Play Wisely - alebo keď sa rodičia učia hrať a deti sa hrou učia

Play Wisely - alebo keď sa rodičia učia hrať a deti sa hrou učia
Play Wisely je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a  štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu.

Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfodskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.

Play Wisely® trénuje nervovú sieť zodpovednú za presnú detekciu, spracovanie, koordináciu, definíciu a  analýzu dát potrebnú pre dobré študijné a športové výkony.

Ponúka deťom správne aktivity v  správny čas s  ohľadom na ich psychomotorický vývin, rozširuje zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál dieťaťa. Skúsenosti, ktoré Vaše bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, mení štruktúru jeho mozgu. Play Wisely® je tiež skvelou prípravou na jasle i škôlku.

Program je určený nielen pre zdravé deti, ale dosahuje tiež výborné výsledky pri práci s deťmi so zdravotným znevýhodnením ako je ľahšia forma Downovho syndrómu, slabá koncentrácia a  sústredenie, rôzne dysfunkcie alebo ľahšie formy autizmu.

Preto sme v Centre Svetielko vytvorili priestor aj pre našich klientov, ktorí môžu v  rámci neurorehabilitačných programov absolvovať aj túto terapiu.

Výukový systém Play Wisely® maximalizuje efektivitu učenia i  zábavy. Program nestavia primárne na tradičných schopnostiach ako sú čítanie, písanie, počítanie a konkrétne športové zručnosti, ale skôr na rozvíjaní navigačných schopností a  procesov, ktoré umožňujú tieto zručnosti účinne využívať. Program pomáha deťom zdokonaliť neurosenzorické zručnosti, ktoré neskôr využijú pri učení. Keď prídu na to, čo chcú robiť, čo ich baví alebo na čo majú nadanie, budú môcť plne zrealizovať svoje sny!

Metóda Play Wisely rozvíja nasledujúce schopnosti:

 • Prepojenie mozgu - prepojenie špecializovaných častí mozgu spracovávajúcich určité vlastnosti, ktoré spoločne napomáhajú interpretácii okolitého sveta.
 • Zaostrenie a spolupráca očí - oči pracujú v zhode a náležite sa zameriavajú na pozorovaný objekt.
 • Sledovanie pohybu - plynulé sledovanie podnetu pri pohybe.
 • Detekcia signálu - schopnosť zamerať sa len na jeden údaj a ostatné selektovať.
 • Bystrosť, postreh a sústredenie.
 • Rozlišovanie podnetov - schopnosť odlíšiť od seba jednotlivé podnety na základe minimálnych, sotva pozorovateľných indícii.
 • Orientácia v smeroch - uvedomenie si pozície a orientácie podnetov v priestore.
 • Koordinácia zmyslov - uvedomenie si skutočnosti, že pohyb, zvuky a  vizuálne vnemy spolu úzko súvisia, a že si vďaka nim môžeme vytvárať očakávania vo vzťahu k objektom a dejom v okolitom svete.
 • Rýchlosť spracovania informácii.
 • Efektivita vstupu a výstupu dát - schopnosť koordinácie vhodných a  efektívnych reakcii na konkrétne vstupné informácie.

Túto unikátnu vzdelávaciu metódu pre deti zdravé, ale aj zdravotne znevýhodnené, ponúkame v  pobočke Centra Svetielko v  Prešove. A podľa individuálnych potrieb detí umožňujeme, aby terapiu absolvovali aj niekoľkokrát v týždni.

Ale ako sa hovorí: „Je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť,“ tak neváhajte využiť možnosť bezplatnej úvodnej lekcie pre vaše dieťatko a z reakcií vášho dieťatka nastaviť intenzitu.

Tešíme sa na všetkých záujemcov.

KONTAKT
Centrum Svetielko
Prešov – Sídlisko III.
Mirka Nešpora 4A, 080 05 Prešov
tel.: +421 949 875 500
e-mail: svetielko.po@gmail.com
www.centrumsvetielko.sk

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk