Môžem sa evidovať na úrade práce ak som poberateľom invalidného dôchodku?

Môžem sa evidovať na úrade práce ak som poberateľom invalidného dôchodku?
Ak ste uznaný za invalidného občana a zdravotný stav Vám umožňuje pracovať, chcete pracovať a hľadáte si vhodné zamestnanie, môžete osobne požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho trvalého pobytu. Pri podávaní písomnej žiadosti (predpísané tlačivo je k  dispozícii na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny) o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie predložíte platný občiansky preukaz, fotokópiu potvrdenia o zamestnaní alebo dokladu o spôsobe skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (ak spôsob skončenia pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu nie je uvedený v potvrdení o zamestnaní alebo ak sa potvrdenie o zamestnaní nevydáva), fotokópiu dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o nadobudnutých zručnostiach a oprávneniach, doklad o invalidite (rozhodnutie alebo oznámenie zo Sociálnej poisťovne alebo posudok z útvaru sociálneho zabezpečenia).

V prípade potreby predložíte zamestnancovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aj iné doklady potrebné k Vašej evidencii v súlade s platnou právnou legislatívou. Ak ste uznaný za invalidného občana a hľadáte si iné zamestnanie alebo máte záujem o poskytovanie informačných a poradenských služieb a odborných poradenských služieb a nie ste evidovaný ako uchádzač o zamestnanie, môžete požiadať o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo aj na viacerých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci celej Slovenskej republiky.

Jún 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk