Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi
Členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu), mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú.

O  poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obec, v ktorej majú členovia domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, trvalý pobyt. Jednorazová dávka v  hmotnej núdzi je financovaná z rozpočtu obce. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

Tlačivo na žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je k dispozícii na úrade príslušnej obce alebo mesta alebo na jeho webových stránkach. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do  výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do  výšky trojnásobku sumy životného minima (t.č. 594,27 eur),je to pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.
zdroj Internet 

September 2014

Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk