Súhlas vlastníkov bytov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia už nie je potrebný!

Súhlas vlastníkov bytov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia už nie je potrebný!

„Veľký krok vpred v myslení našej krajiny“ 

Pokiaľ Vám v  minulosti nechceli susedia povoliť zdvíhacie zariadenie, ozvite sa nám na 0800 105 707.
Súhlas vlastníkov bytov už nie je potrebný.
* Vypustenie potreby súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu.


5.12.2019 bola schválená v  Národnej rade Slovenskej republiky novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 
 


Hlavným cieľom novely je sankčná vymožiteľnosť v  prípade porušovania domového poriadku, podľa dohodnutých podmienok nadpolovičnou väčšinou bytových vlastníkov. § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa tak dopĺňa odsekom 16, ktorý znie: „Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a  povinností vlastníkov a  nájomcov bytov a  nebytových priestorov v  dome, osôb, ktoré žijú s  uvedenými osobami v  spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“ 

Zdroj: https://lepsiasprava.sk/nr-sr-schvalila-novelu-bytoveho-zakona-v-casti-domoveho-poriadku-do-zakona-c-182-1993-z-z/

 

Popri hlavnom znení bolo schválených ďalších 7 bodov. Medzi nimi aj vypustenie potreby súhlasu vlastníkov bytov a  nebytových priestorov v dome pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v  spoločných častiach bytového domu.

1. § 2 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie: „(16) Domovým poriadkom sa rozumie vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome schválený súbor pravidiel a  zásad dodržiavania dobrých mravov pri výkone práv a povinností vlastníkov a  nájomcov bytov a  nebytových priestorov v  dome, osôb, ktoré žijú s  uvedenými osobami v spoločnej domácnosti, ako aj osôb, ktoré sa zdržiavajú v dome, pri užívaní spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku.“

2. V  § 8b ods. 1 písm. f) sa slová „požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a  nebytových priestorov v dome“ nahrádzajú slovami „požiadajú vlastníci bytov a  nebytových priestorov v dome, ktorí majú aspoň štvrtinu hlasov (ďalej len „štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome“)“.

3. V § 9 ods. 3 druhej vete sa slová „500 eur“ nahrádzajú slovami „vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.

6. V § 14b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: „(5) Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v  dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona 15c) v  spoločných častiach bytového domu.“ Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7. Poznámka pod čiarou k  odkazu 15c znie: „15c) § 33 ods. 2 zákona č. 447/2008 Z. z. o  peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.“ 

Zdroj: https://www.spig.sk/wp-content/uploads/2020/01/Súhlas-so-zdvíhacím-zariadením-domový-poriadok-NRSR.pdf

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk