iných pomôcok je hradených cez verejné zdravotné poistenie.
 

Je však veľmi potrebné vedieť, aký vozík je vhodný, aby sa nestalo, že lekár vypíše na  poukaz nevhodný vozík, ktorý je problém vrátiť. Potom je potrebné poukazy zaniesť do zdravotnej poisťovne, kde ich podpíše revízny lekár. Poukaz by mal revízny lekár podpísať na počkanie alebo čo najrýchlejšie a vy by ste mali právo ísť s  poukazmi do  výdajne zdravotných pomôcok, ktorú ste si vybrali alebo kde ste si pomôcky vybrali vopred. Pomôcky, ak ich na  sklade majú, vydajú hneď alebo ich objednajú.
 

Táto anabáza trvá niekoľko dní až týždňov. Ak je diagnóza nezvratná a  trvalá a rodinný príslušník bude dlhodobo postihnutý, ďalšia cesta by mala viesť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny, kde je potrebné vyžiadať tlačivá na žiadosti:
• žiadosť o  preukaz osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím
• žiadosť o peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP Priložené sú k  tomu aj ďalšie tlačivá, ktoré treba vyplniť.

Peňažné príspevky na kompenzáciu, ktoré úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny môže priznávať, sú:
a) peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
b) peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
c) peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
d) peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
e) peňažný príspevok na opravu pomôcky,
f) peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
g) peňažný príspevok na  kúpu osobného motorového vozidla,
h) peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
i) peňažný príspevok na prepravu,
j) peňažný príspevok na úpravu bytu,
k) peňažný príspevok na úpravu rod. domu,
l) peňažný príspevok na úpravu garáže,
m) peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov,

• na diétne stravovanie,
• výdavkov súvisiacich s hygienou, s opotrebovaním šatstva, bielizne a  obuvi a  bytového zariadenia,
• so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla,
• so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom, ak je odkázaná na pomôcku, ktorou je pes so špeciálnym výcvikom.

Žiadosť musí obsahovať meno a  priezvisko osoby, ktorá žiada o  priznanie peňažného príspevku na  kompenzáciu, o  preukaz ŤZP alebo o  parkovací preukaz, dátum jej narodenia, adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov. Súčasťou žiadosti je aj aktuálny lekársky nález, nie starší ako šesť mesiacov.

Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku na  kompenzáciu musí obsahovať aj potvrdenie o  jej príjme za  predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti a  vyhlásenie o  majetku osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím.

Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku na opatrovanie musí obsahovať aj potvrdenie o  príjme osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť. Na výzvu príslušného orgánu je osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

V  žiadosti sa uvedie druh peňažného príspevku na  kompenzáciu, o  ktorý žiada a odôvodnenie žiadosti. Fyzická osoba k žiadosti o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu predkladá aj potvrdenie o príjme osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom.

Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na  kompenzáciu je komplexný posudok. Posudzovanie môže trvať 60 - 90 dní, následne sa vydá aj rozhodnutie, v ktorom je uvedené, či sa príspevky priznávajú alebo nie. Avšak skôr než podávate žiadosť o  peňažné príspevky, je potrebné zhodnotiť celkovú situáciu, kto sa o postihnutú osobu bude starať, či rodina alebo osobní asistenti, aké pomôcky ešte potrebuje, či sú potrebné aj úpravy bytu, domu garáže na bezbariérové, atď. a následne o potrebné príspevky požiadať.

Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť? Parkovací preukaz Ak bude v  posudku uvedené, že osoba s ŤZP je odkázaná na individuálnu prepravu, môže požiadať aj o  parkovací preukaz do  auta. Potrebuje vyplniť zvlášť žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu, priložiť lekársky nález a fotku.

Potom už len čakať na schválenie. Keď dostane preukaz, treba ho umiestniť v prednej časti auta tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná a vydáva sa na neobmedzený čas. Vodič takto označeného auta môže stáť na mieste vyhradenom pre invalidné osoby a  nemusí dodržiavať zákaz státia na nevyhnutný čas. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takého auta vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny.

Preukaz ŤZP Preukaz fyzickej osoby s  ťažkým zdravotným postihnutím slúži na uplatnenie zliav a  výhod (napríklad v  doprave, kultúre, v oblastí miestnych daní). Výšku zliav a  výhody určujú dotknuté rezorty alebo konkrétni poskytovatelia služieb. Odporúčame, aby sa osoby s  ŤZP informovali, či napríklad konkrétny prepravca, organizátor kultúrneho podujatia, športového podujatia poskytuje zľavy alebo iné výhody držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP.

Ako získať preukaz Úrad vyhotoví preukaz, ak z  právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z  právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP. Preukaz osoby s ŤZP so sprievodcom sa vyhotoví osobe s ŤZP, ak je odkázaná na sprievodcu = pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a  komunikácie so spoločenským prostredí.

Žiadosť o  vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s  ŤZP a  preukazu fyzickej osoby s  ŤZP so sprievodcom je potrebné podať na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. O preukaz môže oprávnená osoba požiadať aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk