Práca centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie

Práca centra sociálnej a pracovnej rehabilitácie
V  roku 2023 pracovníci Centra sociálnej a  pracovnej rehabilitácie (CSPR) pokračujú v spolupráci s pracovným portálom Profesia.

V  začiatku roka sme sa venovali tréningu jemných zručností pre prípravu ľudí so znevýhodnením na zamestnanie. Vzdelávanie pozostávalo z 30 kapitol a prebiehalo so žiakmi Spojenej školy na Švabinského a  tiež u nás v Inštitúte s klientmi CSPR. Bolo zamerané na vhodnú komunikáciu, prácu s emóciami, pozitívnu sebaprezentáciu, zvládanie stresu, duševné zdravie, sociálne správanie, časový manažment, tímovú spoluprácu, kritické myslenie, riešenie problémov a prípadných konfliktov na pracovisku. Účastníci v rámci sebapoznávania mali možnosť spoznávať postoje, pracovať s motiváciou, definovať si vlastné bariéry a limity. S tými potom súvisela vhodná komunikácia ohľadne potrebných úprav na pracovisku.

Koncom jari mali absolventi vzdelávania možnosť zúčastniť sa exkurzií u zamestnávateľov zapojených do projektu, kde si odskúšali rôzne pracovné činnosti od administratívnych (nahadzovanie údajov do systému, testovanie softwaru, skenovanie, skartovanie dokumentov, práca v archíve ...) po manuálne (triedenie a dokladanie tovaru v obchodných prevádzkach, odstraňovanie čalúnenia zo sedadiel autobusov a pod.).

Pracovníci CSPR absolvovali 13 stretnutí u  7 zamestnávateľov s  32 klientmi. Program Profesia Lab poskytoval možnosť zúčastniť sa viacerých exkurzií, túto alternatívu mnohí využili.

V letných mesiacoch vybraní účastníci dostali príležitosť zamestnania na platenej stáži. V rámci tejto časti sme 7 klientov sprevádzali pri absolvovaní výberového pohovoru, cez vybavovanie predzmluvných vzťahov až po podpis dohody o  vykonaní práce. So 6 klientmi sme absolvovali nástup do práce a sprevádzali sme ich v prvých chvíľach na novom pracovisku. Komunikovali sme s ich novými kolegami, zlaďovali sme dopravu do zamestnania, pracovnú dobu a možné prestávky na oddych, vysvetľovali sme možnosti úprav na pracovisku. Často ide o jednoduché úpravy, ktoré však môžu vo veľkej miere uľahčiť adaptáciu na oboch stranách a tiež zlepšiť celkový pracovný výkon ľudí so zdravotným znevýhodnením. Sledovali sme klienta v nových situáciách a pomáhali v procese jeho zaučenia.

Obdobné činnosti sme v prvom polroku 2023 vykonávali u ďalších troch zamestnávateľov s ďalšími 8 klientmi mimo programu Profesia Lab.

Pomáhali sme aj novovznikajúcemu sociálnemu podniku pri obsadzovaní pracovných miest a pri testovaní zručností našich klientov. Možnosť absolvovať pracovný pohovor a  vyskúšať si jednoduché činnosti priamo na pracovisku malo 13 klientov.

V rámci leta sa pracovníci CSPR venovali viacerým skupinovým aktivitám počas ktorých sa posilňovala motivácia klientov k  zmene, rozvíjali sa komunikačné zručnosti a sociálne správanie.

Celková aktivizácia viedla k  upevňovaniu schopností súvisiacich s prácou. Plánovaných 8 stretnutí sa zúčastnilo 11 klientov. Tieto boli orientované na rozvoj kognitívnych funkcií, najmä pamäti a pozornosti. S klientmi sme riešili príčiny zhoršenej pamäte, čo môžu oni sami urobiť pre udržanie si dobrej pamäte a preberali sme spôsoby ako celkovo zlepšiť duševné schopnosti.

V priebehu programu absolvovali 4 náučné vychádzky a navštívili Slovenskú národnú galériu a dom umenia Bibiana. Svoju trpezlivosť a tvorivosť si mohli precvičiť pri výrobe shamballa náramkov.

PhDr. Dušan Piršel, riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu
občanov so zdravotným postihnutím

INŠTITÚT PRE PRACOVNÚ REHABILITÁCIU OBČANOV
SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

Mokrohájska č. 1, 842 40 Bratislava
tel.: +421 254 651 354, +421 905 608 853
e-mail: sekretariat@iprba.sk
https://iprba.sk/

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk