Financovanie a marketing: profi podnikanie pre dobrú vec

Financovanie a marketing: profi podnikanie pre dobrú vec
Vznik a  existencia zdravotného postihnutia predstavuje pre človeka v jeho živote závažnú sociálnu udalosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní a  ovplyvňuje život každého človeka hlavne v produktívnom veku.

Aj toto je jedným z dôvodov vzniku chránených dielní, ale i sociálnych podnikov, ktorých účelom je vytváranie priestoru, v ktorom ľudia majú možnosť aktívne sa zapojiť do spoločenského diania aj napriek svojmu hendikepu. Totiž sociálna integrácia v  zamestnaní je významným determinantom psychickej pohody a zdravia, čím sa zároveň zlepšuje aj kvalita ich života.

Nezanedbateľnou je i trénovanie a obnovovanie jemnej motoriky. Začiatky zvyčajne bývajú najťažšie a  preto sa Akadémia sociálnej ekonomiky rozhodla záujemcom v  tejto oblasti pomáhať. Ich ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a  pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko - prospešných podnikateľských aktivít. Chcú prispievať k  vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti. Tento workshop bol určený najmä pre malé a  veľké neziskové organizácie, spoločensky zodpovedných podnikateľov, ako aj pre všetkých, ktorí podnikajú v neziskovom sektore aj mimo neho. V rámci tejto vízie sa v dňoch 30 septembra až prvého októbra uskutočnil v Banskej Bystrici v hoteli Arcade workshop pod názvom Financovanie a marketing: profi podnikanie pre dobrú vec, ktorý viedla Katarína Skybová a ako lektori vystúpili Marcela Václavková Konrádová a  Andrej Salner.

Tomuto workshopu predchádzal ešte jeden zrealizovaný v Košiciach a následne po Banskej Bystrici ešte jeden prebehol v Bratislave. Prvý deň v Banskej Bystrici workshop viedol Andrej Salner, ekonóm a  evaluátor, ktorý sa dlhodobo venuje sociálnych inováciám. Venoval sa témam ako vytvoriť dobrý produkt a  ako ho šikovne predávať. Taktiež sa s účastníkmi zameral na to, ako sa zamerať na spoločenskú hodnotu podnikania a  ako ju propagovať. Venovali sa aj téme ako pripraviť marketingovú stratégiu a ako efektívne využiť komunikačné kanály. Značnú časť sa venoval aj pozicioningu produktu, značke a  jej hodnotám. Pridanou hodnotou bolo vypracovanie marketingového plánu podľa druhu podnikania toho ktorého účastníka. Druhý deň workshop viedla Marcela Václavková Konrádová, ktorá má dlhoročnú prax v  oblasti projektového manažmentu so zameraním na realizáciu malých a  stredných projektov, zriaďovania chránených dielní a  v  oblasti poskytovania sociálneho poradenstva.

Na úvod prítomných oboznámila o Zákone o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, o Zákone o sociálnych službách ako aj o  Zákone o  službách zamestnanosti a  ďalších zákonoch súvisiacich s  prednášanou témou. Vysvetlila rozdiely medzi chránenou dielňou a  sociálnym podnikom, s účastníkmi workshopu prešla témy ako postaviť stabilné financovanie sociálneho podnikania, ako manažovať sociálne riziká a  špecifiká sociálneho podnikania, značnú časť venovala témam ohľadom grantov, dotácií, zbierok a  rozdielov foriem sociálneho podnikania. Nosnou časťou jej vystúpenia bolo vypracovanie podnikateľského plánu a jeho modelovanie, kde si zúčastnení mohli prakticky postupne vyskúšať jeho vytváranie krok za krokom. Počas jeho precvičovania rozoberala a  vysvetľovala financovanie sociálneho podnikania, čo to zakladateľský rozpočet je, jeho zdroje krytia respektíve ako financovať podnik, rozdiely medzi úverom a  investorom, kde porovnávala výhody a nevýhody, význam využitia dotácii na udržateľnosť podniku, význam podvojného účtovníctva a spôsob ako získavať kapitál či spôsob použitia, naplánovania a rozdelenia zisku. V praktických cvičeniach sa precvičoval plán finančných tokov, jeho zostavovanie a nakoniec aj analýza celého procesu.

Významným plusom tohto dňa bolo, že lektorka sa aktívne zapájala do cvičení, pričom každého jednotlivého účastníka usmerňovala, dodatočne pojmy vysvetľovala, radila, diskutovala, uvádzala praktické príklady, vďaka čomu prítomní získali nielen bohaté odborné skúsenosti, ale tiež neoceniteľné rady, vďaka ktorým môžu prejsť od myšlienky k jej praktickej realizácii. Záverom dňa bola panelová diskusia, kde účastníci kládli doplňujúce otázky, na ktoré nebol v  priebehu dňa čas a  súviseli s  konkrétnym zameraním ich projektov. Síce na prvý pohľad workshop trval iba dva čo, čo sa zdá ako príliš krátke časové obdobie, avšak vďaka jeho vysokej odbornej úrovni obidvoch lektorov aj tí záujemcovia, ktorí nemali so sociálnym podnikaním žiadne skúsenosti a  obávali sa, že nezvládnu komplikovanú legislatívu a  ekonomické záležitosti, odchádzali optimisticky naladení a spokojní. Zakladanie sociálnych podnikov a vôbec sociálneho podnikania v jeho širšom kontexte, je z viacerých dôvodov ešte stále u nás v plienkach a preto je iniciatíva Akadémie sociálnych služieb vítaná a veľmi prospešná. Ťažko zdravotne postihnutí ľudia majú potrebu byť spoločensky užitoční a  nezostávať iba v  kruhu svojej rodiny. A práve touto formou je im to umožnené a výraznou mierou to ovplyvňuje nielen ich, ale tak isto aj ich rodiny.

 

Ing. Hraško Peter PhDr.
Marcela Václavková Konrádová, MBA, cert. Mgmt

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Celé číslo časopisu INAK OBDARENÍ 4-6 2020

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk