Praktická škola v Novom Meste nad Váhom

Praktická škola v Novom Meste nad Váhom
„Niekedy je umenie milovať to, čo je múdre a krásne, ale prijať a pomáhať tým, ktorí týmto nie sú obdarení, to vyžaduje ozajstnú zrelosť ducha.“
Sú tu a žijú medzi nami, ale mnohí z nás sa stále tvária, že ich nevidia. Sú však medzi nami, potrebujú našu pomoc, aj keď o ňu neprosia. Ich mlčanie však kričí. Ľudia, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje naplno vychutnávať radosti života a spoznávať krásy sveta. Sú odkázaní na pomoc. Sú iní, ale nie horší. Sú iní vo svojom duševnom bohatstve, vo vzťahu k svetu, v myslení. Sú si navzájom vždy veľmi blízki. Blízki predovšetkým srdcom a osudom. Treba ich brať takých, akí sú, za svoje niekedy horšie správanie nemôžu. Ľudia s mentálnym postihnutím sú medzi nami a my musíme chcieť, aby sa cítili dobre.

Praktická škola bola zriadená k 1. septembru 2015 pri Špeciálnej základnej škole v Novom Meste nad Váhom. Školu navštevuje spolu desať žiakov z Nového Mesta nad Váhom a z prímestských oblastí. U zaškolených žiakov je dominantné mentálne postihnutie, ale sú prijímaní i žiaci s kombinovaným postihnutím, zrakovým, telesným a žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Žiaci sú rozdelení do dvoch tried a výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú dve učiteľky a jeden asistent učiteľa.

Škola je zameraná na pomocné práce v kuchyni, prípravu jedál a výživu, na  ručné práce a  šitie, na  pestovateľské práce a  aranžovanie, starostlivosť o starých a chorých. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je poskytnúť žiakom možnosť dospieť fyzicky a psychicky tak, aby mohli v rámci svojich individuálnych možností čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.


Poslaním školy je ponúknuť žiakovi šancu rozvíjať svoje schopnosti v motivujúcom prostredí, v ktorom by nachádzal uspokojenie a radosť z dosiahnutých cieľov. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na  rôzne jednoduché praktické zručnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby.
Cieľom výchovy a vzdelávania je rozvíjať kognitívne a psychomotorické procesy žiakov a ich všestrannú komunikáciu.


Individuálne schopnosti a  predpoklady mentálne postihnutých žiakov využívať tak, aby si osvojili vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré ich dokážu pripraviť na  praktický život a  uľahčia im prirodzene sa integrovať do spoločnosti tak, aby sa stali jej prirodzenou súčasťou. Aby škola bola pre žiakov čo najpríjemnejším miestom, kladieme dôraz na estetické, upravené prostredie tried a celých priestorov školy.
Vnútorné priestory slúžia zároveň na prezentáciu prác žiakov. Naším cieľom je premeniť školu v prostredie, kde sa žiakom dostáva nielen kvalitná a kvalifikovaná starostlivosť, ale kde sa súčasne cítia bezpečne a spokojne. Vybudovať školu otvorenú pre všetky deti, rodičov a širokú verejnosť.
Dať šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a aby mal možnosť zažiť úspech.

Text a foto: Monika Šupatíková

Praktická škola 
J. Kollára 3
91501 Nové Mesto nad Váhom
tel. č. 032 / 7712743
e-mail: szsnmnv@gmail.com
web: http://szs-nmnv.edupage.org/
 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk