Škola bez bariér – Škola so srdcom – Škola do ktorej sa oplatí chodiť

Škola bez bariér – Škola so srdcom – Škola do ktorej sa oplatí chodiť
História školy
História školy siaha do  školského roku 1937/38, kedy niesla názov Zvláštna škola národná pre postihnuté deti vo veku školopovinnom v  Bratislave. Škola bola spojená s  ústavom a  mala troch pedagogických zamestnancov – riaditeľa a  dvoch učiteľov. Do budovy na Mokrohájskej ulici bola škola presťahovaná v školskom roku 1968/69 a stala sa súčasťou Ústavu sociálnej starostlivosti pre telesne postihnutú mládež. Od roku 1992 začala škola využívať tzv. opačnú integráciu, teda začala prijímať aj intaktné/zdravé deti. 
Charizma súčasnej školy
Nie náhodou dnes naša škola nesie názov SPOJENÁ. Je to preto, že ponúka možnosť kontinuálnej edukácie od  materskej školy; cez prípravný ročník, prvý a  druhý stupeň základnej školy, strednú školu s  viacerými študijnými odbormi, a napokon aj dva ročníky nadstavbového štúdia.
Dnešnú moderne vybudovanú školu tvorí päťdesiatka odborne vzdelaných pedagógov, starajúcich sa o deti a žiakov s rôznymi diagnózami, ako sú: detská mozgová obrna, vrodené vývojové chyby ortopedické, meningomyeolokéla – LS oblasť, svalové ochorenia, artrogrifóza, poúrazové stavy a iné... Týmto deťom a mládeži venujeme špecifickú pozornosť a starostlivosť. V rodinnej atmosfére vytvárame priestor pre ich rovnocenné začlenenie sa do spoločnosti, hľadáme cesty ich alternatívneho presadenia sa v tvrdej konkurencii pracovného trhu a  všemožnými prostriedkami im uľahčujeme neľahký život s hendikepom.

V súčasnosti absentuje povedomie o  eventualitách a vymoženostiach, ktoré sú ponúkané zdravotne znevýhodneným študentom na škole nášho typu. Snažíme sa o plné prepojenie našich študentov so svetom, likvidujeme pôvodné tendencie uzatvárať ľudí s hendikepom do  izolácie. Rušíme bariéry – priestorové i psychologické. Navyše, robíme osvetu o tom, že na našej škole môžu študovať aj zdravé deti, ktoré u nás nadobúdajú nielen kvalitné vzdelanie, ale i emočnú inteligenciu a vysoký stupeň empatických či altruistických návykov. Úroveň každej školy odzrkadľujú aj jej absolventi.
Aj my sa môžeme neskromne pochváliť mnohými úspešnými odchovancami, medzi ktorými nechýbajú aj vysokoškolsky vzdelaní odborníci v oblasti špeciálnej pedagogiky, sociálnej a pracovnej psychológie, pedagogiky, práva, marketingu a masmédií, informatiky, grafiky, účtovníctva.


Zaujímavé je, že práve naši absolventi sú priekopníkmi v oblasti „búrania bariér“, ak je možné takto metaforicky to nazvať: Mgr. Bc. Marek Machata s diagnostikovanou DMO, absolvent gymnázia na Mokrohájskej 3, je tajomníkom OZ Šport bez bariér; Peter Káčer, napriek rovnakej diagnóze DMO, pôsobí ako štatutár a správca Nadácie TA3. Neodmysliteľnou hrdosťou našej školy sú absolventi – športovci, Veronika Vadovičová, zlatá paralympionička, majsterka sveta v streľbe zo vzduchovej pušky, JUDr. Margita Prokeinová – 5-násobná účastníčka paralympiád, Karina Petrikovičová – 2-násobná účastníčka paralympiád, Roman Buchta – juniorský majster sveta v  plávaní. Jadranka Marič, štvornásobná medailistka v plávaní na  Svetových hrách juniorov v  Anglicku z  roku 2014, je v  súčasnosti poslucháčka prvého ročníka gymnázia a  jej najväčším snom je pretekať na  Paralympijských hrách v roku 2016 v Brazílii.

Naši absolventi sú úspešní napriek tomu, že sú hendikepovaní. Ale platí to aj naopak.
Sú úspešní práve preto, že svojou húževnatosťou prekonali svoj hendikep.

Benefity školy
Niektoré z našich výhod sú: prípravný – tzv. nultý ročník ZŠ; znížený počet detí a žiakov v triedach, ktorý zabezpečuje individuálny prístup; tím špeciálnych pedagógov a asistentov učiteľa; školská psychologička a logopedička; bezbariérovosť budovy školy; školský klub; pravidelná doprava nízko podlažnými školskými autobusmi; široká paleta záujmových krúžkov; projekty národného i medzinárodného charakteru; každoročný lyžiarsky kurz v Tatrách a rekondičný pobyt v zahraničí (Taliansko, Chorvátsko, atď.); zahraničné exkurzie (Viedeň, Hainburg, Praha, Berlín, atď.), tuzemské výlety, interaktívne vzdelávanie, e-learning; spolupráca so Športovým klubom Altius Bratislava (najväčší ŠK pre zdravotne znevýhodnených v SR); možnosť stravovania sa, možnosť zabezpečenia bezbariérového internátneho ubytovania pre žiakov G a  OA; bohatá ponuka súťaží (Vševedko, Maks, Maksík, Pytagoriáda, Expert geniality show, Klokan, Talentída, Olympiáda ľudských práv, IBobor, PalmaJ, Video foto súťaž Recyklácia, Hviezdoslavov Kubín a  iné); žurnalistické aktivity žiakov - školský časopis Moky3, výtvarné aktivity žiakov a  organizácia výstav prác žiakov, športové aktivity (boccia, florbal, plávanie, Olompiáda, Celoslovenské športové hry, Integrované športové hry, zápasy typu učitelia versus žiaci) a iné ...

Zoznam zložiek a študijných odborov
• Materská škola
• Základná škola
• Gymnázium - 4-ročné štúdium s  maturitnou skúškou
• Obchodná akadémia - 4-ročné štúdium s maturitnou skúškou
• Obchodná akadémia - 2-ročné štúdium so záverečnou skúškou (výučný list)
• Obchodná akadémia - 2-ročné pomaturitné štúdium sociálno-právna činnosť

Adresa:
Spojená škola Mokrohájska 3
84413 Bratislava
tel.: 02 / 54 771826, 54 771828
e-mail: skola@mokrohajska3.sk
www.mokrohajska3.edupage.org

Autorka článku: Mgr. Daniela Bauerová učiteľka II. a III. stupňa Spojenej školy 

Apríl 2015
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk