Bazálna stimulácia

Bazálna stimulácia
Bazálna stimulácia je koncepcia podpory ľudí v  krízových životných situáciách, u ktorých sú výmenné a regulačné kompetencie značne znížené alebo trvalo obmedzené. Je to forma celostnej, na telo sa vzťahujúcej komunikácie u ľudí s výraznými obmedzeniami. Ide o pedagogicko-psychologickú aktivitu, ktorá má jednotlivcovi ponúknuť príležitosti na rozvoj osobnosti.
 

Bazálna - znamená ponuka elementárnych podnetov vo svojej najjednoduchšej podobe. Stimulácia znamená ponúkanie podnetov všade tam, kde si jednotlivec vzhľadom na  ťažké postihnutie nedokáže zabezpečiť dostatočný prísun podnetov. Základnou požiadavkou bazálnej stimulácie je celistvosť. To znamená, že jednotlivé oblasti na  seba vzájomne pôsobia a  spolu tvoria jednotný celok. Všetky oblasti sú rovnocenné a nie je možné nadraďovať ktorúkoľvek z nich. Bol by to zásah do hodnotového systému. Ide o nasledujúce oblasti: vnímanie, myslenie, pocity, pohyb, komunikácia, telesné skúsenosti a  sociálne skúsenosti.

Podnety

V  rámci bazálnej stimulácie možno vyčleniť ponuky podnetov v dvoch rovinách. Prvú rovinu tvoria základné podnety (somatické, vestibulárne a vibračné). Druhá rovina je rozširujúca stimulácia, ktorá v sebe zahŕňa podnety: taktilno-haptické, chuťové, čuchové, sluchové a zrakové. Somatické podnety pôsobia na kožu a svaly dieťaťa. Stimulácia sa deje prostredníctvom, dotyku, tlaku, pohybu a  vnímaním teploty. Základným prostriedkom je dotyk, ktorým sa snažíme sprostredkovať pozitívnu telesnú skúsenosť. Na zintenzívnenie možno využiť rôzne materiály.

Somatické podnety

Somatické podnety napomáhajú k uvedomovaniu vlastného tela a vytváraniu telesnej schémy, ktorá je u detí s ťažkým postihnutím nediferencovaná.

Vibračné podnety

Vibračné podnety umožňujú dieťaťu pocítiť vlastný nosný aparát (kosti, kĺby), keďže deti s ťažkým postihnutím nedokážu získať skúsenosti, ktoré sa bežne získavajú pri lezení alebo chôdzi. Pomáha dieťaťu vnímať chvenie alebo zvuky a vnímať smer, odkiaľ prichádzajú. Nosný aparát možno stimulovať pomocou vibračných prístrojov, ktoré sa prikladajú na jednotlivé časti tela. Dieťa tak získa aspoň základné povedomie o  vlastnom tele a telesnej schéme. Stimulácia začína na pätách a končí pri hrudníku. Inou mož- nosťou stimulácie je vnímanie prirodzených vibrácií a  to tak, že sa ruka dieťaťa priloží na hrudník hovoriacej osoby.

Vestibulárne podnety

Vestibulárne podnety pomáhajú dieťaťu vnímať a uvedomovať si zmenu polohy tela v priestore. Podnety sa poskytujú vo forme pomalého rytmického hojdania, kolísania alebo otáčania rôznymi smermi. Využiť možno hojdačky, veľké lopty alebo valce. Vestibulárna stimulácia zlepšuje svalový tonus a stabilitu tela. Vyvoláva v deťoch príjemné pocity a úsmev.

Taktilno-haptické podnety

Taktilno-haptické podnety majú aktivovať najmä oblasť rúk a viesť k  aktívnemu dotýkaniu sa a  uchopovaniu predmetov. Svoje miesto tu má aj facilitácia, keď dieťaťu pomáhame poznávať daný predmet, jeho veľkosť, tvar, povrch alebo váhu. Dieťa sa učí funkčne využívať ruky na aktívne poznávanie svojho okolia.

Sluchové a zrakové podnety

Tieto už nie sú viazané na telo a preto je pre deti s ťažkým postihnutím náročné tieto podnety spracovať. Zmyslom stimulácie je naučiť deti pozerať sa a  počúvať. Ponúkame kontrastné zvuky (hluk-ticho) aj obrazy (svetlý-tmavý). Vedieme deti k  registrácií blízkych aj vzdialenejších predmetov, produkcii zvukov. Je vhodné zvuky kombinovať s dotykom, vibráciou alebo pohybov.

Akustistické podnety

Dieťa sa má naučiť reagovať na  podnety, ktoré sa bezprostredne nevzťahujú k telu. Rozpoznať, že tóny, šumy a zvuky majú rôzny zdroj, môžu mať informačný charakter. Naučiť sa, že hluk je možné samostatne si vyrobiť, že je možné si ho vyprodukovať. K  akustickým podnetom pomáhajú rôzne jednoduché ozvučené predmety, jednoduché nástroje, ozvučené a vibračné hračky. Reprodukovaná hudba s  kľudnou hudbou, nemusí byť nutne hudba meditatívna. Naopak, keď je zámerom dieťa skôr zaktivovať, zvolíme hudbu dynamickejšiu. Nie je výnimočné, že deti sa tu okrem neverbálnych prejavov pokúšajú i  o  prejavy verbálne.

Orálne podnety

Dieťa sa učí aktivovať oblasť úst, učí sa senzibilizácii úst pre najrôznejšie vnemy. Dieťa sa učí vzťahu ruka - ústa. Učí sa aktivovať podnety čuchové - priradiť vôňu.(matky a iné osoby)a chuťové – rozpoznávať príjemné a nepríjemné Učí sa poznať, že ústa a nos môžu sprostredkovať užitočné vnemy.

Čuchové podnety

K  čuchovým podnetom v  tomto prostredí používame ľahké aromatické vône, navoňané vankúšiky, mydlá. Taktiež aj bežné vône jedla, prádla.

Vestibulárne podnety

• Dieťa sa má naučiť vnímať rôzne polohy – nahor, nadol, dokola.
• Učí sa, že telo nie je len podložka, ale že môže ovplyvniť samo svalový tonus.
• Učí sa hlavou orientovať v priestore.
• K tomu používame ako pomôcky gymnastické lopty, valce, hojdačku.

Zdroj: internet
Foto: internet a osobný archív Ivety Bartalovej
Ak chcete vedieť viac o osobnej skúsenosti I. Bartalovej s bazálnou stimuláciou, prečítajte si jej článok

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk