Závislosť versus nezávislosť

Závislosť versus nezávislosť
Milí čitatelia, pozývam vás k zamysleniu sa nad našou ľudskou závislosťou a nezávislosťou. V poslednom období som sa často stretla s pojmom „nezávislý kandidát“ v regionálnych voľbách na prednostov a poslancov do vyšších územných celkov. 
Byť nezávislým akoby v súčasnosti patrilo k vyššej hodnote poslanca alebo uchádzača o vedúcu funkciu. Akoby nezávislosť zaručovala nezaujatosť, samostatnosť v rozhodovaní vo veciach verejných a odolnosť voči tlaku a manipuláciám rôznych záujmových skupín. Akoby nezávislí kandidáti tým, že sú nezávislí na politickej strane, boli dôveryhodnejší. U mladých dospievajúcich ľudí sa tiež stretávame s túžbou po nezávislosti na rodičoch alebo na autoritách. Mladý človek túžiaci po slobode považuje nezávislosť za prejav slobody v rozhodovaní a prejav dospelosti bez ohľadu na zabehnuté spoločenské, etické alebo legislatívne pravidlá. V období dospievania a rannej dospelosti to môže byť jedným z prejavov nezrelosti (15 – 22 rokov). Môže sa však predĺžiť aj do vysokej dospelosti. Napríklad mladý človek, ktorý nastúpil do svojho prvého zamestnania po ukončení štúdia má pocit, že je obmedzovaný vo svojej nezávislosti, keď od neho jeho nadriadený požaduje, aby dodržiaval pracovný poriadok (napr. pracovnú dobu). Pojem „závislosť“ nesie v  sebe zápornú konotáciu. Chorobné závislosti na drogách, na alkohole, na cigaretách, na jedle, na sexe, na ľuďoch, na ocenení, na peniazoch prinášajú ľuďom utrpenie a ťažké straty na zdraví, majetku aj vo vzťahoch. Z toho vyplýva, že byť závislý je niečo, čo si nemožno pripustiť. Život nám však dokazuje, že osobná nezávislosť nejestvuje. A ak sa o ňu niekto pokúša, trpí on aj jeho okolie. Politik je závislý na občanoch, ktorých zastupuje v  štátnych orgánoch. Nemôže byť „nezávislý“, môže byť nanajvýš „nestranícky“. Občania, ktorí mu dali hlas, majú očakávania, ktoré by mal splniť zaujímať sa o ne a diskutovať o nich s nimi.

Závislosť v našich životoch zohráva dôležitú úlohu vo viacerých oblastiach.
Závislí sme na rodine a jej histórii, na našom genetickom vybavení, na našich vedomostiach, schopnostiach, zručnostiach, na fyzickom a psychickom vybavení a zdraví, na životných skúsenostiach. Závislí sme na poznaní prostredia, v ktorom žijeme. Príroda, domov, práca a zamestnanie, ľudia s ktorými sa denne stretávame. Závislí sme na vzťahoch s nimi. Závislí sme aj na politickom systéme a ekonomike v krajine, kde žijeme. Závislí sme na ekosystéme nášho regiónu, ale aj našej planéty. Kvalita nášho života závisí od toho, do akej miery si dokážeme uvedomovať sami seba, svoje správanie a  vzťahy. A  tiež, či sme ochotní pripustiť svoje závislosti.
K čomu je to dobré?
Blížia sa Vianoce. Sviatky pripomínajúce narodenie Ježiša Krista. Príbeh o jeho narodení je známy nielen kresťanom. Boh vzal na seba ľudskú podobu, aby prišiel medzi ľudí a  presvedčil ich o  svojej láske. Narodil sa v chudobnej maštali nie v bohatom paláci. Vianoce so svojím príbehom nás vedú k zamysleniu sa nad svojím životom a  životom vôbec. Môžu byť podnetom k  tomu, aby sme si pripustili svoju závislosť, rozlúčili sa s pýchou a pustili do svojho vedomia viac pokory. Aby sme dokázali žiť vo svete plnom neistoty, zverme svoj život Vyššej sile.

Krásne a objavné Vianoce a v roku 2018 nech nás sprevádza pokoj. PhDr. Mária Sopková
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk