Špeciálna materská škola vo Valaskej

Špeciálna materská škola vo Valaskej
„Úsmev dieťaťa je najkrajší dar. Máme to šťastie, že môže byť darom za našu prácu. Je krásne dostať ho každý deň.“Špeciálna materská škola internátna vo Valaskej poskytuje výchovu a vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením vo veku 3-6 rokov. V našej materskej škole podporujeme komplexný osobnostný rozvoj detí. Našim deťom pomáhame formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie potrebné pre ich integráciu a začlenenie sa do bežného života. Výhodou nášho školského zariadenia je, že deti môžu od 3 rokov až do dospelosti plniť školskú dochádzku bez adaptačných stresov. Výchovu a vzdelávanie realizujeme v malom triednom kolektíve v počte 4-8 detí.
Pri zaradení dieťaťa do ŠMŠ je v prípade potreby vypracovaný individuálny výchovno - vzdelávací plán, ktorý určuje, ktoré oblasti treba u dieťaťa prednostne rozvíjať.

Deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou je poskytovaná pravidelná individuálna logopedická intervencia. Pri zabezpečovaní vnútornej pohody rešpektujeme individuálne tempo, vývinové osobitosti a schopnosti každého dieťaťa z hľadiska fyziologického aj psychického.
Na odbúravanie napätia a stresu využívame relaxačné cvičenia, hru ako dôležitý článok sebarealizácie dieťaťa, prvky alternatívnej terapie vo výchovno-vzdelávacom procese: arteterapie, muzikoterapie, canisterapie.

Materská škola má k dispozícií špecializované učebne :multisenzorickú miestnosť Snoezelen, logopedickú učebňu, učebňu informatiky.
Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť.
Okrem hier a športových disciplín sa deti učia jazdiť na bicykloch, poznávať a  rešpektovať dopravné pravidlá – dopravné značky, prechod pre chodcov, reagovať na farebné signály semaforu a i.
Na realizáciu aktivít využívame telocvičňu, školský dvor organizujeme turistické vychádzky do prírody a  množstvo ďalších pre deti príťažlivých aktivít. V blízkosti školy sa nachádza Ranč Čierny Hron, kde sme pravidelnými návštevníkmi. S deťmi máme možnosť vidieť takmer všetky domáce zvieratá, v  rámci hipoterapie jazdia na koníkovi Pejkovi, ktorý je vlastníctvom našej školy.

V školskej záhrade realizujeme aktivity zamerané na rozvoj pracovných zručností detí, pri obrábaní pôdy, pestovaní zeleniny, na prírodovedné poznávanie formou priameho zážitku či vytváranie pozitívnych postojov k prírode, k sebe a k svojmu zdraviu. Využívame plody z našej úrody, aby deti nadobudli poznanie, že pestrá a plnohodnotná strava má vplyv na zdravie človeka.

Mnohé z našich detí majú prirodzený vzťah k hudbe, či k výtvarným prejavom, čo sa snažíme podporiť a naďalej rozvíjať. Výtvarné práce vystavujeme nielen pre rodičov k prezentácii, ale zapájame sa aj do rôznych výtvarných súťaží. Pre deti a  rodičov organizujeme spoločné akcie: vianočnú besiedku, stretnutie so starými rodičmi, deň matiek, rozlúčku so škôlkou, výlety, exkurzie, divadelné predstavenia a ďalšie zaujímavé akcie.

V prípade záujmu sa tešíme na Vašu návštevu.
 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk