Platenie za služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti

Platenie za služby súvisiace s poskytnutím zdravotnej starostlivosti
Kto platí a kto nie a za čo...
Platenie za dopravu sanitkou

Za 1 kilometer prepravy sanitkou platíte 0,07€.

 
Za prepravu sanitkou neplatí poistenec: 
• zaradený do chronického dialyzačného alebo transplantačného programu, 
• ktorému sa poskytuje onkologická alebo kardiochirurgická liečba, 
• s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ktorého prepravujú z jednej nemocnice do druhej na základe rozhodnutia nemocnice. 

Sprievodca v nemocnici
Službou súvisiacou s poskytnutím zdravotnej starostlivosti je aj pobyt sprievodcu v nemocnici. Sprievodca platí 3,32 € na deň, pričom prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň.
Od platby poplatku je oslobodený:
• sprievodca dieťaťa do troch rokov veku,
• dojčiaca matka s dojčaťom,
• sprievodca osoby do 18 rokov veku prijatej na onkologickú liečbu.

Platenie v lekárni
V lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok platíte poplatok 0,17 € za štatistické spracovanie receptu alebo poukazu.
V lekárni 0,17 € neplatí:
• poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
• poistenec, ktorý si na recept vyberá lieky alebo dietetické potraviny, ktoré si plne hradí sám,
• pri vydávaní očkovacích látok označených symbolom „V“ na jednom lekárskom predpise.
Pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) je poplatok za výber lieku 0,17 €.
Od platenia za poukaz na zdravotnícke pomôcky (nie recept na lieky alebo dietetické potraviny) sú oslobodení držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak preukážu, že poberajú príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov.

Platenie na pohotovosti
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti v rámci lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) a ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) v nemocnici je poplatok 1,99 €. Ak po vyšetrení poistenca na pohotovosti nasleduje prijatie do nemocnice, poplatok 1,99 € neplatí.

Platenie za kúpeľnú liečbu
Zdravotnú starostlivosť, poskytnutú v prírodných liečebných kúpeľoch v súlade sindikačným zoznamom, v plnom rozsahu hradí zdravotná poisťovňa. Poistenec uhrádza poplatok za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. V kúpeľoch sa poplatok platí za každý deň bez ohľadu na dĺžku pobytu, prvý a posledný deň sa rátajú ako jeden deň. Poplatky sa líšia podľa druhu diagnózy.

Diagnózy typu A
Liečba v kúpeľoch zvyčajne bezprostredne nasleduje po pobyte poistenca v nemocnici a týka sa najmä stavov po úraze alebo operácii. Poplatok je 1,66 € za deň pobytu, bez ohľadu na dĺžku liečby.
Od poplatku sú oslobodení:
• deti do 3 rokov veku,
• nositeľ najmenej striebornej Janského plakety,
• osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého dňa neplatia.

Diagnózy typu B
Sú to poistenci najčastejšie s chronickým ochorením, ktorí idú do kúpeľov na preliečenie. Poplatok v tomto prípade je 4,98 €, resp. 7,30 € za deň pobytu. 4,98 € za deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu mimo sezóny, teda v prvom alebo štvrtom štvrťroku (október – marec) a ubytujete sa v tzv. štandardnej izbe. 7,30 € na deň platíte, ak nastúpite kúpeľnú liečbu v hlavnej sezóne, teda v druhom alebo treťom štvrťroku (apríl – september) a ubytujete sa v štandardnej izbe. Za štandard sa pokladá minimálne dvojlôžková izba so sociálnym zariadením mimo izby.
Ak požiadate o vyšší štandard ubytovania, zaplatíte podľa cenníka jednotlivých kúpeľov. Kúpeľnú starostlivosť môžete absolvovať aj ako samoplatca, v takom prípade zdravotná poisťovňa neuhrádza žiadne náklady a celú úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, za ubytovanie a za stravu uhrádza poistenec sám.

Za čo neplatiť!
V nemocnici ani v ambulancii sa neplatí za zdravotnícky materiál (napríklad ihly, striekačky alebo obväzy). Všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, všeobecnému lekárovi pre dospelých, gynekológovi, stomatológovi, ak má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, náklady za vstupnú prehliadku poistenca (t. j. za založenie zdravotnej karty) uhrádza zdravotná poisťovňa. Lekár nemá právo požadovať za tento výkon úhradu od poistenca. Takisto nemá právo spoplatňovať vedenie zdravotnej karty.
Lekáreň nesmie požadovať od poistenca poplatok 0,17 € za recept, ak poistenec uhrádza plnú cenu lieku. Ak zdravotnícke zariadenie naďalej požaduje platbu za ambulantné ošetrenie alebo za pobyt v nemocnici alebo v liečebni pre dlhodobo chorých, prípadne máte pocit, že od Vás žiada neoprávnené platby, máte možnosť sťažovať sa.
Môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Adresa:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2,
829 24 Bratislava 25
Tel.: 02 / 593 11 312; 315; 352
Fax: 02 / 593 11 237

Máj 2014
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk