Stavba bez bariér - Zádverie

Stavba bez bariér - Zádverie
Zádverie je priestorový prvok vkladaný medzi exteriér a interiér. Malo by byť navrhnuté tak, aby zdravot ne postihnutá osoba mohla vstúpiť do budovy, interié ru bezkolízne a pokiaľ mož no samostatne.

Zádverie je priestorový prvok vkladaný medzi exteriér a interiér. Malo by byť navrhnuté tak, aby zdravot ne postihnutá osoba mohla vstúpiť do budovy, interié ru bezkolízne a pokiaľ mož no samostatne. Zatvorenie a otvorenie exteriérových a interiérových dverí by malo byť komfortné a ne malo by si vyžadovať mani puláciu s vozíkom. Z tohto hľadiska sú najvyhovujú cejšie zádveria s posuvný mi dverami na fotobun ku. V takom prípade je už potrebné len nadimenzo vať hĺbku zádveria tak, aby bola min. 1200mm.

 

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk