UPSVaR

Zamestnanie matky ZŤP dieťaťa, ktorá poberá opatrovateľský príspevok

Zamestnanie matky ZŤP dieťaťa, ktorá poberá opatrovateľský príspevok

Matka, poberá peňažný príspevok na opatrovanie dieťaťa, ktoré je ZŤP a je odkázané na starostlivosť na celých 24 hod. Nemôže si dovoliť od neho vôbec odísť. Má možnosť si doma privyrobiť nejaké peniažky? Ako a koľko môže zarobiť, aby jej nebol krátený opatrovateľský príspevok? Ak by si našla vhodnú prácu popri starostlivosti o dieťa, musel by sa jej peňažný príspevok krátiť o 49,80 €?
Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?

Máte doma imobilného pacienta a potrebujete poradiť?

Častokrát sa osud s nami zahráva a keď príde situácia, že sa v sekunde zmení život celej rodiny, je to náročné vstrebať, nieto ešte narýchlo začať fungovať. Príbuzní musia premýšľať, čo všetko treba vybaviť, kde na aký úrad ísť žiadať o príspevky.
Keď rodinného príslušníka, ktorý je imobilný, prepúšťajú z nemocnice domov, mali by jeho zástupcu poučiť o starostlivosti o takého pacienta a čo všetko potrebuje, aby kvalita jeho života bola na dôstojnej úrovni.
Ešte pár rád pri vybavovaní kompenzácii a opatrovateľského príspevku na dieťa

Ešte pár rád pri vybavovaní kompenzácii a opatrovateľského príspevku na dieťa

Všetko okolo dieťatka je dôležité, pohybové schopnosti – rehabilitačný lekár alebo ortopéd, mentálna stránka dieťatka – psychológ, psychiater, neurologický vývin – neurológ, zmyslový vývin – zrak, sluch, verbálna stránka – logopéd. 
Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky

Životné minimum sa od 1.7.2014 nezvýši a tým ani peňažné príspevky

Sumy životného minima sa od 1. júla 2014 nezvýšia, rozhodlo o tom MPSVR SR. Výška, resp. zmena životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu je sumou, od ktorej sa odvíjajú ďalšie veličiny, ako sú peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, výška daňového bonusu, výška prídavku na  dieťa, výška príplatku k  prídavku, výška nepostihnuteľnej sumy pri exekučných zrážkach a iné. 
Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Upozornenie na krádeže preukazov ŤZP a parkovacích preukazov

Upozorňujeme osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, že v poslednom období dochádza najmä vo veľkých obchodných centrách, supermarketoch ku krádežiam osobných dokladov osôb s  ťažkým zdravotným postihnutím. Zlodeji sa zameriavajú na  preukazy ŤZP a tieto falšujú a potom speňažujú... 

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby na účely tohto zákona, ak je odkázaná na osobnú asistenciu, opatrovanie alebo sociálnu službu podľa zákona o sociálnych službách.

Pri posudzovaní odkázanosti neplnoletej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na  pomoc inej fyzickej osoby sa neprihliada na potrebu pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seba, starostlivosti o domácnosť alebo pri realizovaní základných sociálnych aktivít, ktoré vyplývajú z rodičovskej starostlivosti poskytovanej neplnoletej fyzickej osobe rovnakého veku. 

Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba

Opatrovateľská, prepravná a odľahčovacia služba

Opatrovateľská služba
Ide o obligatórnu terénnu sociálnu službu, ktorá sa poskytuje osobám odkázaným na  pomoc inej osoby, ktorej odkázanosť musí dosahovať minimálne II. stupeň. Odkázanosť posudzuje príslušný lekár obce v rámci lekárskej posudkovej činnosti. Sociálny pracovník obce následne posudzuje odkázanosť na  úkony sebaobsluhy, starostlivosti o  domácnosť a  úkony pri uskutočňovaní základných sociálnych aktivít. Rozsah pomoci v  týchto oblastiach stanovuje v  hodinách. 

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.

Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia - zákon č. 447/2008 Z. z. § 40 ods. 18 o Peňažných príspevkoch na opatrovanie.

Dnes by som Vám drahí čitatelia chcela predstaviť jeden zákon, ktorého dopad na svoj život s dieťaťom s autizmom alebo iným postihnutím môžete niekedy pocítiť na vlastnej koži. Ako opatrovatelia svojich detí ste podpísali na ÚPSVR papier, že v prípade akýchkoľvek zmien do 8 dní príslušný úrad upovedomíte o tejto skutočnosti a takou zmenou je aj fakt, že vaše dieťa pobudne napríklad v nemocnici viac ako mesiac. 
Kto alebo čo je pracovný asistent

Kto alebo čo je pracovný asistent

Pracovný asistent sa môže poskytnúť zamestnancom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorí sú osoby so zdravotným postihnutím so zmenenou pracovnou schopnosťou pomoc pri vykonávaní ich zamestnania/samostatne zárobkovej činnosti a  osobných potrieb počas pracovného času. 
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi

Členom domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím pomôcť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní vhodného zamestnania?

Ako môže evidovanému uchádzačovi o zamestnanie so zdravotným postihnutím pomôcť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny pri hľadaní vhodného zamestnania?

Úrad Vám môže ako uchádzačovi o zamestnanie zabezpečiť a poskytnúť:
• informačné a  poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane jeho zmeny a adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,
• informácie o voľných pracovných miestach na Slovensku i v zahraničí 
Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky alebo peňažný príspevok na  úpravu pomôcky (úprava pomôcky je jej prispôsobenie individuálnym potrebám fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím vrátane zavedenia upravenej pomôcky do  prevádzky) rovnakého druhu možno poskytnúť, ak pomôcka neplní svoj účel.
Zisťovanie prijmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Zisťovanie prijmu a majetku na kompenzáciu ŤZP

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP závisí aj od výšky príjmu a majetku fyzickej osoby s ŤZP.
Pri zisťovaní výšky príjmu osoby s ŤZP sa započítavajú, okrem jej príjmu, aj príjmy spoločne posudzovaných osôb, ktorými sú napríklad manžel alebo manželka osoby s ŤZP, rodičia, ktorí žijú stouto osobou v spoločnej domácnosti, ak je osoba s ŤZP nezaopatrené dieťa. 

Viete aké sú povinnosti poberateľov  peňažných príspevkov?

Viete aké sú povinnosti poberateľov peňažných príspevkov?

Osoba, ktorá je účastníkom právnych vzťahov vo veciach kompenzácie, preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu, je povinná:
a) preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu, na jeho výšku alebo výplatu,
b) na výzvu príslušného úradu preukázať výšku svojich príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške a zmeny v rodinných pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky peňažného príspevku na kompenzáciu, v lehote určenej príslušným úradom,
Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekárska a sociálna posudková činnosť

Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

Lekárskou posudkovou činnosťou sa: 

• hodnotí a posudzuje zdravotný stav, jeho zmeny a poruchy, ktoré podmieňujú zdravotné postihnutie osoby, 
• určuje miera funkčnej poruchy, 
• posudzujú sociálne dôsledky v oblastiach kompenzácií, ktoré má osoba v dôsledku ŤZP v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia, 
• posudzujú jednotlivé druhy odkázanosti osoby s ŤZP, 
Mám záujem
verify

* Tento údaj je povinný


  spig@spig.sk     0800 105 707     www.spig.sk

Prečítajte si celý časopis

 

Máte záujem dostávať nové číslo časopisu na Váš email? 
pošlite nám žiadosť na klub@spig.sk