Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na  kúpu osobného motorového vozidla
Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla slúži na zabezpečenie mobility osoby s ŤZP.
Osoba, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom využíva toto vozidlo v stanovenej frekvencii na prepravu na určené miesta a späť (napríklad do  zamestnania, do školského zariadenia, do domova sociálnych služieb). 
Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:
• ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• ak osoba s ŤZP požiada o poskytnutie tohto príspevku najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 65 rokov veku,
• ak je zamestnaná alebo preukáže, že bude zamestnaná, alebo sa jej poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení, dennom stacionári alebo preukáže, že sa jej bude poskytovať takáto služba
• navštevuje školské zariadenie alebo preukáže, že bude navštevovať školské zariadenie a osobné motorové vozidlo bude využívať najmenej dvakrát v  týždni na  účely prepravy do  zamestnania, školského zariadenia alebo do domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára a dvakrát späť.

Osoba s  ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus, električka, vlak, trolejbus) a späť,
• nastupovať do  vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a  udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe dokladu o cene osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o  kúpe osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje osobné motorové vozidlá.
Peňažný príspevok nemožno poskytnúť na  kúpu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o  priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na  úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a osoba s ŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, je vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo sa osoba s ŤZP zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o jeho vyradenie z evidencie. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za  splnenú, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Konanie o príspevku
Konanie o  priznanie peňažného príspevku sa začína na  základe pí- somnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o  peňažnom príspevku na  kompenzáciu. Ak je podkladom na  rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny osobného motorového vozidla a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, max. vo výške 6 638,79 €.
V prípade, že fyzická osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na  osobné motorové vozidlo s  automatickou prevodovkou, výška peňažného príspevku je max. 8 298,48 €. Cena motorového vozidla sa zohľadňuje najviac v sume 13 277,57€.

Výplata príspevku
Nárok na  peňažný príspevok a  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny o jeho priznaní.

Vrátenie príspevku
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť, ak:
• pred uplynutím siedmich rokov od  poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje osobné motorové vozidlo alebo je povinná vrátiť osobné motorové vozidlo subjektu, ktorý jej poskytol úver na kúpu osobného motorového vozidla, ak sa osobné motorové vozidlo nevyužíva na jej individuálnu prepravu,
• sa jej poskytol peňažný príspevok na  základe preukázania, že bude zamestnaná alebo sa jej bude poskytovať sociálna služba alebo bude navštevovať školské zariadenie a do 12 kalendárnych mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku sa tak nestalo.
Ak osoba s ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia peňažného príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve. Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade:
• ak osobné motorové vozidlo bolo odcudzené alebo havarované,
• hodnota osobného motorového vozidla podľa znaleckého posudku vyhotoveného na účely konania o dedičstve je najviac 995,82€ alebo dedičia uhradili túto pohľadávku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jún 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk