Druhy príspevkov z UPSVaR

Druhy príspevkov z UPSVaR
Vzhľadom na to, že sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím oproti ostatným občanom znevýhodnení, štát ich postihnutie môže kompenzovať peňažnými príspevkami podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. O tie treba žiadať na úradoch práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska. Po splnení zákonom daných podmienok sa príspevky poskytujú buď jednorazovo, alebo pravidelne za nejaké obdobie. To závisí od druhu príspevku.
Čo znamená...
Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)
- za takúto osobu sa považuje osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % 
- funkčnou poruchou je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností, ktorý z hľadiska vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov
- musí ňou byť uznaná posudkovou činnosťou a musí spĺňať predpísané kritériá

Osoba je znevýhodnená
Sociálnym dôsledkom ťažkého zdravotného postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má z dôvodu jej postihnutia v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok a ktoré nie je schopná z dôvodu postihnutia prekonať sama.

Kde možno požiadať o príspevok
O poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu treba požiadať na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Tam vás usmernia, aké doklady budete potrebovať a či spĺňate nárok na ten-ktorý príspevok.

Cieľ kompenzácie

Kompenzácia sociálneho dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov na kompenzáciu alebo poskytovaním sociálnych  služieb.

O aké príspevky z UPSVaR môžete požiadať

Opakované peňažné príspevky:

 • Príspevok na osobnú asistenciu
 • ​Príspevok na opatrovanie
 • ​Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
 • ​Príspevok na prepravu


Príspevok na osobnú asistenciu

 • je určený pre zdravotne postihnutú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc iného
 • je určený pre osobu od 6 do 65 rokov, po tomto veku až vtedy, ak sa príspevok poskytoval aj pred 65. rokom veku
 • počet hodín osobnej asistencie  sa určuje na obdobie kalendárneho roka a je najviac 7 300 hodín ročne

Výška príspevku:

 • podľa rozsahu osobnej asistencie určenej v eurách, sadzba za 1 hodinu je 1,39 % sumy životného minima ( t.č. je to suma 2,76 €)
 • suma sa znižuje podľa výšky príjmu zdravotne postihnutej osoby a spoločne posudzovaných osôb.


Príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje.
Výška príspevku: 

 • 111,32 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ŤZP ( t.č. 220,52 €)
 • 148, 42 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ŤZP (t.č. 294,01 €)
 • výška je iná, ak ŤZP osoba navštevuje školské či pobytové zariadenie


Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.
Výška príspevku:

 • na diétne stravovanie je mesačne

a) 18,56% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v prvej skupine /36,77 Eur/

 /zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

b) 9,28% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v druhej skupine /18,39 Eur/

c) 5,57% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom pre choroby a poruchy uvedené v prílohe č. 5 v tretej skupine /11,04/

 • opotrebenie šatstva a bytu 9,28 % životného minima (18,39 €)
 • na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla (užívanie auta) 16,70 % sumy životného minima (33,09 €)
 • starostlivosť o psa 22,27 % sumy životného minima (44,12 €)


Príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Výška: mesačne môže byť najviac vo výške 51,02 % sumy životného minima ( 101,07 €)
 

Jednorazové peňažné príspevky:

 • peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
 • peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky,
 • peňažný príspevok na úpravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na opravu pomôcky,
 • peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia,
 • peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla,
 • peňažný príspevok na úpravu bytu,
 • peňažný príspevok na úpravu rodinného domu,
 • peňažný príspevok na úpravu garáže,


Príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ak oň požiada najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku. Možno ho poskytnúť len na osobné motorové vozidlo,  ktoré nie je podľa technického preukazu staršie ako 5 rokov.

 • Peňažný príspevok možno poskytnúť fyzickej osobe s ŤZP, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom a:
 • je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo
 • sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení alebo dennom stacionári, alebo      
 • navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať najmenej dvakrát v týždni na účely prepravy do zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára  a dvakrát späť.

Výška peňažného príspevku  sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 eur.

V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na osobné motorové vozidlo s automatickou prevodovkou, výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 eur.

Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57 eur.


Príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak, aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže, ale súčet týchto príspevkov nesmie v období siedmich rokov presiahnuť: 
6 638,79 € - úprava bytu alebo domu,
1 659,70 € - úprava garáže.
 

Príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry. 
Patria sem najmä schodolez, zdvihák, šikmá schodisková  plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Výška: najviac suma 11 617,88 €
 

Peňažný príspevok na kúpu, opravu, úpravu pomôcky, výcvik používania pomôcky.
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Výška: maximálne 8 630,20 €
Pri kúpe druhého mechanického vozíka max. 1 659,70 €, druhého elektrického vozíka maximálne 4 979,09 € 
a druhého načúvacieho zariadenia maximálne 331,94 €.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku.

Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk