Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti

Ako vybaviť invalidný dôchodok po dovŕšení plnoletosti
Keď sa môjmu ŤZP synovi Dodovi blížila 18-tka, vedeli sme, že sa začne kolotoč vybavovania kvôli invalidnému dôchodku. Je vozíčkar (DMO, kvadruparéza všetkých 4 končatín). Najprv sme navštívili Posudkové oddelenie v  mieste bydliska, kde sme zisťovali, čo treba doložiť na  posúdenie jeho zdravotného stavu. Dostali sme tlačivo tzv. 400-vku a  začal sa kolotoč vyšetrení, ktoré boli potrebné k vyplneniu tohto tlačiva. Ortopedické, očné, neurologické vyšetrenie. 
Ani jedno z týchto vyšetrení nemôže byť staršieho dáta ako jeden mesiac. Keď sme mali všetky vyšetrenia zaevidované na tlačive 400-vke, odovzdali sme to detskej lekárke a  tá ešte urobila základné vyšetrenia syna ako váha, výška, tlak a podobne. Doplnila chýbajúce informácie na tlačive a  to sme odovzdali na  Posudkovom oddelení v mieste bydliska. Každému rodičovi doporučujem pri odovzdávaní všetkých dokladov ktoré odovzdávajú vyhotoviť si kópie originálov a pri ich odovzdávaní požiadať potvrdenie na  kópiách, že pracovníčky prevzali originály. V budúcnosti sa vyvarujú komplikáciám typu „toto ste neodovzdali, toto tu chýbalo“. Potom sme čakali, kým nás nepozvú pred komisiu posudkového lekára, ktorý rozhodne či je dieťa ozaj odkázané na  ID alebo na DIČ. U nášho syna išlo o ID, ale ostalisme zarazení, keď nám domov prišlo rozhodnutie, že syn nespĺňa kritériá na plný invalidný dôchodok( ID), takže sme podali odvolanie, ktorom sme žiadali o  znovuposúdenie jeho zdravotného stavu a zdôraznili sme, že syn je odkázaný len na pomoc inej osoby, tak nechápeme, ako sa mohlo rozhodnúť len o DIČ. Podotýkam, že syn je celý život na invalidnom vozíku a jeho diagnózy na tlačive zneli DMO, Kvadruparéza ťažkého stupňa, Raynaudov syndróm. Až po odvolaní sme sa dočkali, že synovi priznali plný invalidný dôchodok (ID).
O invalidný dôchodok sme požiadali začiatkom septembra (syn mal 18 rokov 26.sept.) a priznanie sme obdržali koncom novembra, takže vybavenie dôchodku trvalo cca 3 mesiace. Dôchodok mal priznaný od dovŕšenia 18 roku a suma od dátumu dovŕšenia 18 tky mu bola prirátaná a vyplatená v prvej výplate dôchodku v decembri. Ak môžem poradiť rodičom, ktorých čaká vybavovanie ID pre svoje deti je dobré aby požiadali o  pozastavenie rodinných prídavkov na  dieťa, ktorému sa vybavuje ID, lebo potom budú musieť vracať sumu, ktorá im bola vyplatená po dovŕšení po 18 roku a aj okolo toho je dosť vybavovačiek. To isté sa vzťahuje aj na bonus k rodinným prídavkom
Lýdia Bieliková Augustínová

Skúsenosť Janky Štiblárovej, ktorej dcéra Veronika má DMO, je ležiaca a museli požiadať o zbavenie svojprávnosti na právne účely.
Mesiac pred dovŕšením 18 rokov dieťaťa, podať na Okresný súd Žiadosť na zbavenie svojprávnosti na právne úkony. K žiadosti je potrebné doložiť: prefotený rodný list dieťaťa, lekársku správu (neurológ alebo psychiater), ustanovenie inej osoby za opatrovníka (manžel, stará mama), písomný súhlas danej osoby, čestné prehlásenie tejto osoby o úplnej spôsobilosti na právne úkony - overené na matrike...
V deň 18 narodenín dieťaťa ísť na Sociálnu poisťovňu (ak matka poberá príspevok za opatrovanie), odhlásiť sa z dôchodkového poistenia a aj sa hneď prihlásiť na dôchodkové poistenie. Je potrebné doniesť potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, že poberá príspevok za opatrovanie, nie starší ako 15 dní. Počas čakania na súdne rozhodnutie zájsť na sociálnu poisťovňu s  občianskym preukazom dieťaťa a  vypýtať si tlačivo pre obvodného lekára. Z okresného súdu nám prišlo po mesiaci vyrozumenie, že dcérin zdravotný stav musí posúdiť súdny znalec – psychiater. Tak sme čakali ďalší mesiac, kým sme sa dostali na vyšetrenie k psychiatrovi. O mesiac nám poštárka doručila posudok a  čakali sme, kým nás zavolali na  súd. Tam sme šli bez Veroniky. Prešiel ďalší mesiac, kým nám prišiel rozsudok o zbavení svojprávnosti. Po dvoch týždňoch sme mali v rukách právoplatný rozsudok a  ten sme dali potvrdiť na okresnom súde. S  potvrdeným rozsudkom sme ši na Sociálnu poisťovňu a priložili ho spolu s  lekárskym nálezom k žiadosti o priznanie invalidného dôchodku. Taktiež sme museli založiť dcére účet v banke, musí mať svoj vlastný. Dôležité je vybaviť nový občiansky preukaz, v ktorom bude zaznačené, že je dieťa zbavene svojprávnosti. Päť mesiacov sme čakali, kým zo sociálnej poisťovne prišlo rozhodnutie o priznaní plného invalidného dôchodku a peniaze na účet.
Janka Štiblárová

November 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk