Máte zákonný nárok na oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky, ale neviete ako o to požiadať?

Máte zákonný nárok na oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky, ale neviete ako o to požiadať?
Kto môže podať žiadosť
Žiadosť o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky (ďalej aj ako „žiadosť“) musí podať priamo prevádzkovateľ predmetného vozidla/jazdnej súpravy, v prípade držiteľa parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (ŤZP) môže žiadosť podať aj ním poverená osoba, napr. zákonný zástupca (ďalej len „žiadateľ“).

Aké údaje musí obsahovať žiadosť
Žiadatelia (držitelia parkovacieho preukazu ŤZP) vyplnia formulár s názvom Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, v ktorej uvedú tieto údaje:
Identifikačné údaje žiadateľa, ktorý o oslobodenie vozidla od úhrady diaľničnej známky žiada (tzn. údaje o držiteľovi parkovacieho preukazu ŤZP):
• meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
• kontaktné údaje – telefónne číslo a/alebo emailovú adresu.
Údaje o vozidle (alebo jazdnej súprave):
• evidenčné číslo vozidla,
• krajinu, v ktorej je vozidlo alebo prípojné vozidlo registrované.
Prílohy k žiadosti (doklady preukazujúce vozidlo a osobu držiteľa parkovacieho preukazu):
• kópia oboch strán technického preukazu vozidla (osvedčenia o evidencii časť II. alebo osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu vozidla),
• kópia oboch strán parkovacieho preukazu.

Ako podať žiadosť
Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými prílohami (dokladmi) môžu žiadatelia podať Poskytovateľovi služby nasledujúcimi spôsobmi:
• na vybraných obchodných miestach sídliacich v krajských mestách, ktorých zoznam nájdu na internete v sekcii Zákaznícke miesta, časť Vybrané obchodné miesta,
• priamo prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk – časť „Žiadosti, podnety, reklamácie“ > typ podania „Žiadosť“ > predmet „Žiadosť o oslobodenie vozidla“ (v tom prípade je potrebné predložiť žiadosť a všetky vyššie uvádzané doklady v elektronickej podobe).

Ako prebieha vybavenie žiadosti
O posúdení a vybavení žiadostí o registráciu vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky rozhoduje výlučne Správca výberu úhrady diaľničnej známky (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.), a to v čo najskoršej možnej lehote.
V kompetencii Správcu výberu úhrady diaľničnej známky je aj doručenie rozhodnutia o schválení, resp. o zamietnutí registrácie vozidla alebo jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky žiadateľovi.
V prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť schváli, žiadateľovi doručí potvrdenie o registrácii s názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – schválenie. Údaje o predmetnom vozidle budú zároveň zaregistrované v zozname vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky v rámci centrálnej evidencie úhrady diaľničných známok.
V opačnom prípade, ak Správca výberu úhrady diaľničnej známky žiadosť zamietne, žiadateľovi doručí rozhodnutie pod názvom Vyjadrenie k žiadosti o registráciu vozidiel a/alebo jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničných známok – zamietnutie.

Kde je možné nájsť podklady k podaniu žiadosti
Na internete https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-sluzby/na-stiahnutie Žiadatelia o registráciu vozidla/jazdnej súpravy oslobodených od úhrady diaľničnej známky nájdu v sekcii Zákaznícke služby, časť Dokumenty na stiahnutie nasledujúce podklady k podaniu
žiadosti:
• formuláre Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP, resp. Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest
• usmernenie Prevádzkovateľa služby o postupe podávania žiadostí pod názvom Žiadosť o oslobodenie – postup (ŤZP), resp.Žiadosť o oslobodenie – postup (zariadenia),
• Všeobecné obchodné podmienky Správcu výberu úhrady diaľničnej známky.

Kde je možné získať ďalšie informácie
Podrobnejšie informácie o procese registrácie vozidiel/jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky, ako aj právach a povinnostiach prevádzkovateľov vozidiel/ jazdných súprav oslobodených od úhrady diaľničnej známky nájdu/získajú žiadatelia:
• na internetovom portáli www.eznamka.sk v sekcii Zákaznícke služby, časť Registrácia vozidiel oslobodených od úhrady diaľničnej známky,
• telefonicky prostredníctvom zákazníckej linky Poskytovateľa služby na telefónnom čísle 02 32777 777 (volania zo zahraničia: +421 2 32777 777), kde operátori vysvetlia všetky ďalšie otázky súvisiace s podávaním predmetných žiadostí.

Písomné žiadosti doručujte iba na adresu sídla spoločnosti:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Zdroj www.eznamka.sk


Aký je postup pri zrušení oslobodenia od platenia úhrady za užívanie diaľníc pri úmrtí majiteľa – držiteľa vozidla?
Vlastná skúsenosť:
V žiadosti o oslobodenie od platenia úhrady bola napísaná Katka ako majitelka vozidla. Keď Katka umrela, oslovila som e-mailom NDS o postup pri zrušení oslobodenia od platenia. Prišla mi odpoveď, že stačí doložiť kópiu úmrtného listu. Oni následne zrušili oslobodenie od platenia úhrady za užívanie
diaľnic.

Iveta Burianeková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk