Spojená škola vo Vrbovom

Spojená škola vo Vrbovom
Vrbové je mesto ležiace pri Piešťanoch. Hoci patrí medzi malé mestá, históriu má veľmi bohatú. Veď kto by z nás nepoznal slávneho rodáka z Vrbového Mórica Beňovského? Asi každý z nás už o ňom počul. Hoci prázdniny už začali a školáci na školu iste nemyslia, v rozhovore sa vrátime späť do školy. Dnes Vám chcem predstaviť Spojenú školu na Námestí sv. Cyrila a Metóda, ktorá si v roku 2015 pripomína 25. výročie svojho znovuzaloženia.


Viac nám o škole prezradila pani riaditeľka Mgr. Darina Babničová.
Pani riaditeľka, akým žiakom poskytuje Vaša škola vzdelanie?
Škola poskytuje vzdelávanie deťom a žiakom vo veku od 3 - 26 rokov v troch organizačných zložkách:
• Špeciálna materská škola,
• Špeciálna základná škola Mórica Beňovského,
• Praktická škola.

Koľko žiakov v súčasnosti navštevuje Vašu školu? 
V školskom roku 2014/2015 navštevovalo našu školu 80 detí a žiakov. Budova školy prešla rozsiahlou rekonštrukciou.

Čo všetko sa v škole nachádza okrem tried?
Okrem tried sú v škole priestory pre ŠKD, kabinety, priestory na výuku pracovného vyučovania a priestory pre CŠPP. Deťom sa venujú pedagógovia aj v špeciálnej materskej škole a Praktickej škole. 

Čo poskytuje žiakom Praktická škola?
Praktická škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činnosti žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. Chodby školy zdobia práce a diplomy z rôznych súťaží.

Aké úspechy dosahuje škola v tomto smere? 
Najviac úspechov máme v tanečných a výtvarných súťažiach a vieme s našimi žiakmi pripraviť veľmi pekné vystúpenia na rôzne kultúrne akcie. V budove školy sa nachádza aj Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.Aké činnosti centrum vykonáva?
CŠPP vykonáva komplexnú špeciálno-pedagogickú činnosť, psychologickú, diagnostickú, poradenskú, rehabilitačnú, preventívnu, metodickú, výchovno-vzdelávaciu a  inú odbornú činnosť a  súbor špeciálno-pedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím, vrátane detí s vývinovými poruchami s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 

Vaša práca aj práca pedagógov je náročná, nakoľko pracujete s inak obdarenými deťmi. Kde čerpáte energiu na ďalšiu tak náročnú prácu?
Energiu čerpám z  pekných zážitkov, z  úspechov, keď sa deťom, učiteľom i mojim blízkym darí, pri posedení s priateľmi a  s ľuďmi, od ktorých sa mám čo naučiť.

Kontakt: Spojená škola Námestie sv. Cyrila a Metoda 9, Vrbové
tel.: 033/7792324, mobil: 0917/412 316
spojenaskola.vrbove@gmail.com
http://spojenaskolavrbove.edupage.org

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk