Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky

Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, peňažný príspevok na výcvik používania pomôcky a peňažný príspevok na úpravu pomôcky
Osobe s  ŤZP, ktorá je odkázaná na  pomôcku, sa môže poskytnúť:
• peňažný príspevok na kúpu pomôcky,
• peňažný príspevok na  výcvik používania pomôcky,
• peňažný príspevok na úpravu pomôcky. 
Za pomôcku sa považuje:
• vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú alebo sprostredkujú osobe s  ŤZP vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by bolo spojené s  nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti,
 
• špeciálny softvér alebo aktualizácia softvéru, ktoré umožňujú osobe s  ŤZP používať počítač a iné technické zariadenia,
• osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania,
• pes so špeciálnym výcvikom - vodiaci pes, asistenčný pes, signálny pes.

Výcvik používania pomôcky je činnosť potrebná na  získanie vedomostí, zručností a schopností na používanie pomôcky alebo overenie schopností používať pomôcku. Úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám osoby s ŤZP, vrátane zavedenia upravenej pomôcky do prevádzky.

Podmienky nároku
Peňažný príspevok sa poskytne
:
• ak je osoba s ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na úpravu pomôcky, ktorou je možné prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky jej ŤZP,
• ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou:
• druhého mechanického vozíka, za  ktorý sa považuje aj druhý jednoduchý kočík a druhý špeciálne upravený kočík,
• druhého elektrického vozíka alebo
• druhého načúvacieho aparátu,
• ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a  toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

Príspevok sa poskytne aj:
• na  kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s ŤZP spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok,
• na kúpu a na úpravu pomôcky v prípade, ak si viaceré osoby s ŤZP kupujú a upravujú jednu spoločnú pomôcku,
• na výcvik používania pomôcky, ak je osoba s  ŤZP odkázaná podľa komplexného posudku na  pomôcku a  potrebuje získať vedomosti, zručnosti a schopnosti na používanie tejto pomôcky alebo na overenie schopnosti používať pomôcku,
• na  výcvik používania pomôcky, ktorou je osobné motorové vozidlo, len ak je osoba s  ŤZP odkázaná na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

Osoba s ŤZP je odkázaná podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ak nie je schopná:
• premiestniť sa k vozidlu verejnej hromadnej dopravy osôb (napríklad autobus ,električka, vlak, trolejbus) a späť,
• nastupovať do  vozidla verejnej hromadnej dopravy osôb a udržať sa v ňom počas jazdy a vystupovať z takéhoto vozidla alebo
• zvládnuť z dôvodu ŤZP inú situáciu vo vozidle verejnej hromadnej dopravy osôb najmä z  dôvodu poruchy správania pri duševných ochoreniach, vertebrobasilárnej insuficiencie s ťažkými závratmi, straty dvoch končatín, kardiopulmonálnej nedostatočnosti ťažkého stupňa alebo ťažkej poruchy sfinkterov.

Peňažný príspevok je možné poskytnúť len na pomôcky uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP. Peňažný príspevok je možné poskytnúť na základe:
• dokladu o  cene pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o kúpe pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj alebo distribúcia pomôcky,
• dokladu o  cene výcviku používania pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o  cene vykonaného výcviku používania pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je vykonanie výcviku používania pomôcky,
• dokladu o  cene úpravy pomôcky („predfaktúra“) alebo dokladu o cene vykonanej úpravy pomôcky („faktúra“) vyhotoveného osobou, ktorej predmetom činnosti je úprava pomôcky.

Peňažný príspevok sa neposkytne:
• ak príjem osoby s ŤZP prevyšuje päť násobok sumy životného minima,
• na  pomôcku, ktorá bola zakúpená predo dňom vypracovania komplexného posudku,
• na  zácvik používania pomôcky a  úpravu pomôcky vykonané predo dňom vypracovania posudku.

Žiadosť o príspevok
Žiadosť o priznanie peňažného príspevku sa podáva písomne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie. Odporúčame vám, aby ste sa pred podaním žiadosti informovali na  príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny o všetkých náležitostiach tejto žiadosti a o ďalších písomnostiach, ktoré je k nej potrebné priložiť.

Ďalší peňažný príspevok
Ďalší peňažný príspevok na  kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na úpravu pomôcky rovnakého druhu je možné poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.

Pomôcka alebo úprava pomôcky neplní svoj účel, ak:
• je nefunkčná a nemožno ju opraviť,
• je nefunkčná a  cena opravy alebo cena opravy s cenou všetkých doterajších opráv by bola vyššia ako 50% poskytnutého pe- ňažného príspevku na kúpu pomôcky alebo
• vyššia ako 50% ceny pomôcky alebo 50% ceny porovnateľnej pomôcky aktuálnej na trhu v čase rozhodovania o peňažnom príspevku na opravu pomôcky alebo • nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP.

Konanie o príspevku
Konanie o  priznanie peňažného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti. Podkladom na rozhodnutie o príspevku je komplexný posudok. Ak sa fyzická osoba podľa lekárskeho posudku nepovažuje za  osobu s ŤZP, je lekársky posudok podklad na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu. Ak je podkladom na  rozhodnutie o  peňažnom príspevku na kompenzáciu komplexný posudok, lehota na jeho vypracovanie je 60 dní od začatia konania a lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 30 dní od vyhotovenia posudku. Ak nemôže príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote, môže Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Výška príspevku
Výška peňažného príspevku je najviac 8 630,42€.
Výška peňažného príspevku určeného na kúpu:
• druhého mechanického vozíka je najviac 1 659,70 €,
• druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 € a
• druhého načúvacieho aparátu je najviac 331,94 €.

Určenie výšky:
• určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od  ceny pomôcky, ceny výcviku využívania pomôcky alebo ceny úpravy pomôcky a príjmu osoby s ŤZP,
• určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny v prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré osoby s ŤZP.

Upozornenie:
Pri určení výšky peňažného príspevku na  kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.

Výplata príspevku
Nárok na  peňažný príspevok a  na  jeho výplatu vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Peňažný príspevok na kúpu pomôcky, výcvik používania pomôcky alebo úpravu pomôcky sa vypláca v eurách:
• v hotovosti alebo
• bezhotovostným prevodom na  žiadosť fyzickej osoby s ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky priznal
• na jej účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na  území Slovenskej republiky alebo
• na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na  území Slovenskej republiky alebo inej osoby, ktorú si fyzická osoba s  ŤZP, ktorej sa peňažný príspevok na kúpu, výcvik a úpravu pomôcky priznal, určí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Osoba s  ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57,povinná najmä:
• kúpiť si pomôcku, dať si upraviť pomôcku alebo absolvovať výcvik do  troch mesiacov odo dňa poskytnutia peňažného príspevku, najneskôr však do  šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jeho priznaní, ak pomôcku nie je možné kúpiť, upraviť alebo nie je možné absolvovať výcvik používania pomôcky z dôvodov na  strane osoby, ktorá vyrába, predáva, distribuuje alebo upravuje pomôcky alebo vykonáva výcvik používania pomôcky,
• predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny potvrdenie o  skutočnosti, že si nemôže dať opraviť pomôcku v lehote troch mesiacov od  poskytnutia peňažného príspevku na opravu pomôcky z dôvodov na  strane osoby uvedenej v predchádzajúcom odseku,
• preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
• písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výplatu a  výšku peňažného príspevku na kompenzáciu.

Upozornenie:
Ak vám bol poskytnutý peňažný príspevok na  zaobstaranie pomôcky do 31.12.2008, tak sa na lehoty a povinnosti súvisiace s  týmto peňažným príspevkom vzťahuje aj po 31. 12. 2008, zákon č. 195/1998 Z.z. o  sociálnej pomoci v  znení neskorších predpisov (teda zákon účinný do 31.12.2008).

Vrátenie príspevku
Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytol peňažný príspevok, je povinná vrátiť peňažný príspevok, ak pred uplynutím siedmich rokov od  jeho poskytnutia (pri druhom elektronickom vozíku je táto lehota 10 rokov):
• predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky alebo
• je povinná vrátiť pomôcku subjektu, ktorý jej poskytol úver na  kúpu tejto pomôcky alebo
• pomôcka, na  ktorej kúpu bol poskytnutý tento peňažný príspevok vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky ŤZP; v takomto prípade má osoba s ŤZP možnosť vrátiť takúto pomôcku, ak je funkčná.
Ak osoba s  ŤZP zomrie pred uplynutím siedmich rokov od  poskytnutia peňažného príspevku (pri druhom elektrickom vozíku je táto lehota desať rokov), úrad práce, sociálnych vecí a  rodiny uplatní poskytnutý peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo jeho pomernú časť ako pohľadávku v konaní o dedičstve.

Pohľadávka v konaní o dedičstve sa neuplatňuje v prípade,:
• ak skutočná hodnota pomôcky je najviac 165,97 €,
• ak dedičia pomôcku vrátia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
• ak bol peňažný príspevok poskytnutý za  účelom kúpy psa so špeciálnym výcvikom alebo druhého načúvacieho aparátu.

Január 2015
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk