Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla Peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla slúži na  zabezpečenie mobility osoby s ŤZP a na úpravu osobného motorového vozidla . Úpravou sa tejto osobe umožní viesť osobné motorové vozidlo alebo ho bude môcť využívať na jej prepravu. 
Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne:

• ak je osoba s  ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
• ak osoba s  ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku aj na úpravu osobného motorového vozidla,
• ak je osoba s ŤZP vlastníkom alebo spoluvlastníkom osobného motorového vozidla, na ktorého úpravu žiada poskytnutie tohto peňažného príspevku,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny vydá rozhodnutie o  priznaní peňažného príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
Peňažný príspevok sa poskytne aj na viacero úprav osobného motorového vozidla, ak spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku na každú z nich. Peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla je možné poskytnúť na základe dokladu o cene úpravy osobného motorového vozidla („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy osobného motorového vozidla („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
• nastupovať do  vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
• zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z  dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla nemožno poskytnúť:
• na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov,
• ak príjem fyzickej osoby s  ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• na úpravy osobného motorového vozidla, ktoré boli vykonané predo dňom vypracovania posudku,
• na  úpravu osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené predo dňom posúdenia.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na  príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a  rodiny o  všetkých náležitostiach tejto žiadosti a  o  ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť po uplynutí siedmich rokov od predchá- dzajúceho poskytnutia príspevku na takúto úpravu, ak úprava osobného motorového vozidla neplní účel. Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.

Konanie o príspevku
Konanie o priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za  osobu s  ŤZP, je lekársky posudok podklad na rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku
Peňažný príspevok je možné poskytnúť najviac vo výške 6 638,79 €. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla možno poskytnúť aj viac krát na rôzne úpravy osobného motorového vozidla, pričom celkový súčet poskytnutých príspevkov nesmie presiahnuť v období siedmych rokov sumu 6 638,79 €. Výška peňažného príspevku na  úpravu osobného motorového vozidla sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od  ceny úpravy osobného motorového vozidla a príjmu osoby s ŤZP.

Výplata príspevku
Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla sa vypláca v eurách
• v hotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na  žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla priznal
• na jej účet v banke alebo
• na účet v banke inej osoby, ktorú si fyzická osoba s  ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na  úpravu osobného motorového vozidla priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57,povinná najmä:
• dať si upraviť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov, ak ho nie je možné upraviť z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravu osobných motorových vozidiel,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny potvrdenie o  skutoč- nosti, že si nemôže dať upraviť osobné motorové vozidlo v  lehote troch mesiacov od  poskytnutia peňažného príspevku na  úpravu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby, ktorá je oprávnená vykonávať úpravy osobných motorových vozidiel,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu prá- ce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.

Upozornenie:
Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na úpravu pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, do 31. 12. 2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s týmto peňažný príspevkom vzťahuje aj po  31. 12. 2008 zákon č. 195/1998 Z. z. o  sociálnej pomoci v  znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31. 12. 2008).

Vrátenie príspevku
Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť tento príspevok alebo jeho pomernú časť aj vtedy, ak:
• pred uplynutím siedmich rokov od poskytnutia tohto príspevku predá alebo daruje upravené osobné motorové vozidlo,
• sa upravené osobné motorové vozidlo, nevyužíva na jej individuálnu prepravu.

Február 2015
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk