Viete, ako musíte postupovať, ak si chcete vybaviť kúpeľný poukaz a liečiť sa v slovenských kúpeľoch?

Viete, ako musíte postupovať, ak si chcete vybaviť kúpeľný poukaz a liečiť sa v slovenských kúpeľoch?
Kúpeľná starostlivosť, nadväzujúca na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, sa schvaľuje podľa zákona č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Na základe zdravotného stavu poistenca ju navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár, ktorý vyplní tlačivo Návrh na kúpeľnú starostlivosť.
K návrhu priloží všetky potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania. 
Na základe indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie v návrhu, bude liečba zaradená do spôsobu úhrady typu A alebo B.

Čo by mal Návrh na kúpeľnú starostlivosť obsahovať:
• návrh na kúpeľnú starostlivosť musí vystaviť ošetrujúci lekár (všeobecný, odborný) a musí obsahovať:
• pečiatku a podpis lekára, dátum vystavenia návrhu, indikačnú skupinu (číslo) kúpeľnej liečby, diagnózu kódom aj slovom,
• informáciu o požiadavke na ústavnú, resp. ambulantnú liečbu, o potrebe sprievodcu,
• všetky potrebné vyjadrenia k zdravotnému stavu poistenca (anamnéza, laboratórne vyšetrenia, objektívny nález, funkčný stav) potrebné na schválenie kúpeľnej liečby,
• poistenec musí návrh potvrdiť svojím podpisom.
Vhodné je uviesť aj telefonický kontakt na poistenca a takto vyplnený spolu s priloženými lekárskymi správami ho podá do svojej zdravotnej poisťovne. Návrh musí byť doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie.
Zdravotná poisťovňa potom na základe predložených údajov v návrhu a údajov dostupných v osobnom účte poistenca odsúhlasí úhradu kúpeľnej starostlivosti. Ak na svoje rozhodnutie o schválení úhrady kúpeľnej liečby potrebuje ďalšie informácie alebo údaje, písomne požiada poistenca o doplnenie údajov, prípadne prepracovanie návrhu.
V prípade, že zdravotný stav nespĺňa zákonom dané podmienky na schválenie kúpeľnej liečby alebo sa vyskytujú kontraindikácie k nej, bude úhrada kúpeľnej starostlivosti zamietnutá. Ak poisťovňa návrh na liečbu so spôsobom úhrady A schváli, zasiela schválený návrh priamo do kúpeľov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) poisťovňa doručí písomný súhlas
s liečbou, s uvedením kúpeľného zariadenia, počtu dní liečenia a dĺžkou platnosti návrhu. Poistenec si môže konkrétne kúpele vybrať zo zoznamu zmluvných prírodných liečebných kúpeľov skôr, ako návrh podá v pobočke. Názov kúpeľov je možné uviesť v návrhu (na horný okraj) alebo v priloženom liste a potvrdiť svojím podpisom.

V prípade, ak nepožaduje konkrétne kúpele, si poisťovňa vyhradzuje možnosť určiť kúpeľné zariadenie. Všetky požiadavky na nadštandardné ubytovanie alebo stravovanie je potrebné konzultovať a dohodnúť s konkrétnym kúpeľným zariadením. Kúpeľné zariadenie informuje poistenca aj o ostatných doplatkoch, podmienkach liečby, nástupe na liečbu a pod.

Sprievodca ku kúpeľnej liečbe
Poistenec so zdravotným postihnutím, vyžadujúcim pomoc a sprevádzanie pri kúpeľnej liečbe, má možnosť požiadať poisťovňu o čiastočnú úhradu za sprievodcu. Uvedenú požiadavku zdôvodní indikujúci lekár v príslušnej časti návrhu v prípade detských kúpeľov je možné požiadať o čiastoč- nú úhradu sprievodcu dieťaťa v kúpeľoch u detí do 3 rokov veku sprievodcovi, ktorý sprevádza na kúpeľnom pobyte dieťa, zdravotná poisťovňa uhrádza 4,98 eura na deň pobytu, zvyšok si dopláca sprievodca.

Poplatky, ktorým sa nevyhnete
Poplatky pacientov za kúpeľnú starostlivosť závisia najmä od toho, či diagnóza patrí do skupiny A alebo B. V skupine A si neplatíte liečbu, stravu ani ubytovanie. Všetko hradí zdravotná poisťovňa. Platíte akurát zákonom stanovený poplatok 1,66 eura za deň pobytu, pričom prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň.

Od poplatku sú oslobodení:
• deti do troch rokov,
• nositelia najmenej striebornej Jánskeho plakety,
• osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého už nie.
V skupine B je finančná spoluúčasť pacientov vyššia. Pacient si hradí v plnom rozsahu ubytovanie a stravu, zdravotná poisťovňa prepláca liečebné procedúry. Kúpeľné zariadenia si určujú ceny za stravu a ubytovanie samy. V prípade štandardného ubytovania sa mení výška poplatku za deň strávený v kúpeľoch počas hlavnej sezóny (II. a III. štvrťrok) a mimo sezóny (I. a IV. štvrťrok). Rovnako ako pri skupine A aj pri skupine B pacient platí kúpeľný poplatok, ktorého výška je individuálna, určuje ju príslušná obec.
Zdroj http://zdravie.pravda.sk/

Február 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk