Spojená škola v Piešťanoch

Spojená škola v Piešťanoch
Spojená škola v  Piešťanoch vznikla rozhodnutím MŠ SR a vydaním zriaďovacej listiny Krajským školským úradom k 1.1.2006 spojením škôl Špeciálna základná škola a Praktická škola so Základnou školou pri zdravotníckom zariadení Zelený strom.
Spojená škola poskytuje vzdelávanie a výchovu handicapovaným deťom a  mladým dospelým. Je nástupníckou školou bývalej pomocnej školy (1947) a  základných škôl pri zdravotníckom zariadení - Detský neurologický ústav Zelený strom a Pro Patria v Piešťanoch. Zameriava sa na deti s mentálnym, telesným a viacnásobným postihnutím a deti s autizmom. Škola má pestrú činnosť. Zapája sa do mnohých aktivít na miestnej,regionálnej i európskej úrovni. Je hrdou nositeľkou titulu Zelená škola, tiež titulu Škola priateľská k deťom. Zapája sa do mnohých projektov ako napr. e-Twinning, Kúp si svoj strom, Recyklohry, Baterky na správnom mieste, zbierka Modrý gombík...

Deťom je zdarma poskytovaná logopedická starostlivosť, biofeedback multisenzorická stimulácia snoezelen i služby canisterapeuta.
Spojená škola v Piešťanoch má tieto organizačné zložky: Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola vzdeláva a vychováva mentálne postihnutých žiakov a žiakov s kombinovaným postihnutím vo veku od 6 do 18 rokov.

Žiaci sa vzdelávajú vo variante A (ľahké mentálne postihnutie), v 1.-9.ročníku. Vyučovanie A variantu prebieha v budove na Valovej ul.40.
Žiaci vzdelávaní vo variante B (stredné mentálne postihnutie) sa vzdelávajú v budove na Žilinskej ul.51
Triedy C variantu (ťažké mentálne postihnutie) sú umiestnené v budove na Žilinskej ul.51 a navštevujú ich žiaci s kombinovaným mentálnym a telesným postihnutím.
V budove sa nachádza aj trieda pre žiakov s autizmom.
Žiaci všetkých variantov môžu navštevovať školský klub.
Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni na Cirkevnej základnej škole v Piešťanoch.

Praktická škola
Praktická škola vzdeláva a vychováva žiakov s mentálnym postihnutím vo veku od 15 rokov, ktorí vzhľadom na svoje mentálne postihnutie a zdravotný stav nemôžu navštevovať odborné učilište. Vyučovanie prebieha v budove na Žilinskej ul.51 v 1. – 3. roč. Žiaci sa pripravujú na prácu v  chránenom pracovisku.
Sú zacvičení v odbore :
• pomocné práce v kuchyni
• pomocné práce v administratíve
• pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
Štúdium na škole je 3 ročné a žiaci po ukončení dostávajú záverečné vysvedčenie a potvrdenie o absolvovaní školy (nedostávajú výučný list).

Základná škola pri zdravotníckom zariadení
Základná škola pri zdravotníckom zariadení vzdeláva a vychováva žiakov počas ich hospitalizácie v nemocnici A. Wintera v Piešťanoch. Žiaci sa vyučujú individuálne na lôžkach, so súhlasom a  podľa odporúčania ošetrujúceho lekára . V popoludňajších hodinách sa na oddeleniach uskutočňuje výchovná činnosť v školskom klube. Od šk. roku 2016/17 škola vzdeláva aj žiakov počas liečebného pobytu v  Adeli Medical Centre. Vyučovanie sa uskutočňuje v popoludňajších hodinách v rozsahu určenom lekárom. Vyučovanie sa uskutočňuje v samostatnej triede priamo v budove Adeli centra.


Špeciálna materská škola
Špeciálna materská škola bola zriadená od 1.9.2018. Vzdeláva a  vychováva zdravotne znevýhodnené deti vo veku spravidla od 3 do 6 rokov. Škôlka je umiestnená v budove školy na Žilinskej ul.51, vchod Kláštorská 1A. Prevádzka špeciálnej materskej školy je v  čase od 8.00 do 12.00. Deti sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, okrem toho sa im poskytuje logopedická starostlivosť, k dispozícii majú multisenzorickú miestnosť snoezelen, biofeedback zdarma vykonávaný psychológom, tiež canisterapiu a animoterapiu. V rámci denných činností sú využívané prvky Montessori pedagogiky.

Centrum voľného času
Centrum voľného času je určené pre handicapovanú mládež vo veku od 15 do 30 rokov. Poskytuje záujmové vzdelávanie mladým ľuďom, ktorí ukončili školské vzdelávanie a  majú záujem ďalej rozvíjať svoje schopnosti, vedomosti a záujmy prostredníctvom práce v  záujmových útvaroch. Centrum je v  prevádzke denne od 8 do 14 hod. každý deň v priestoroch školy na Žilinskej ul.51.

Škola disponuje odborníkmi v oblasti vzdelávania handicapovaných žiakov. K  dispozícii má špeciálnych pedagógov, logopédov, psychológa, canisterapeuta, odborníkov na multisenzorickú stimuláciu i prácu s autistickými deťmi. Všetky priestory školy sú bezbariérové, moderne a  funkčne zariadené s  množstvom pomôcok. Žiakom okrem vedomostí a  zručností odovzdávame aj lásku, priateľstvo, empatiu a každý deň pracujeme tak, aby deti k nám do školy chodili s radosťou a tešili sa na nové zážitky.

Viac informácií na: www.spspn.sk
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk